SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
6
7
5
7
Giới thiệu tổng quát 29 Tháng Bảy 2015 2:10:00 CH

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314332

Email: giaoduc.q8@tphcm.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

Dương Văn Dân

 

 

 

Trưởng phòng

Phụ trách chung

0909713372

2

Nguyễn Quốc Hưng

phophong2q8.tphcm@moet.edu.vn

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Trung học cơ sở,

Tiểu học

54314342

 

3

Mao Thị Kim Liên

tomamnonq8.tphcm@moet.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng

Mầm non

54314373

4

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

(Ban hành kèm theo Quyết định số  3329/QĐ-UBND ngày  13 tháng  7  năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

 Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8; giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở Quận 8 và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Quận 8, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

               Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân Quận 8:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố về hoạt động giáo dục trên địa bàn Quận 8;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn Quận 8;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục) ở Quận 8 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 8.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; Trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận 8.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn Quận 8; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận 8.

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tham mưu phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8.

6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố; phối hợp với Thanh tra Quận 8, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo trên địa bàn Quận 8.

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): Trường trung học cơ sở; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận 8 sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn Quận 8.

11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 8.

12. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận 8.

13. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức phường được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Quận.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 phân bổ chỉ tiêu biên chế, tuyển dụng viên chức và người lao động cho các cơ sở giáo dục công lập; thực hiện điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động. Tham mưu thực hiện chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8.

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân Quận 8.

17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 8.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 giao và theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 có Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ;

b) Trưởng Phòng là người đứng đầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 8, tham mưu ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của Phòng và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó;

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định tại Quy chế này theo thẩm quyền và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại trong cơ quan và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý;

- Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân Quận 8 về tổ chức, hoạt động giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo; báo cáo công tác, cung cấp tài liệu trước Hội đồng nhân dân (nếu có) và Ủy ban nhân dân Quận 8 khi có yêu cầu; phối hợp với Trưởng phòng khác và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội quận 8 giải quyết những vấn đề liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; quyết định công nhận, không công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 8 theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định thành lập (hoặc công nhận), điều chỉnh nhân sự hội đồng trường của các trường học (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục) thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8.

c)  Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng;

d)  Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định theo quy định của pháp luật.

đ) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, và danh mục vị trí việc làm và biên chế được giao, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 tổ chức thành các Tổ công tác gồm những công chức được phân công đảm nhiệm các chức danh công việc trên các mặt công tác.

e) Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức.

                  Điều 4. Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo

1) Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định trong tổng biên chế công chức của Quận do cơ quan có thẩm quyền quyền giao.

2) Căn cứ khối lượng công việc và tình hình nhân sự cụ thể của Phòng, mỗi mặt công tác được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ chi tiết, những công việc, phần việc cụ thể, rõ ràng để xác định chức danh của cán bộ công chức và số lượng biên chế cho phù hợp. Phụ trách từng việc do Lãnh đạo Phòng trực tiếp quản lý, có thể kết hợp làm việc theo chế độ chuyên viên tùy theo tính chất, khối lượng công việc do Trưởng Phòng quy định.

3) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình Uỷ ban nhân dân Quận 8 phê duyệt.

                  Điều 5. Các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Quận quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): Trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học, các cơ sở giáo dục mầm non, Trường Bồi dưỡng nghiệp Giáo dục Quận 8, Trường Hy Vọng Quận 8 và các đơn vị sự nghiệp giáo dục khác theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận 8.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6.  Chế độ làm việc

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Trưởng Phòng phụ trách, điều hành mọi hoạt động của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác, các Tổ trưởng phụ trách các Tổ công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết những các công việc phát sinh trong quyền hạn nhiệm vụ của mình.

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung công việc của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định những vấn đề chưa nhất trí với các Phó trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch, biện pháp giải quyết.

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện nhưng chuyên viên phải báo với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.

Điều 7. Chế độ sinh hoạt, hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo  Phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.

2. Theo định kỳ trên, các Tổ công tác họp với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.

3. Lịch làm việc với các cơ sở của Phòng (với các tổ chức và cá nhân có liên quan) phải nêu cụ thể trong lịch công tác hàng tuần, tháng của cơ quan; nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để kịp thời giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.

4. Phòng giáo dục và Đào tạo họp cơ quan mỗi tháng một lần. Tùy theo tình hình công tác, có thể tổ chức họp đột xuất để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo họp với thủ trưởng các cơ sở giáo dục mỗi quý một lần. Tùy theo tình hình công tác, có thể tổ chức họp đột xuất để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Các mối quan hệ công tác

Đối với Ủy ban nhân dân Quận 8:

a) Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 8 chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân Quận 8 về toàn bộ công tác giáo dục và đào tạo. Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ thị và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo vớí Uỷ ban nhân dân Quận 8 về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công;

b) Theo định kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân Quận 8 về nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2.  Đối với Sở Giáo dục và đào tạo:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, việc thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục công lập; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiÓm ®Þnh chÊt lượng gi¸o dôc; công tác phổ cập giáo dục, chèng mï ch÷, x©y dùng x· héi häc tËp ở địa phương và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Sở Giáo dục và đào tạo.

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân Quận:

a) Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, thực hiện chức năng theo quy định, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân Quận 8, nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị và kế hoạch kinh tế - xã hội của Quận 8. Trong trường hợp Phòng Giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa có sự thống nhất ý kiến với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, quyết định;

b) Trước khi trình văn bản, đề án hoặc các nội dung công tác phối hợp khác cho Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phải chủ động liên hệ, thảo luận với các cơ quan chuyên môn khác về những vấn đề có liên quan tới các cơ quan đó.

4. Đối với Ủy ban nhân dân 16 phường thuộc Quận 8:

a) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức phường được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương;

b) Cung cấp cho Ủy ban nhân dân phường các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ ngành tại địa phương;

c) Thực hiện chế độ kiểm tra ngành theo chức năng của Phòng và khi Ủy ban nhân dân Quận 8 yêu cầu.

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội của Quận 8:

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phường, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội của Quận 8 có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận 8 giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 có trách nhiệm thực hiện Quy chế này sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn vượt quá thẩm quyền giải quyết, Phòng giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, phản ánh, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, giải quyết hoặc bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn sau khi có sự thỏa thuận thống nhất với Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8./.

 (Cập nhật ngày 08/09/2016) 

 


Số lượt người xem: 73454    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm