SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
6
7
5
8
Giới thiệu tổng quát 29 Tháng Bảy 2010 2:10:00 CH

Phòng Tư Pháp Quận 8

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314354

Email: tuphap.q8@tphcm.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

Phạm Thanh Bình

  

 

Trưởng phòng

Phụ trách chung

54.314.354

2

Lý Ngọc Hiếu

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng

Chứng thực, trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật

54.314.375

3

Đang cập nhật

 

 

 

Phó trưởng phòng

Văn bản

54.314.356

 

 

Quy chế Phòng Tư Pháp

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

ĐIỀU 1: Chức năng:

Phòng Tư pháp quận 8 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 8, hoạt động theo cơ chế “một cửa, một dấu”, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận 8; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Phòng Tư pháp quận 8 có chức năng tham mưu giúp UBND quận 8 thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND quận 8 thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác theo quy định của Nhà nước và của UBND Thành phố.

 

ĐIỀU 2: Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1- Giúp UBND quận 8 quản lý thống nhất việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 8 và HĐND – UBND 16 phường quận 8.

 

2.1.1- Soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của UBND quận 8.

 

2.1.2- Xem xét và có ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan khác của UBND quận 8 soạn thảo trước khi trình UBND quận 8 ban hành (trong trường hợp có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận 8).

 

2.1.3- Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận 8 ban hành.

 

2.1.4- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND – UBND 16 phường Quận 8.

 

2.1.5- Tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố theo sự chỉ đạo của UBND quận và hướng dẫn của Giám đốc Sở Tư pháp.

 

2.2- Giúp Chủ tịch UBND Quận 8 và Giám đốc Sở Tư pháp trong việc quản lý Nhà nước về công tác thi hành án dân sự ở địa phương, tổ chức và kiểm tra hoạt động thi hành án của Đội thi hành án.

 

2.3- Quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hộ tịch và thống kê tư pháp của UBND 16 phường Quận 8.

 

2.4- Giúp UBND quận 8 chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

 

2.5- Hướng dẫn nghiệp vụ và chỉ đạo hoạt động các tổ hòa giải của UBND 16 phường Quận 8.

 

2.6- Tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; phối hợp với Phòng Giáo dục quận 8 và các cơ quan thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

 

2.7- Giúp UBND quận 8 và Sở Tư pháp Thành phố trong việc quản lý Nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý, quản lý việc hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật. Đồng thời tham mưu xử lý hồ sơ vi phạm hành chính (trừ lĩnh vực xây dựng).

 

Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 2 nêu trên Phòng Tư pháp quận 8 còn được UBND quận 8 ủy quyền thực hiện thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn do Chủ tịch UBND quận 8 quy định cụ thể bằng văn bản.

 

 

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

 

ĐIỀU 3: Cơ cấu tổ chức bộ máy:

3.1- Phòng Tư pháp Quận 8 do Trưởng phòng phụ trách và có 02 Phó trưởng phòng.

 

Trưởng Phòng là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận 8 về toàn bộ công tác của Phòng mình, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Tư pháp Thành phố quản lý.

 

Phó Trưởng phòng là người giúp việc Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách một số công việc cụ thể của Phòng, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Trưởng phòng đi vắng.

 

Kinh phí của Phòng Tư pháp quận 8 được thực hiện theo đề án khoán quỹ lương, biên chế, và việc sử dụng con dấu quốc huy của UBND quận 8 thực hiện theo cơ chế “một cửa, một dấu”.

 

3.2- Cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp quận 8 gồm một số CBCC được phân công theo dõi thực hiện các mặt công tác như sau:

 

3.2.1- Trưởng phòng (đ/c Mai Xuân Ngời) lãnh đạo chung các mặt công tác của đơn vị và trực tiếp phụ trách công tác : tài chính, soạn thảo và kiểm tra văn bản, tham mưu UBND quận thực hiện 04 Quyết định của UBND thành phố, quản lý Nhà nước về thi hành án dân sự, hộ tịch, chứng thực, và các nhiệm vụ khác do UBND quận 8 phân công, ủy quyền.

 

3.2.2- Một Phó Trưởng phòng (đ/c Dương Ngọc Châu), phụ trách việc tham mưu giúp UBND quận 8 ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trừ lĩnh vực xây dựng) và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác, hòa giải, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật, quản lý hành nghề luật sư, ký chứng thực theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND quận 8.

 

3.2.3- Một Phó Trưởng phòng (đ/c Nguyễn Thị Kim Nhung), phụ trách tổng hợp báo cáo của đơn vị (trừ công tác hộ tịch), tham mưu giúp Trưởng phòng kiểm tra văn bản QPPL do HĐND – UBND 16 phường quận 8 ban hành, ký chứng thực theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND quận 8.

 

3.2.4- Đ/c Đặng Thị Kim Hương : phụ trách công tác hộ tịch, thực hiện và chịu trách nhiệm trích lục bản sao hộ tịch lưu tại Phòng Tư pháp quận 8 theo qui định, tham mưu giúp đ/c Trưởng phòng hướng dẫn nghiệp vụ về công tác hộ tịch cho cán bộ hộ tịch ở UBND 16 phường và soạn thảo các văn bản thuộc lĩnh vực hộ tịch, báo cáo về công tác hộ tịch.

 

3.2.5- Đ/c Hồ Thúy Hoa : phụ trách công tác kế toán, tham mưu giúp đ/c Trưởng phòng trong các lĩnh vực : công tác văn bản và tự kiểm tra văn bản QPPL do HĐND – UBND quận 8 ban hành, rà soát và báo cáo tình hình văn bản của UBND quận 8, chứng thực, các công tác tư pháp khác.

 

3.2.6- Đ/c Nguyễn Ngọc Thơ : phụ trách công tác thủ quỹ, văn thư, công đoàn cơ quan và tham mưu giúp lãnh đạo trong công tác : tuyên truyền pháp luật, hòa giải, trợ giúp pháp lý, theo dõi việc thực hiện 04 Quyết định của UBND Thành phố ở các đơn vị cơ sở, quản lý việc hành nghề của luật sư trên địa bàn quận 8, tư vấn pháp luật.

 

3.2.7- Trong nhiệm vụ được phân công, CBCC có trách nhiệm tham mưu giúp lãnh đạo : kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản QPPL hoặc văn bản hành chính ban hành chưa đúng thẩm quyền.

 

Mỗi CBCC có trách nhiệm báo cáo nhiệm vụ đã được phân công cho lãnh đạo đơn vị.

 

ĐIỀU 4: Biên chế :

Căn cứ khối lượng công việc và tình hình CBCC, biên chế của Phòng Tư pháp quận 8 được UBND quận 8 duyệt với số lượng là 06 người.

 

 

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

ĐIỀU 5: Chế độ làm việc:

5.1- Chế độ hội họp :

Phòng Tư pháp quận 8 hàng tháng họp một lần (tuần cuối tháng) để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mớp phát sinh ở địa phương.

 

Hàng quý, 6 tháng và cuối năm, Phòng báo cáo sơ, tổng kết công tác theo quy định.

 

Phòng có thể tổ chức họp đột xuất triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của UBND quận 8, hoặc của lãnh đạo Sở Tư pháp Thành phố.

 

5.2 Chế độ làm việc:

Thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và theo cơ chế “một cửa, một dấu”

 

Cán bộ, công chức của Phòng đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, có bảng tên đặt tại bàn làm việc và đeo thẻ công chức theo quy dịnh.

 

Công chức phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Phòng, của đồng nghiệp, cũng như của nhân dân đến liên hệ công tác.

 

ĐIỀU 6: Quan hệ công tác

Phòng Tư pháp quận 8 có mối quan hệ công tác như sau:

 

6.1- Đối với UBND quận 8:

-         Phòng Tư pháp quận 8 chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận 8, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận 8 và thường xuyên báo cáo với UBND quận 8 về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

 

-         Trường hợp Hội đồng nhân dân quận 8 có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND quận 8 thì Trưởng phòng Tư pháp quận 8 báo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan trong kỳ họp của hội đồng nhân dân.

 

6.2- Đối với Sở Tư pháp Thành phố :

-    Trưởng phòng Tư pháp quận 8 chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ các mặt công tác do Sở Tư pháp Thành phố quản lý, đồng thời thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo Sở Tư pháp Thành phố.

 

6.3-Đối với các phòng chuyên môn khác:

-         Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

 

-         Khi phối hợp để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của phòng chuyên môn khác, Trưởng phòng Tư pháp quận 8 chủ động tập hợp các ý kiến và trình UBND quận 8 quyết định.

 

6.4- Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận:

Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình UBND quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

 

6.5- Đối với UBND 16 phường quận 8:

Phòng Tư pháp quận 8 không là cơ quan cấp trên của UBND 16 phường nhưng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tư pháp. Phòng có trách nhiệm:

 

-          Hướng dẫn UBND 16 phường thực hiện công tác tư pháp ở địa phương theo quy định của Nhà nước.

 

-     Thực hiện kiểm tra ngành ở các phường theo quy định.

 

-          Cung cấp cho UBND 16 phường các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ ngành tại điạ phương.

 

-          UBND phường thực hiện theo sự hướng dẫn của Phòng Tư pháp quận 8, nếu có vấn đề chưa thống nhất thì báo cáo với Chủ tịch UBND quận 8 để xem xét, giải quyết.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 7.

Quy chế này thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 4964/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 07 năm 2002 của UBND quận 8.

 

Điều 8.

Trưởng Phòng Tư pháp quận 8 có trách nhiệm thực hiện quy chế này sau khi được UBND quận 8 phê duyệt và trong quá trình thực hiện cần rút kinh nghiệm, đề xuất với Chủ tịch UBND quận 8 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế, sau khi có sự trao đổi thống nhất với Trưởng Phòng nội vụ quận 8.

 

 (Cập nhật ngày 06/11/2014)

 

 


Số lượt người xem: 26823    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm