SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
5
8
6
1
2
Tin tức sự kiện 13 Tháng Tám 2013 8:30:00 SA

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 Của Bộ Tư pháp

Thực hiện Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23-5-2012 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 2684/STP-HT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp. Trên cơ sở đó ngày 30/7/2013 Phòng Tư pháp Quận 8 đã có Công văn số 139/PTP-HT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09b/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp về biểu mẫu hộ tịch; nội dung tóm tắt như sau:

Đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 thực hiện các công việc sau:

1. Niêm yết, sử dụng các mẫu tờ khai, giấy xác nhận được ban hành mới gồm:

- Tờ khai đăng ký kết hôn – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, Sở Tư Pháp và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH)

- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạnh hôn nhân - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (mẫu TP/HT-2013-TKXNTTHN)

- Giấy xác nhận tình trạnh hôn nhân (cấp cho công dân Việt Nam cư trú trong nước đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nuớc ngoài ở nước ngoài ) - ( mẫu TP/HTNNg-2013-XNTTHN)

2. Thực hiện các thay đổi về cách ghi trong Giấy khai sinh, Giấy Chứng tử theo quy định tại mục 4 Điều 1 Thông tư 09b/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp như sau:

- Đối với Giấy Khai sinh: sửa đổi điểm a khoản 6 Điều 6 Thông tư 08a./2010/TT-BTP như sau:

“a) Ghi rõ loại việc thực hiện như: đăng ký lại, cấp lại bản chính Giấy Khai sinh hoặc ghi vào sổ việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có  thẩm quyền của nước ngoài”. Như vậy, không ghi nội dung đăng ký đúng hạn, đăng ký quá hạn vào mục ghi chú của Giấy Khai sinh.

 - Đối với Giấy Chứng tử: sửa đổi khoản 5 Điều 8 Thông tư 08a./2010/TT-BTP như sau “5.Mục ghi chú: Ghi rõ loại việc thực hiện như: đăng ký lại”. Như vậy, không ghi nội dung đăng ký đúng hạn, đăng ký quá hạn vào mục ghi chú của Giấy Chứng tử.

Tập tin điện tử của các biểu mẫu trên  hiện được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư Pháp tại địa chỉ www.moj.gov.vn.

Mặt khác Phòng Tư pháp cũng đã chuyển nội dung Thông tư 09b/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp và các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 09b/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp (qua chương trình quản lý văn bản qua mạng cho UBND 16 phường Quận 8)./.

 

(Nguyễn Văn Dũng – Phòng Tư pháp Quận 8)

 

 


Số lượt người xem: 6925    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_1
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_2
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_3
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_4
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_5
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_6
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_8
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_9
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_10
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_11
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_12
 • TT tháng 1 và 2 (1)
 • TT tháng 1 và 2 (2)
 • TT tháng 1 và 2 (3)
 • TT tháng 1 và 2 (4)
 • TT tháng 1 và 2 (5)
 • TT tháng 1 và 2 (6)
 • TT tháng 1 và 2 (7)
 • TT tháng 1 và 2 (8)
 • TT tháng 1 và 2 (9)
 • TT tháng 1 và 2 (10)
 • TT tháng 1 và 2 (11)
 • An toàn du lịch
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND cấp xã nơi có khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản
 • Một số quy định cơ bản về khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND nơi có khoáng sản
 • Thành tựu nổi bật của ngành địa chất Việt Nam
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_12
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_11
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_10
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_9
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_6
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_8
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_7
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_5
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_4
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_3
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_2
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_1
 • Nghĩa tình Quận 8
 • Bản tin Quận 8_phần 5
 • Bản tin Quận 8_phần 4
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 2
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 3
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 2
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 1
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 1
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 4
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 3
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 2
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 1
 • Bản tin Quận 8_phần 3
 • Bản tin Quận 8_phần 2
 • Bản tin Quận 8 - Phần 1
Tìm kiếm