LỜI MỞ ĐẦU

của Ban chỉ đạo thực hiện công trình “Dân ta phải biết sử ta”

 

Công trình “Dân ta phải biết sử ta” là công trình thật sự có ý nghĩa của việc học và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã khơi nguồn cho dòng chảy lịch sử của dân tộc thấm sâu vào mỗi người dân, tạo thành một sức mạnh dân tộc, đoàn kết toàn dân đập tan mọi âm mưu, chia rẽ, gây mọi khó khăn, trở ngại.. để thực hiện bằng được hai nhiệm vụ chiến lược: Bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Tinh thần yêu nước là truyền thống quí báu của nhân dân ta, chúng ta phải làm sao cho tinh thần yêu nước ấy của tất cả mọi người đều được phát huy trong sự nghiệp đấu tranh yêu nước và cách mạng của dân tộc.

“Dân ta phải biết sử ta,

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

Thực hiện lời dạy đó, trước hết cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu rõ lịch sử đấu tranh anh dũng và bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; kế hoạch số 13-KH/TU của Thành ủy và Kế hoạch 47-KH/QU  của Quận ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp cùng Ban chỉ đạo Trang Website quận 8 thực hiện công trình “Dân ta phải biết sử ta”. Ban Tuyên giáo Quận ủy thực hiện công trình nầy với mong muốn gửi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh… và nhân dân những tư liệu truyền thống về lịch sử dân tộc, giúp cho các học sinh bổ sung các kiến thức tìm hiểu về lịch sử dân tộc, tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam, dân tộc ta đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử, với biết bao nhiêu mất mát, đau thương đã làm nên những kỳ tích vĩ đại, đã đánh đuổi giặc ngoại xâm, đưa đất nước ta đi đến hòa bình, độc lập, tự do như ngày hôm nay. Càng tự hào về truyền thống dân tộc, chúng ta cần phải tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân phải đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Hơn lúc nào hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên …và nhân dân hãy tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Tiếp bước truyền thống oai hùng của dân tộc. Kịp thời nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá đất nước ta.

            Đây là công trình thực hiện với mục đích tuyên truyền lịch sử dân tộc đến mọi tầng lớp nhân dân, trong quá trình xem, tra khảo, nghiên cứu tài liệu…, Ban tuyên giáo Quận ủy rất mong các quí vị bạn đọc góp ý giúp Ban tuyên giáo Quận bổ sung, hoàn chỉnh nhằm thực hiện công trình đạt hiệu quả.

Chân thành cảm ơn.

 

Tìm kiếm