SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
6
3
7
0
9
9
Giới thiệu 29 Tháng Bảy 2010 2:10:00 CH

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

Địa chỉ: Số 04 đường 1011 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314332

Email: giaoduc.q8@tphcm.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

 Dương Văn Dân

 

Trưởng phòng

Phụ trách chung

54314336

2

Nguyễn Xuân Mai

phophong1q8.tphcm@moet.edu.vn

 

 

Phó Trưởng phòng

Trung học cơ sở

54314332

 

3

Mao Thị Kim Liên

tomamnonq8.tphcm@moet.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng

Mầm non

54314373

4

Nguyễn Quốc Hưng

phophong2q8.tphcm@moet.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng

Tiểu học

54314342

 

Quy chế Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

ĐIỀU 1: Chức năng:

Phòng giáo dục quận 8 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 8, hoạt động theo cơ chế “một cửa, một dấu”, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận 8; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và đào tạo.

 

Phòng Giáo dục quận 8 có chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận 8 thống nhất quản lý nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng chính sách, pháp luật, các quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

ĐIỀU 2: Nhiệm vụ:

            Phòng Giáo dục quận 8 có nhiệm vụ:      

1.      Trình Ủy ban nhân dân quận 8 các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn quận 8 và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

 

2.      Trình Ủy ban nhân dân quận 8 quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và chương trình cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên điạ bàn quận 8, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

·       Các nhiệm vụ cụ thể :

 

-        Xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về giáo dục tại quận 8; tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo giao.

 

-        Tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế về chuyên môn, nghiệp vụ và các mặt công tác khác của Sở giáo dục và đào tạo, của Ủy ban nhân dân quận 8 cho các đơn vị cơ sở.

 

-        Tổ chức thanh kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

-        Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức của ngành.

 

-        Chỉ đạo và kiểm tra công tác phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

 

-        Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt học tốt.

 

-        Tổ chức trang bị cơ sở  vật chất, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất trường lớp.

 

-        Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

 

 

 

ĐIỀU 3: Quyền hạn:

 

            Phòng Giáo dục quận 8 có các quyền hạn sau đây :

1.   Trưởng Phòng Giáo dục quận 8 được sử dụng con dấu của UBND Quận 8 trên các loại văn bản đã được Chủ tịch UBND quận 8 ủy nhiệm.

 

2.     Giải quyết, xử lý những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền do Ủy ban nhân dân quận 8 phân công.

 

3.     Được tham dự các cuộc họp ở các ngành, các cấp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục quận 8.

 

4.     Thực hiện quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ, thanh tra quản lý giáo dục và thanh tra giáo viên theo quy định của các cấp quản lý giáo dục và đào tạo.

 

5.     Căn cứ vào định mức biên chế năm học đề xuất tiếp nhận giáo viên từ Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung về.

 

Bố trí, sắp xếp, điều động, thuyên chuyển, giáo viên, nhân viên trong ngành để đảm bảo sự ổn định và hoạt động tại các cơ sở giáo dục đạt hiệu quả cao.

 

Phối hợp với Phòng Nội vụ quận 8 trong việc đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý giáo dục, hợp đồng tuyển dụng nhân viên, cho thôi việc và chấm dứt hợp đồng với giáo viên, nhân viên theo đúng quy định của Nhà nước.

 

Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều 2 và Điều 3 nêu trên, Phòng Giáo dục quận 8 còn được UBND quận 8 ủy quyền thực hiện thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn xét thấy cần thiết, do Chủ tịch UBND quận 8 quy định cụ thể bằng văn bản.

 

 

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

 

ĐIỀU 4: Cơ cấu tổ chức:

           

1.      Phòng Giáo dục quận 8 làm việc theo chế độ thủ trưởng, có 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng.

 

Trưởng Phòng Giáo dục quận 8 chịu trách nhiệm trước UBND quận 8 về mọi hoạt động của ngành giáo dục quận 8, đồng thời chịu trách nhiệm với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện các mặt công tác chuyên môn của ngành.

 

Phó Trưởng phòng là người giúp việc Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách một số công việc cụ thể, chịu trách nhiệm trực tiếp với Trưởng phòng và liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách. Phó Trưởng phòng được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Trưởng phòng đi vắng.

 

Phòng Giáo dục quận 8 được UBND quận 8 phân cấp quản lý trực tiếp các đơn vị sau:

-  Các trường mầm non, mẫu giáo.

-  Các trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông cơ sở.

-  Các đơn vị trực thuộc.

-  Các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

 

2.       Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục quận 8 gồm các bộ phận :

 

-          Bộ phận chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ.

-          Bộ phận Thanh tra giáo dục.

-          Bộ phận Thống kê - Kế hoạch.

-          Bộ phận Tài chính – Cơ sở vật chất.

-          Bộ phận Tổng hợp – Hành chánh – Thi đua.

-          Bộ phận Tổ chức cán bộ và Chế độ chính sách.

 

Mỗi bộ phận gồm có các công chức, viên chức theo dõi, thực hiện các mặt công tác đã được phân công.

 

Phụ trách từng bộ phận do lãnh đạo Phòng trực tiếp quản lý, có thể kết hợp làm việc theo chế độ chuyên viên tùy theo tính chất, khối lượng công việc do Trưởng phòng quy định.

 

ĐIỀU 5: Biên chế :

 

Biên chế của Phòng Giáo dục quận 8 do UBND quận 8 quyết định trong phạm vi chỉ tiêu biên chế quản lý nhà nước của quận 8 được UBND Thành phố giao hàng năm.

 

           

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

ĐIỀU 6: Chế độ hội họp và làm việc:

 

1.   Chế độ hội họp:

-         Phòng Giáo dục quận 8 hàng tháng họp một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phuơng.

 

-         Học kỳ I và cuối năm học, Phòng Giáo dục quận 8 báo cáo sơ kết, tổng kết công tác theo quy định.

 

-        Phòng Giáo dục quận 8 có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của UBND quận hoặc của Sở Giáo dục và đào tạo.

 

2.       Chế độ làm việc: thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và theo cơ chế “một cửa, một dấu”

 

Cán bộ, công chức của Phòng Giáo dục quận 8 đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, có bảng tên đặt tại bàn làm việc và đeo thẻ công chức theo quy dịnh.

 

Công chức phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Phòng, của đồng nghiệp, cũng như của khách đến liên hệ công tác.

 

ĐIỀU 7: Quan hệ làm việc nội bộ

 

1.     Trưởng Phòng Giáo dục quận 8 phụ trách điều hành mọi hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết những phát sinh trong quyền hạn nhiệm vụ của mình.

 

2.      Khi giải quyết công việc theo lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung công việc của Phó Trưởng phòng khác, phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, trình Trưởng phòng quyết định những vấn đề chưa nhất trí giữa Phó trưởng phòng hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch, biện pháp.

 

3.     Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu cán bộ giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó phải thực hiện nhưng phải báo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.

 

4.      Mọi chỉ đạo của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng đều phải dựa trên chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

Tổ chức Công đoàn của khối giáo dục phải phối hợp tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả chủ trương của cấp ủy và chính quyền.

 

 

ĐIỀU 8: Quan hệ với các trường trong hệ thống quản lý

 

-         Các trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông cơ sở, Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp quận, các đơn vị trực thuộc và các trường ngoài công lập, các cơ sở giáo dục khác chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Phòng Giáo dục quận 8 theo sự phân cấp và ủy quyền của UBND quận 8.

 

-         Phòng Giáo dục quận 8 chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt điều lệ nhà trường và quy chế dân chủ trong trường học.

 

ĐIỀU 9: Các mối quan hệ công tác

1.       Đối với UBND quận 8:

-         Phòng Giáo dục quận 8 chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận 8, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận 8 và thường xuyên báo cáo với UBND quận 8 về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

 

-        Trường hợp Hội đồng nhân dân quận 8 có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND quận 8 thì Trưởng phòng Giáo dục quận 8 báo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan trong kỳ họp của hội đồng nhân dân.

 

2.       Đối với các phòng chuyên môn khác:

-         Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

 

-         Khi phối hợp để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trác, nếu chưa nhất trí với ý kiến của phòng chuyên môn khác, Trưởng phòng Giáo dục quận 8 chủ động tập hợp các ý kiến và trình UBND quận 8 quyết định.

 

 

3.      Đối với Sở Giáo dục và đào tạo:

-         Phòng Giáo dục quận 8 chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và đào tạo; đồng thời thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo.

 

4.      Đối với UBND phường :

Phòng Giáo dục quận 8 không là cơ quan cấp trên của UBND phường nhưng về

chuyên môn nghiệp vụ, phòng Giáo dục quận 8 có trách nhiệm:

 

-         Hướng dẫn UBND phường về chức năng, nhiệm vụ, nội dung công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương cho cán bộ chuyên trách của UBND phường.

 

-         Cung cấp cho UBND phường các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ ngành tại điạ phương.

 

-         UBND phường thực hiện theo sự hướng dẫn của Phòng Giáo dục quận 8, nếu có vấn đề chưa thống nhất thì báo cáo với Chủ tịch UBND quận 8 để xem xét, giải quyết.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOÀN THI HÀNH

 

Điều 10.

Quy chế này thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục quận 8 ban hành kèm theo Quyết định số 5468/2002/QĐ-UB ngày 22/07/2002 của UBND quận 8.

 

Điều 11.

Trưởng Phòng Giáo dục quận 8 có trách nhiệm thực hiện quy chế này sau khi được UBND quận 8 phê duyệt và trong quá trình thực hiện cần rút kinh nghiệm, đề xuất với Chủ tịch UBND quận 8 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế, sau khi có sự trao đổi thống nhất với Trưởng Phòng nội vụ quận 8.

 

 (Cập nhật ngày 06/01/2015)

 


Số lượt người xem: 44123    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm