LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM TỪ THỜI DỰNG NƯỚC

ĐẾN THẾ KỶ THỨ X

***

Lịch sử quốc gia dân tộc Việt Nam từ khi ra đời tới nay là lịch sử dựng nước và giữ nước luôn gắn bó với nhau. Xây dựng đất nước hùng mạnh về mọi mặt mới có điều kiện khả năng chiến thắng các thế lực thù địch và phải giữ được nước mới có điều kiện để xây dựng đất nước.

Năm 179 trước Công Nguyên, Triệu Đà đánh thắng An Dương Vương, nước Âu Lạc sụp đổ và dân tộc ta rơi vào thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc hơn một ngàn năm. Nhưng trong khoảng thời gian đó, nhân dân ta không lúc nào chịu cam phận mà luôn đấu tranh, chống lại áp bức, đô hộ. Ý chí tự lực, tự cường giành độc lập dân tộc chưa lúc nào nguôi ngoai thể hiện ở những cuộc nổi dậy và xưng vương, xưng đế (Trưng Vương, Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế…). Chính các cuộc nổi dậy đó đã chuẩn bị tiền đề vật chất và tinh thần cho công cuộc giành quyền tự chủ hoàn toàn vào đầu thế kỷ thứ X.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8

 

Tìm kiếm