SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
8
0
4
4
2
9
Tin văn hóa thể thao 20 Tháng Tư 2020 11:20:00 SA

"Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam" ngày 19 tháng 4 năm 2020

Ngày 17 tháng 11 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1668/QĐ-TTg, lấy ngày 19 tháng 4 là “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tôn vinh văn hoá các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam, đánh dấu ngày đại đoàn kết các dân tộc trên đất nước Việt Nam.

Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức "Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam", là cụ thể hoá và thể chế hoá các đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, về công tác dân tộc và tôn giáo.

Thông qua việc tổ chức “Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam”, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và góp phần vào việc tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc, làm cho các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam tăng cường thêm sự hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết giúp đỡ tương thân tương ái, cùng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự xã hội.

Đây cũng là dịp tốt để chúng ta tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước nâng cao dân trí, giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc, sự đa dạng, phong phú độc đáo giàu bản sắc tinh hoa văn hoá của các dân tộc anh em. Bên cạnh đó, chúng ta phải tôn trọng phong tục, tập quán của các dân tộc, thể hiện được văn hoá, sắc thái của các dân tộc trong một thể thống nhất, tham gia vun bồi cho sự nghiệp văn hóa của dân tộc, làm cho văn hoá trở thành động lực góp phần vào việc thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Đồng thời, năm 2020 năm thực hiện chủ đề năm của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Với ý nghĩa và nội dung trên mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi hộ gia đình hãy thực hiện các việc làm thiết thực duy trì, bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 8


Số lượt người xem: 825    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm