SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
0
0
8
7
Giới thiệu tổng quát 30 Tháng Bảy 2010 2:05:00 CH

Phòng Kinh Tế Quận 8

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314323

Email: kinhte.q8@tphcm.gov.vn

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

 

 

 

Stt

Họ tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

 Nguyễn Ngọc Khánh Hợp

nnkhop.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

Trưởng phòng

Phụ trách chung

5.431.4325

2

Nguyễn Duy Tâm

 

 

 

Phó trưởng phòng

Phụ trách công tác QLNN về Du lịch, Văn xã, Hành chính

5.431.4378

3

Đang cập nhật

 

 

 

Phó trưởng phòng

 Phụ trách Hợp tác và các Chợ.

    5.431.4323

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy chế Phòng Kinh Tế Quận 8

CHƯƠNG I 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN.

 

ĐIỀU 1: Chức năng:

Phòng Kinh tế quận 8 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 8, hoạt động theo cơ chế “một cửa, một dấu”, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận 8; đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của theo ngành về mặt công tác thuộc phạm vi Sở chuyên ngành thành phố phụ trách.

 

Phòng Kinh tế quận 8 có chức năng tham mưu UBND quận 8 quản lý nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ, Nông nghiệp, Hợp tác xã, Đăng ký kinh doanh, quản lý nhà nước về điện, tài nguyên khoáng sản (nước ngầm) đối với tất cả các thành phần kinh tế trong phạm vi quận theo phân cấp quản lý của UBND Thành phố; được UBND quận ủy nhiệm trực tiếp quản lý hoạt động của BQL các chợ trên địa bàn quận 8.

 

ĐIỀU 2: Nhiệm vụ:

Phòng Kinh tế quận 8 có nhiệm vụ:

 

2.1/- Tham mưu UBND Quận 8 xây dựng qui hoạch và kế hoạch phát triển sản xuất ngành Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ, Nông nghiệp; quy hoạch và cải tạo, phát triển lưới điện, quy hoạch việc ứng dụng năng lượng mới trên địa bàn quận phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của Thành phố; đồng thời tham mưu UBND quận chỉ đạo và quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt.

 

2.2/- Tham mưu UBND quận hướng dẫn, tổ chức sắp xếp lại sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch theo ngành kinh tế kỹ thuật bao gồm các thành phần kinh tế.

 

2.3/- Tham mưu UBND quận quản lý hành chánh Nhà nước đối với các đơn vị kinh tế thuộc mọi thành phần trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, điện năng và theo dõi giám sát về mặt quy hoạch các công trình xây dựng điện, tình hình triển khai ứng dụng các dạng năng lượng mới trên địa bàn quận.

 

2.4/- Tham mưu UBND quận quản lý trực tiếp và toàn diện hoạt động của các chợ trên địa bàn quận.

 

2.5/- Tham mưu UBND quận tổ chức thực hiện công tác ĐKKD theo phân cấp của UBND thành phố và đúng Luật Doanh nghiệp.

 

2.6/- Tham mưu UBND quận và các Sở chuyên ngành qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Kinh tế (trên cơ sở phối hợp với Phòng Tổ chức chính quyền quận).

 

2.7/- Chịu sự hướng dẫn và quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở chuyên ngành (Công nghiệp, Thương mại, Du lịch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn), các ngành kinh tế, kỹ thuật có liên quan của Thành phố. Trên cơ sở đó, Phòng Kinh tế cụ thể hóa để hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các quyết định, chỉ thị của UBND Thành phố đối với các cơ sở sản xuất Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ, Nông nghiệp, quản lý nhà nước về điện, tài nguyên khoáng sản (nước ngầm) và đăng ký kinh doanh thuộc quận quản lý.

 

2.8/- Phòng Kinh tế quận 8 có nhiệm vụ tham mưu UBND quận 8 thực hiện công tác Phòng chống bão lụt; quy hoạch, sữa chữa, chỉnh trang các chợ và thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND quận 8 ủy quyền.

 

 

ĐIỀU 3: Quyền hạn:

Phòng Kinh tế quận 8 có các quyền hạn sau:

 

3.1/- Phối hợp các Phường mời các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận, các cơ quan đơn vị kinh tế thuộc Thành phố, Trung ương trú đóng trên địa bàn Quận để triển khai, hướng dẫn, phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước về các lĩnh vực chuyên môn thuộc Phòng quản lý.

 

3.2/- Trưởng Phòng Kinh tế được ký tên và đóng dấu UBND quận trên các văn bản đã được Chủ tịch UBND quận ủy nhiệm.

 

Giải quyết, xử lý những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền do UBND quận phân công.

 

3.3/- Phối hợp với Phòng Tổ chức Chính quyền quận 8 thực hiện ký hợp đồng lao động với nhân sự BQL các chợ và đề xuất với UBND quận về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Trưởng, Phó BQL chợ; và chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân sự BQL các chợ.

 

3.4/- Được tham dự các cuộc họp ở các ngành, các cấp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

 

3.5/- Đề xuất với UBND quận cũng như với các Sở chuyên ngành về khen thưởng hoặc xử lý vi phạm đối với các đơn vị kinh tế hoạt động sản xuất – kinh doanh trên địa bàn Quận.

 

Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều 2 và Điều 3 nêu trên, Phòng Kinh tế quận 8 còn được UBND quận 8 ủy quyền thực hiện thêm một số nhiệm vụ và quyền hạnh xét thấy cần thiết, do Chủ tịch UBND quận 8 quy định cụ thể bằng văn bản.                       

 

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

 

ĐIỀU 4: Cơ cấu tổ chức bộ máy:

4.1 Phòng Kinh tề quận 8 do Trưởng phòng phụ trách và có hai Phó Trưởng phòng.

 

-     Trưởng Phòng là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận 8 về toàn bộ công tác của Phòng kinh tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở chuyên ngành thành phố quản lý.

 

-     Phó Trưởng phòng là người giúp việc Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách một số công việc cụ thể của Phòng, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Trưởng phòng đi vắng.

 

4.2 Bộ máy hoạt động của Phòng Kinh tế gồm một số cán bộ được phân công theo dõi, thực hiện các mặt công tác chuyên môn và gồm 02 Tổ nghiệp vụ, như sau:

 

4.2.1 Tổ quản lý SXKD :

-     Theo dõi, thống kê tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về CN-TTCN, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp của các DNNN cổ phần hóa, ngoài quốc doanh; theo dõi tình hình sản xuất CN-TTCN, nông nghiệp, kinh doanh thương mại - dịch vụ (trừ khu vực chợ); theo dõi tình hình đầu tư mở rộng SXKD, tình hình vốn và lao động của cơ sở; theo dõi hoạt động Du lịch.

 

-     Thực hiện công tác quản lý ĐKKD theo đúng luật (theo Luật Doanh nghiệp), chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng về những ý kiến đề xuất có liên quan đến quản lý ĐKKD; nhập liệu ĐKKD vào máy và khai thác dữ liệu, phục vụ công tác quản lý sau ĐKKD; tham mưu cho lãnh đạo về việc triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

-     Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về điện.

 

-     Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản (nước ngầm).

 

-     Tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công cho Tổ.

 

-     Thực hiện các báo cáo định kỳ những lĩnh vực mà Tổ phụ trách gởi về cán bộ tổng hợp chung.

 

4.2.2 Tổ Hành chánh - Quản lý chợ :

 

-     Thực hiện các công việc hành chánh - quản trị; theo dõi quản lý hoạt động của các chợ và tham mưu giúp Trưởng, Phó phòng trong công tác tổ chức nhân sự; phụ trách công tác thi đua khen thưởng; thực hiện các công việc văn thư, lưu trữ, thủ quỹ, kế toán, tham mưu việc thu các khoản phí - lệ phí được UBND Quận ủy nhiệm thu; tham mưu cho Trưởng Phòng trong việc giải quyết các khiếu nại - tố cáo của công dân; theo dõi tình hình kinh doanh thương mại - dịch vụ tại các chợ. Tổng hợp tình hình về công tác quản lý của cơ quan, thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo đúng quy định.

 

-     Lập kế hoạch thu – chi tài chánh cơ quan; theo dõi tình hình thu – chi tài chánh cơ quan và BQL các chợ; quyết toán định kỳ gởi về cơ quan tài chánh theo đúng quy định; quản lý tài sản cơ quan và BQL các chợ.

-     Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý và khai thác máy tính.

 

-     Tham mưu giúp Trưởng, Phó phòng tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của các chợ.

 

-     Thực hiện các công tác hành chánh - quản trị phục vụ các yêu cầu hoạt động của cơ quan như biên tập các văn bản, công văn giấy tờ có tính chất giao dịch, phục vụ các cuộc hội nghị, tiếp khách đến liên hệ công tác và qua phương tiện thông tin liên lạc. Giúp Trưởng, Phó Phòng quản lý kinh phí, tài sản và bảo vệ cơ quan, tham gia cùng BCH Công đoàn cơ sở chăm lo đời sống cho CBCC cơ quan …

 

-     Giúp Thủ trưởng thực hiện công tác khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến hoạt động của Phòng Kinh tế.

 

ĐIỀU : Biên chế :

Biên chế của Phòng Kinh tế do UBND quận quyết định trong phạm vi chỉ tiêu biên chế quản lý nhà nước của quận được UBND Thành phố giao hàng năm và căn cứ vào khối lượng công việc và tình hình cán bộ của Quận.

           

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

ĐIỀU 6: Chế độ làm việc :

            6.1/- Quan hệ làm việc nột bộ :

 

-     Trưởng Phòng Kinh tế phụ trách, điều hành mọi hoạt động của Phòng. Hai Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh trong quyền hạn nhiệm vụ của mình:

 

+    Một Phó trưởng phòng, trực tiếp phụ trách lĩnh vực của Tổ quản lý sản xuất kinh doanh.

 

+    Một Phó trưởng phòng, trực tiếp phụ trách lĩnh vực của Tổ Hành chánh và quản lý chợ.

 

-     Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất trí giữa các Phó trưởng phòng hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch, biện pháp.

 

-     Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu cán bộ giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó phải được thực hiện nhưng phải báo cáo cho Phó trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.

 

            6.2/- Chế độ hội họp :

 

-     Hằng tuần các Tổ nghiệp vụ họp một lần với Phó Trưởng phòng phụ trách trực tiếp để đánh giá việc thực hiện và phổ biến chương trình công tác cho tuần sau (báo cáo kết quả họp cho Trưởng Phòng).

 

-     Phòng Kinh tế quận 8 hàng tháng họp một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phương.

 

-     Hằng quý, 6 tháng và cuối năm, Phòng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác theo quy định.

 

-     Lịch làm việc của Phòng với cơ sở (các tổ chức, cá nhân có liên quan) phải được nêu cụ thể trong lịch công tác hằng tuần, tháng của đơn vị. Nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để kịp thời giải quyết các yêu cầu của phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.

 

-     Phòng có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của UBND quận hoặc của lãnh đạo Sở chuyên ngành thành phố.

 

            6.3/- Chế độ làm việc :

            Thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và theo cơ chế “một cửa, một dấu”.

Cán bộ, công chức của Phòng đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, có bảng tên đặt tại bàn làm việc và đeo thẻ công chức theo quy dịnh.

 

Công chức phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Phòng, của đồng nghiệp, cũng như của công dân đến liên hệ công tác

 

ĐIỀU 7: Quan hệ công tác:

Phòng Kinh tế quận 8 có các mối quan hệ công tác như sau :

            7.1- Đối với UBND quận :

-     Phòng Kinh tế quận 8 chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận 8, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ thị và nội dung công tác của Chủ tịch và Phó Chủ  tịch UBND quận phụ trách khối, phải thường xuyên báo cáo với UBND quận 8 về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

 

-          Trường hợp Hội đồng nhân dân quận 8 có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND quận 8 thì Trưởng phòng báo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan trong kỳ họp của hội đồng nhân dân.

 

7.2 Đối với các Sở chuyên ngành thành phố:

-   Trưởng Phòng Kinh tế quận chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ các mặt công tác do Sở chuyên ngành thành phố quản lý, đồng thời thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo Sở chuyên ngành thành phố.

 

7.3 Đối với các phòng chuyên môn khác:

-          Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

 

-          Khi phối hợp để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của phòng chuyên môn khác, Trưởng Phòng chủ động tập hợp các ý kiến và trình UBND quận 8 quyết định.

 

7.4 Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận:

Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình UBND quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

 

7.5 Đối với UBND phường :

-           Hướng dẫn UBND phường về chức năng, nhiệm vụ, nội dung công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương cho cán bộ phụ  trách của UBND phường.

 

-           Thực hiện chế độ thanh, kiểm tra công tác thuộc ngành ở phường khi có yêu cầu của UBND quận.

 

-           Cung cấp cho UBND phường các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ ngành tại điạ phương.

 

-           UBND phường thực hiện theo sự hướng dẫn của Phòng Kinh tế quận 8, nếu có vấn đề chưa thống nhất thì báo cáo với Chủ tịch UBND quận 8 để xem xét, giải quyết.

 

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOÀN THI HÀNH

 

Điều 8.

Quy chế này thay quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3516/1998/QĐ-UB ngày 19 tháng 10 năm 1998 của UBND quận 8 về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Phòng Kinh tế quận 8.

 

Điều 9.

Trưởng Phòng Kinh tế quận có trách nhiệm thực hiện quy chế này sau khi được UBND quận 8 quyết định chính thức và trong quá trình thực hiện cần rút kinh nghiệm, đề xuất với Chủ tịch UBND quận 8 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế, sau khi có sự trao đổi thống nhất với Phòng Tổ chức Chính quyền quận 8.

 

 (Cập nhật ngày 10/11/2014)

 

 


Số lượt người xem: 23152    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm