SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
6
9
1
7
Giới thiệu tổng quát 29 Tháng Bảy 2010 2:10:00 CH

Phòng Nội vụ Quận 8

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314348

Email: noivu.q8@tphcm.gov.vn

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

Họ tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

 

1

 

Nguyễn Văn Cường 

 

 

 

 

Trưởng phòng

Phụ trách chung

5.4314.348

 

2

 

Mai Thị Thảo Vi

 

 

 

Phó trưởng phòng

Tổ Cải cách hành chính; Quản lý Hội quỹ; Dân vận chính quyền; công tác thanh niên

5.4314.380

 

3

 

Huỳnh Anh Kiệt

 

 

Phó trưởng phòng

Tổ tôn giáo, thi đua - khen thưởng

5.4314.352

 

4

 

Phạm Minh Trí

 

 

 

Phó trưởng phòng

Tổ Nghiệp vụ - Hành chính văn phòng

5.4314.349

 

Quy chế Phòng Nội vụ

 

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN.

 

ĐIỀU 1: Chức năng:

Phòng Nội vụ quận 8 là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận 8, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND quận 8, đồng thời chịu sự lãnh đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức Nhà nước của Sở Nội vụ.

 

Phòng Nội vụ quận 8 có chức năng giúp UBND quận 8 thống nhất quản lý công tác tổ chức Nhà nước, công tác cán bộ, quản lý biên chế, quỹ tiền lương theo quy định của pháp luật.

 

Phòng Nội vụ làm việc theo mô hình “một cửa, một dấu”, được Chủ tịch UBND quận 8 ủy quyền giải quyết một số công tác thuộc lĩnh vực tổ chức Nhà nước địa phương.

 

ĐIỀU 2: Nhiệm vụ:

 

Phòng Nội vụ quận 8 có nhiệm vụ giúp UBND quận 8 tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước các mặt công tác tổ chức Nhà nước, cán bộ - công chức, biên chế, quỹ tiền lương hành chính sự nghiệp thuộc quận và phường, cụ thể:

 

1.       Về công tác xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền:

a.       Giúp UBND quận 8 tổ chức và hướng dẫn UBND phường thực hiện các cuộc bầu cử Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và UBND quận, phường theo quy định của pháp luật.

 

b.       Xây dựng, củng cố và kiện toàn bộ máy chính quyền :

-        Giúp UBND quận 8 nghiên cứu thẩm định, cụ thể hóa các Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc UBND quận.

 

-        Giúp Thường trực HĐND quận 8 theo dõi tình hình hoạt động của HĐND và UBND quận 8 và cấp cơ sở theo quy định về tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND các cấp.

 

-          Hướng dẫn cách thức, thủ tục thi hành kỷ luật đối với cán bộ dân cử, bầu cử tại địa phương theo quy định pháp luật.

 

c.       Phối hợp với các tổ chức liên quan, giúp UBND quận 8 quản lý địa giới hành chính phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng củng cố quốc phòng, an ninh của từng địa phương theo quy định của Nhà nước, bao gồm:

-           Nghiên cứu xây dựng các phương án phân vạch, điều chỉnh địa giới, hành chính.

 

-           Tách, nhập, thành lập mới các phường.

 

-           Lập hồ sơ thủ tục trình duyệt.

 

-           Tổ chức thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính sau khi đã có quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

2.       Về công tác tổ chức bộ máy và biên chế :

-        Theo dõi, tổng hợp, báo cáo và đề xuất với UBND quận 8 những kiến nghị trong việc thực hiện những quy định của UBND thành phố về việc phân cấp quản lý cho UBND quận, phường về tổ chức bộ máy và cán bộ - công chức của phòng, ban, tổ công tác, các đơn vị sản xuất kinh doanh, sự nghiệp trực thuộc UBND quận 8.

 

-          Nghiên cứu, hướng dẫn UBND phường tổ chức, bố trí, sử dụng cán bộ chuyên trách theo quy định.

 

-         Nghiên cứu, hướng dẫn UBND phường tổ chức, bố trí, sử dụng cán bộ chuyên trách theo quy định.

 

-         Nghiên cứu, thẩm định các đề án của phòng, ban, tổ công tác thuộc UBND quận 8 hoặc chủ trì xây dựng các đề án theo yêu cầu của chủ tịch UBND quận 8 về tổ chức bộ máy như: thành lập mới, giải thể, sáp nhập các đơn vị; thay đổi, bổ sung nhiệm vụ hoặc phương thức hoạt động, tiếp nhận, chuyển giao tổ chức với các Sở, ngành Thành phố; đề xuất ý kiến và dự thảo văn bản trình UBND quận 8 quyết định (theo phân công) hoặc trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

 

-          Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng, ban, tổ công tác thuộc quận 8 do UBND thành phố hoặc UBND quận 8 ban hành ; hướng dẫn việc xây dựng và nghiên cứu giúp UBND quận 8 duyệt các nội dung hoạt động.

 

-          Xây dựng, tổng hợp, hướng dẫn và cân đối kế hoạch biên chế, quỹy tiền lương khu vực hành chính, sự nghiệp theo quy định; báo cáo UBND thành phố xét duyệt, sau đó trình UBND quận 8 để đưa vào kế hoạch kinh tế - xã hội của quận hàng năm; hướng dẫn UBND phường lập kế hoạch về quỹ tiền lương, tổng hợp trình UBND quận 8 xét duyệt gửi Sở Nội vụ giải quyết theo quy định.

 

-          Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và quỹ tiền lương khu vực hành chính, sự nghiệp của quận 8 được UBND thành phố giao hànhg năm, giúp UBND quận 8 phân bổ cụ thể cho các phòng, ban, tổ công tác và các đơn vị sự nghiệp.

 

3.       Về công tác cán bộ :

Thường xuyên theo dõi, cập nhật và tổng hợp tình hình đội ngũ cán bộ - công chức thuộc Quận quản lý để giúp UBND quận 8 giải quyết các vấn đề cụ thể công tác cán bộ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của UBND quận 8 đã được phân cấp, cụ thể :

 

-         Trình UBND quận 8 các quyết định có liên quan đến công tác cán bộ hoặc đề nghị cấp trên giải quyết về công tác cán bộ (tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, công nhận chức danh, nâng bậc lương hàng năm, điều chỉnh ngạch bậc lương, thi tuyển, đề bạt, bổ nhiệm, nghỉ hưu, nghỉ việc, xử lý kỷ luật… đối với cán bộ - công chức) theo sự phân cấp quản lý cán bộ của Thành phố và quy định của pháp luật.

 

-          Giúp UBND quận 8 tổ chức triển khai kế hoạch và thực hiện việc đánh giá công chức hàng năm theo quy định.

 

-          Căn cứ vào sự phân công của UBND quận 8, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thi hành các chính sách, chế độ đối với cán bộ - công chức và cán bộ phường, kịp thời phát hiện và đề xuất những biện pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc, sai sót hoặc những vấn đề chưa hợp lý trong quá trình thực hiện.

 

-          Hướng dần các phòng, ban, tổ công tác, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận 8, lập kế hoạch nhu cầu sử dụng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ, tổng hợp trình UBND quận 8 xét duyệt và báo cáo UBND thành phố theo quy định.

 

-         Nghiên cứu và đề xuất với UBND quận 8 giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và những đề nghị thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Nội vụ.

 

4.       Về công tác tuyển sinh, đào tạo cán bộ :

Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 8 và Ban Tổ chức Quận ủy quận 8 xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - công chức (cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ) của quận 8 và cán bộ chuyên trách của phường; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi đã được Ban Chỉ đạo Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ quận 8 và UBND quận 8 xét duyệt.

 

5.       Một số công tác khác:

-         Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tổ chức của các đơn vị thuộc UBND quận 8 và cán bộ - công chức của phòng, ban về các mặt công tác do Phòng Nội vụ phụ trách theo sự phân công của UBND quận 8.

 

-         Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cán bộ - công chức, viên chức của quận 8 và báo cáo công tác chuyên môn theo ngành hàng năm về sơ kết, tổng kết tình hình các mặt công tác do Phòng Nội vụ phụ trách, trình UBND quận 8 và gửi Sở Nội vụ theo quy định.

 

-          Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm và duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt, hội họp công tác thi đua và báo cáo công tác theo định kỳ.

 

-           Quản lý cán bộ, tài sản, văn bản hành chính, hồ sơ lưu trữ theo đúng nguyên tắc, thể lệ, chế độ quy định của Nhà nước.

 

ĐIỀU 3: Quyền hạn:

-          Xin ý kiến và đề xuất UBND quận 8 triệu tập các cuộc họp để triển khai, phổ biến các nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước, các chủ trương chính sách, quy định của Thành phố, Trung ương.

 

-         Trưởng Phòng Nội vụ quận 8 được ký tên và đóng dấu UBND quận 8 với tư cách thừa ủy nhiệm chủ tịch UBND quận 8 trên các văn bản hành chính và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nội vụ quận 8 để giải quyết những công việc thuộc phạm vi của ngành do UBND quận 8 ủy nhiệm theo quy định về việc sử dụng con dấu UBND quận 8.

 

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

 

ĐIỀU 4: Cơ cấu tổ chức và bộ máy:

1. Cơ cấu tổ chức:

-         Biên chế gồm 8 cán bộ, công chức.

 

-         Phòng Nội vụ quận 8 do Trưởng phòng phụ trách, một Phó Trưởng Phòng giúp việc và các cán bộ phụ trách.

 

-         Trưởng Phòng Nội vụ quận 8 chịu trách nhiệm trước UBND quận 8 về mọi hoạt động của ngành, đồng thời chịu trách nhiệm với Giám đốc Sở nội vụ về việc triển khai thực hiện các mặt công tác chuyên môn của ngành.

 

-         Phó Trưởng phòng là người giúp việc Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách một số công việc cụ thể, chịu trách nhiệm trực tiếp với Trưởng phòng và liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách. Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Trưởng phòng đi vắng.

 

Phòng Nội vụ quận 8 được UBND quận 8 phân cấp quản lý các đơn vị về các mặt công tác sau :

-           Công tác xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền.

 

-           Công tác tổ chức bộ máy và biên chế.

 

-           Công tác cán bộ và chính sách.

 

-           Công tác hành chính - tổng hợp - thống kê.

 

-           Được cụ thể hóa theo bảng phân công công tác của đơn vị.

 

 

ĐIỀU 5: Biên chế

-          Căn cứ vào khối lượng công việc và tình hình cán bộ cụ thể để xác định từng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức và phân bổ biên chế cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

-          Biên chế của Phòng Nội vụ quận 8 do UBND quận 8 quyết định trong phạm vi chỉ tiêu biên chế quản lý Nhaà nước của quận 8 được UBND thành phố giao hàng năm.

 

 

 

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

 

ĐIỀU 6: Chế độ làm việc

1. Chế độ hội họp:

-     Phòng Nội vụ quận 8 họp định kỳ hàng tuần và hàng tháng tiến hành để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tuần và tháng qua, đề ra công tác cho tuần và tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phương.

 

-         Hàng quý, 6 tháng và cuối năm, Phòng Nội vụ quận 8 có trách nhiệm báo các sơ kết, tổng kết công tác theo quy định.

 

-     Phòng có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của UBND quận 8 hoặc Sở Nội vụ.

 

2. Chế độ làm việc :

-     Thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và cơ chế “một cửa, một dấu”.

 

-         Cán bộ, công chức của Phòng Nội vụ quận 8 đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, có bảng tên đặt tại bàn làm việc và đeo thẻ công chức theo quy định.

 

-         Công chức phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Phòng, của đồng nghiệp, cũng như của khách đến liên hệ công tác.

 

ĐIỀU 7: Các mối quan hệ công tác

 

1. Đối với Sở Nội vụ thành phố:

-     Phòng Nội vụ quận 8 chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ; đồng thời thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo Sở Nội vụ.

 

2. Đối với UBND quận 8:

-     Phòng Nội vụ quận 8 chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận 8, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận 8 và thường xuyên báo cáo với UBND quận 8 về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

 

-     Trường hợp Hội đồng nhân dân quận 8 có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND quận 8 thì Trưởng phòng Nội vụ quận 8 báo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan trong kỳ họp của hội đồng nhân dân.

 

3. Đối với Ban Tổ chức Quận ủy quận 8:

-         Là mối quan hệ phối hợp để thực hiện công việc có liên quan theo quy định của Quận. Tham gia bàn bạc giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và chính sách cán bộ thuộc diện Quận ủy quận 8 quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên liên hệ để nắm được chủ trương của Quận ủy quận 8 qua từng thời kỳ về công tác tổ chức cán bộ để có kế hoạch thực hiện thống nhất.

 

4. Đối với các phòng chuyên môn khác:

-         Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định, dưới sự điều hành chung của UBND quận 8. Cùng với các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc trao đổi, bàn bạc để không ngừng cải tiến sự phân công, phân nhiệm rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn của từng phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc; cải tiến lề lối làm việc và các mối quan hệ công tác, xác định biên chế - quỹ tiền lương hàng năm, xây dựng đội ngũ cán bộ… nhằm đảm bảo cho từng phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc phát huy đầy đủ nhiệm vụ nhà nước và công tác chuyên môn, nghiệp vụ đã được UBND quận 8 phân công, giúp cho các đơn vị trực thuộc hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Quận.

 

-         Khi phối hợp để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của phòng chuyên môn khác, Trưởng Phòng Nội vụ quận 8 chủ động tập hợp các ý kiến và trình UBND quận 8 quyết định.

 

5. Đối với UB Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể quận 8:

-     Khi thực hiện các mặt công tác tổ chức Nhà nước và công tác cán bộ có liên quan đến các tầng lớp nhân dân, Phòng nội vụ quận 8 bàn bạc thống nhất với UB Mặt trận tổ quốc quận 8 và các đoàn thể có liên quan để đóng góp ý kiến.

 

-     Khi UB Mặt trận Tổ quốc quận, phường và các đoàn thể có yêu cầu, Phòng Nội vụ quận 8 trình bày rõ để UB Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể biết những chủ trương, chính sách có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng; đồng thời giải quyết hoặc trình UBND quận 8 xem xét, giải quyết theo quy định.

 

6. Đối với UBND phường :

Phòng Nội vụ quận 8 không là cơ quan cấp trên của UBND phường nhưng về chuyên môn nghiệp vụ, phòng Nội vụ quận 8 có trách nhiệm:

 

-     Hướng dẫn UBND phường về chức năng, nhiệm vụ, nội dung công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương cho cán bộ chuyên trách của UBND phường.

 

-     Cung cấp cho UBND phường các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ ngành tại điạ phương.

 

-     UBND phường thực hiện theo sự hướng dẫn của Phòng Nội vụ quận 8, nếu có vấn đề chưa thống nhất thì báo cáo với Chủ tịch UBND quận 8 để xem xét, giải quyết.

 

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOÀN THI HÀNH

 

Điều 8.

Quy chế này thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 8 ban hành kèm theo Quyết định số 5182/2002/QĐ-UB ngày 10/07/2002 của UBND quận 8.

 

Điều 9.

Trưởng Phòng Nội vụ quận 8 có trách nhiệm thực hiện quy chế này sau khi được UBND quận 8 phê duyệt và trong quá trình thực hiện cần rút kinh nghiệm, đề xuất với Chủ tịch UBND quận 8 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế.

 

(Cập nhật ngày 06/01/014)

 

 


Số lượt người xem: 25248    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm