SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
7
1
8
4
Giới thiệu tổng quát 29 Tháng Bảy 2010 2:10:00 CH

Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 8

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314337

Email: vhtttt.q8@tphcm.gov.vn

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

 

Lý Thị Phương Nhanh

 

 

 

 

Trưởng phòng

Phụ trách chung

54.314.337

2

 

Phạm Thanh Lâm

 

 

 

 

Phó trưởng phòng

- QLNN về gia đình

- QLNN về di sản

54.314.346

3

 

Nguyễn Minh Trọng

 

 

 

Phó trưởng phòng

- QLNN về văn hóa, dịch vụ văn hóa

- QLNN về du lịch, thể dục thể thao

54.314.338

 

 

Quy chế Phòng Văn hóa và Thông tin

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN.

 

ĐIỀU 1: CHỨC NĂNG:

Phòng Văn hóa – Thông tin -Thể thao quận 8 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 8, hoạt động theo cơ chế “một cửa, một dấu”, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành về các mặt công tác thuộc phạm vi của Sở Văn hóa thông tin và Sở Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh phụ trách.

           

Phòng Văn hóa – Thông tin - Thể thao quận 8 có chức năng giúp Ủy ban nhân dân Quận thống nhất quản lý Nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực được giao theo đúng chính sách, luật pháp, các quy định của Nhà nuớc và của Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

ĐIỀU 2: NHIỆM VỤ:

Phòng Văn hóa – Thông tin - Thể thao quận 8 có nhiệm vụ sau:

 

2.1 – Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận 8 tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các mặt công tác: văn hóa thông tin - thể thao –phát thanh - bản tin và các hoạt động phục vụ nhu cầu văn hóa, thông tin; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn quận.

           

2.2 – Căn cứ qui hoạch tổng thể của Quận và phuơng hướng nhiệm vụ phát triển ngành văn hóa và thông tin, thể dục thể thao của Thành phố, xây dựng qui hoạch ngành văn hóa và thông tin thể thao Quận.

           

Theo dõi, kiểm tra và đề xuất Ủy ban nhân dân quận các biện pháp thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

 

2.3 - Phổ biến, hướng dẫn các đối tượng hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn Quận về chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước về công tác văn hóa và thông tin, các qui định về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành.

 

Kiểm tra việc chấp hành, đề xuất với Ủy ban nhân dân quận các biện pháp nhằm đảm bảo việc thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ đã qui định: chống văn hóa phản động, đồi trụy, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền được giao.

 

2.4 - Đề xuất với Ủy ban nhân dân quận các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa và thông tin đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân. Quản lý hành chính đối với các hoạt động văn hóa thông tin của những Hội đoàn quần chúng trên địa bàn Quận.

 

2.5 – Trên cơ sở phối hợp với Phòng Nội vụ quận 8, giúp Ủy ban nhân dân quận 8 quản lý, qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ chuyên môn thuộc ngành văn hóa thông tin, thể dục thể thao.

 

2.6 – Giúp Ủy ban nhân dân quận qui hoạch và kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao trong quận. Từng bước mở rộng và phát triển phong trào nhằm nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể lực cho quần chúng nhân dân.

 

2.7 - Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động thể dục thể thao đúng qui định quản lý Nhà nước. Quản lý hành chính đối với các hoạt động thể thao của những Hội đoàn quần chúng trên địa bàn quận.

 

2.8 - Kiểm tra đôn đốc các tổ chức thể dục thể thao cơ sở về việc thực hiện chỉ tiêu và kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ trang thiết bị ngành nghề thể dục thể thao theo phân cấp.

 

ĐIỀU 3: QUYỀN HẠN.

 

3.1 – Trên cơ sở phối hợp với các phuờng, cơ quan đơn vị thuộc Quận, Thành phố, Trung ương đóng trên địa bàn Quận có liên quan để triển khai, hướng dẫn các chủ trương, chính sách của Nhà nước về các lĩnh vực chuyên môn thuộc Phòng quản lý.

 

3.2 – Ký các văn bản giao dịch, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng.

 

Giải quyết, xử lý những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền do Ủy ban nhân dân quận phân công.

 

Xem xét và báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân quận và ngành dọc cấp thành phố việc cấp và thu hồi giấp phép hành nghề về văn hóa thông tin và thể dục thể thao theo qui định phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

3.3 – Tham dự các cuộc họp ở ngành, các cấp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

 

3.4 - Đề xuất với ủy ban nhân dân quận khen thưởng đối với các cá nhân, nhiệm vụ của Phòng.

 

3.5 - Đề xuất với ủy ban nhân dân quận khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị lập nhiều thành tích và đề nghị xử lý đối với các cá nhân, đơn vị có dấu hiệu vi phạm trên lĩnh vực được phân công của Phòng.

 

Ngoài những quyền hạn trên, Phòng Văn hóa – Thông tin - thể thao quận 8 còn được Ủy ban nhân dân quận 8 ủy quyền thực hiện thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn xét thấy cần thiết do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 quy định cụ thể bằng văn bản.

 

 

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ.

 

ĐIỀU 4: CƠ CẤU TỔ CHỨC - BỘ MÁY.

 

4.1 – Phòng Văn hóa – Thông tin - Thể thao quận 8 do Trưởng Phòng phụ trách và có 01 đến 02 Phó Truởng Phòng giúp việc Trưởng Phòng. Phòng làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

 

Trưởng Phòng là người chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Phòng trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 phụ trách khổi về toàn bộ công tác của Phòng, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Văn hóa thông tin và Sở Thể dục thể thao thành phố quản lý.

 

Các Phó Trưởng Phòng là người giúp việc Trưởng Phòng, được Trưởng Phòng phân công phụ trách một số công việc cụ thể của Phòng, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Trưởng phòng đi vắng.

 

Trưởng Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định bổ nhiệm sau khi có sự thỏa thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Văn hóa thông tin và Sở Thể dục thể thao thành phố.

 

Phó Trưởng Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Trưởng Phòng.

 

Kinh phí hoạt động của Phòng Văn hóa – Thông tin - Thể thao quận 8 và việc sử dụng con dấu Quốc huy của Ủy ban nhân dân quận thực hiện theo cơ chế “một cửa, một dấu”.

 

Cụ thể :

 

4.1.1 – Kinh phí do Ủy ban nhân dân quận huyện duyệt cấp hàng năm theo dự toán thực tế của phòng.

 

4.1.2 - Việc sử dụng con dấu theo quyết định của Ủy ban nhân dân quận 8 về việc ban hành quy định sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận 8.

 

4.2 – Cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa – Thông tin - Thể thao được chia thành các bộ phận gồm các công chức theo dõi thực hiện các mặt công tác:

 

·         Bộ phận quản lý Nhà nước về văn hóa thông tin - thể thao – phát thanh - bản tin: thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin - thể thao – phát thanh - bản tin.

 

·         Bộ phận xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở: thực hiện nhiệm vụ phối hợp xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn.

 

·         Bộ phận hành chính quản trị : thực hiện nhiệm vụ nội vụ, hành chính quản trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan và của cán bộ, công chức.

 

 

ĐIỀU 5: BIÊN CHẾ.

 

Biên chế của Phòng Văn hóa – Thông tin  - Thể thao quận 8 được quyết định trong phạm vi chỉ tiêu biên chế quản lý Nhà nước của Quận được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

 

 

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

ĐIỀU 6: Chế độ hội họp và làm việc:

 

            6.1. Chế độ hội họp:

 

-         Hàng tuần, lãnh đạo Phòng phải họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.

 

-         Theo định kỳ trên, các bộ phận họp với Trưởng và Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc và bàn phương hướng triển khai công tác.

 

-         Mỗi tháng một lần họp toàn thể cơ quan để kiểm điểm công tác.

 

-     Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác từng thời kỳ do đồng chí lãnh đạo bộ phận trực tiếp phê duyệt.

 

-          Hàng quý, 6 tháng và cuối năm Phòng báo cáo sơ, tổng kết công tác theo quy định.

 

-     Lịch làm việc với cơ sở của Phòng (các tổ chức, cá nhân có liên quan) phải được nêu cụ thể trong lịch công tác hàng tuần, tháng của            đơn vị. Nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để kịp thời giải quyết các yêu cầu phát sinh liên quan đến các hoạt động chuyên môn của Phòng.

 

6.2. Chế độ làm việc:

 

6.2.1. Thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và theo cơ chế “một cửa, một dấu” Cán bộ, công chức của Phòng đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, có bảng tên đặt tại bàn làm việc và đeo thẻ công chức theo quy định.

 

Công chức phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Phòng, của đồng nghiệp, cũng như của khách đến liên hệ công tác.

           

6.2.2 Trưởng Phòng phụ trách điều hành mọi hoạt động của Phòng và phụ trác những công tác trọng tâm. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng Phòng và phụ trách những lĩnh vực được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh thuộc lĩnh vực phân công.

 

6.2.3 Khi giải quyết công việc theo lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung công việc của Phó Trưởng phòng khác, phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, trình Trưởng phòng quyết định những vấn đề chưa nhất trí giữa Phó trưởng phòng hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch, biện pháp.

 

6.2.4 Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu cán bộ giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó phải thực hiện nhưng phải báo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.

 

ĐIỀU 7: Quan hệ công tác:

Phòng Văn hóa – Thông tin - Thể thao quận 8 có các mối quan hệ công tác như sau :

 

7.1- Đối với UBND quận 8:

-     Phòng Văn hóa – Thông tin - Thể thao quận 8 chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận 8, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận 8 và thường xuyên báo cáo với UBND quận 8 về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

 

-      Trường hợp Hội đồng nhân dân quận 8 có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND quận 8 thì Trưởng phòng báo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan trong kỳ họp của hội đồng nhân dân.

 

            7.2 Đối với Sở Văn hóa Thông tin và Sở thể dục thể thao thành phố:

-    Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin - Thể thao chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ các mặt công tác do Sở Văn hóa Thông tin và Sở thể dục thể thao thành phố quản lý đồng thời thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc các Sở Văn hóa Thông tin và Sở thể dục thể thao thành phố.

 

7.3 Đối với các phòng chuyên môn khác:

-         Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

 

-        Khi phối hợp để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của phòng chuyên môn khác, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin - Thể thao quận 8 chủ động tập hợp các ý kiến và trình UBND quận 8 quyết định.

 

7.4 Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận:

Phối hợp tổ chức tốt các cuộc vận động các phong trào quần chúng trên địa bàn dân cư, phối hợp thực hiện tốt các chính sách về văn hóa thông tin - thể dục thể thao khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình UBND quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

 

7.5 Đối với Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục Thể thao quận 8:

Phòng Văn hóa – Thông tin - Thể thao có trách nhiệm tham mưu tổ chức quản lý Nhà nước các hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin - Thể dục thể thao – phát thanh - bản tin của Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao theo sự chỉ đạo điều hành của UBND quận, Sở Văn hóa Thông tin và Sở thể dục thể thao thành phố.

 

7.6 Đối với UBND phường :

Phòng Văn hóa – Thông tin - Thể thao quận 8 không là cơ quan cấp trên của UBND phường nhưng về chuyên môn nghiệp vụ, phòng Văn hóa – Thông tin - Thể thao quận 8 có trách nhiệm:

 

-           Hướng dẫn UBND phường về chức năng, nhiệm vụ, nội dung công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương cho cán bộ chuyên trách của UBND phường.

 

-           Thực hiện chế độ thanh, kiểm tra công tác thuộc ngành ở phường khi có yêu cầu của UBND quận.

 

-           Cung cấp cho UBND phường các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ ngành tại điạ phương.

 

-           UBND phường thực hiện theo sự hướng dẫn của Phòng Văn hóa – Thông tin - Thể thao quận 8, nếu có vấn đề chưa thống nhất thì báo cáo với Chủ tịch UBND quận 8 để xem xét, giải quyết.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOÀN THI HÀNH

 

Điều 8.

Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin - Thể thao quận 8 có trách nhiệm thực hiện quy chế này sau khi được UBND quận 8 phê duyệt và trong quá trình thực hiện cần rút kinh nghiệm, đề xuất với Chủ tịch UBND quận 8 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế, sau khi có sự trao đổi thống nhất với Trưởng Phòng nội vụ quận 8.

 

(Cập nhật ngày 11/03/2015)

 


Số lượt người xem: 27087    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm