LỊCH SỬ VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN TỪ THẾ KỶ X ĐẾN XV
***
Giai đoạn từ thế kỷ X đến thế kỷ XV trải qua 3 triều đại là triều đại nhà Lý, Trần, Hồ và thời kỳ Bắc thuộc, có thể coi đây là lần Bắc thuộc thứ hai.  
Triều đại nhà Lý được thiết lập từ năm 1010 và mất ngôi năm 1225, tồn tại tổng cộng 216 năm, trải qua 9 đời vua. 
Triều đại nhà Trần được thiết lập từ năm 1225 và mất ngôi năm 1400, tồn tại tổng cộng 175 năm, trải qua 12 đời vua. 
Triều đại nhà Hồ được thiết lập từ năm 1400 và mất ngôi năm 1407, tồn tại 7 năm, trải qua 2 đời vua. 
Sau khi nhà Hồ sụp đổ do cuộc xâm lược của nhà Minh, Đại Việt đã rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc trong hai thập kỷ, từ năm 1407 và kết thúc vào năm 1427 khi Lê Lợi chiến thắng quân Minh ở trận Chi Lăng – Xương Giang.
 

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8.

Tìm kiếm