SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
0
2
1
2
Giới thiệu tổng quát 29 Tháng Bảy 2010 2:10:00 CH

Thanh tra Quận 8

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314357

Email: thanhtra.q8@tphcm.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

 

    Đỗ Lê Minh Quyền

 

 

 

 

 

 

Chánh Thanh tra

 

 

Phụ trách chung, CT phòng chống tham nhũng

 

5.431.4357

2

 

 

Quách Hữu Vinh

 

 

 


 

Phó Chánh Thanh tra

CT Thanh tra Chuyên trách, TC cán bộ

 

5.431.4357

3

 

Nguyễn Hoàng Ngọc

 

 

 

 

 

 

 Phó Chánh Thanh tra

Khiếu nại, Tố cáo, thực hiện kết luận sau Thanh tra , Bí thư Chi bộ

 

5.431.4357

 

 Quy chế Thanh tra Quận 8

Chương I

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

 

Điều 1: Chức năng

Thanh tra quận 8 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 8 có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân quận 8 quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân quận 8; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành về các mặt công tác thuộc phạm vi Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách.

 

Điều 2: Nhiệm vu, quyền hạn

Thanh tra quận 8 có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1 – Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân phường, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 8.

 

2 – Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 8.

 

3 – Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 giao.

 

4 – Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

5 – Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo qui định của pháp luật về chống tham nhũng.

 

6 – Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân quận 8.

 

7- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo qui định của pháp luật.

Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều 2 nêu trên, Thanh tra quận 8 còn được Ủy ban nhân dân quận 8 ủy quyền thực hiện thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn xét thấy cần thiết, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 qui định cụ thể bằng văn bản.

 

Chương II

Cơ cấu tổ chức và biên chế

 

Điều 3: Cơ cấu tổ chức bộ máy

1 – Thanh tra quận 8 do Chánh Thanh tra phụ trách và có một Phó Chánh Thanh tra.

Chánh Thanh tra là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 về toàn bộ công tác của đơn vị, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác chuyên môn do Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

 

Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra phân công phụ trách một số công việc cụ thể của đơn vị, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Chánh Thanh tra đi vắng.

 

Thanh tra quận 8 có con dấu riêng và kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp phát theo quy định hiện hành.

 

2 – Cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận 8 gồm Thanh tra viên và một số cán bộ công chức được phân công theo dõi, thực hiện các mặt công tác như sau:

           

-     Thanh tra viên: là công chức Nhà nước được sự bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo dõi sự phân công của Chánh Thanh tra quận 8 và có nhiệm vụ quyền hạn theo qui định của Luật Thanh tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

-     Trong hoạt động thanh tra, cơ quan thanh tra có quyền trưng tập công tác viên:

Công tác viên thanh tra: là người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ thanh tra và được phân công nhiệm vụ khi tham gia Đoàn thanh tra theo đúng chuyên môn nghiệp vụ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

 

-         Cán bộ xét giải quyết khiếu nại tố cáo là người thực hiện nhiệm vụ được phân công trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các mặt công tác được phân công phụ trách.

 

-         Ngoài ra để thực hiện nhiệm vụ, Thanh tra quận 8 có bố trí một số cán bộ kiêm nhiệm phụ trách một số công tác như tham mưu cho Ban chỉ đạo chống tham nhũng, kế toán, thủ quỹ, văn thư, tổng hợp.

 

Điều 4: Biên chế

Biên chế của Thanh tra quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 phân bổ hàng năm phù hợp với nhiệm vụ được giao.

 

Chương III:

Chế độ làm việc và quan hệ công tác

 

Điều 5: Chế độ làm việc:

1 – Chế độ hội họp:

Thanh tra quận 8 họp ban giao vào chiều thứ Sáu hàng tuần và cuối tháng họp một lần để kiểm tra tình hình thực hiện công tác và đề ra phương hướng công tác tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh của quận.

 

Hàng quí, 6 tháng cuối năm Thanh tra quận 8 báo cáo sơ kết, tổng kết công tác theo quy định.

 

Thanh tra quận 8 có thể họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận 8 hoặc của lãnh đạo Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh.

 

2 – Chế độ làm việc

Thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và theo Luật thanh tra (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2004)

 

Cán bộ, công chức của Thanh tra đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, có bảng tên đặt tại bàn làm việc, đồng thời phải mặc trang phục vào ngày thứ hai, thứ sáu hàng tuần và đeo thẻ công chức theo quy định.

 

Cán bộ, công chức phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Lãnh đạo Thanh tra quận 8, của đồng nghiệp cũng như của khách đến liên hệ công tác.

 

Điều 6: Quan hệ công tác

Thanh tra quận có các mối quan hệ công tác như sau:

 

1 – Thanh tra quận 8 chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận 8. Chánh Thanh tra trực tiếp nhận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận 8 về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

 

Trường hợp Hội đồng nhân dân quận 8 có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 thì Chánh Thanh tra quận 8 báo cáo hoặc giải trình về vấn đề có liên quan trong kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

 

2 – Đối với Thanh tra Thành phố:

Chánh Thanh tra quận 8 chịu sự hướng dẫn về công tác chuyên môn do Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh quản lý, đồng thời thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Lãnh đạo Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh.

 

3 – Đối với các Phòng chuyên môn khác:

- Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

 

- Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Phòng chuyên môn khác, Chánh Thanh tra quận 8 chủ động tập hợp các ý kiến và trình Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định.

 

4 – Đối với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận:

Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Thanh tra, Chánh Thanh tra quận 8 có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận 8 giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

 

5 – Đối với Ủy ban nhân dân phường:

Thanh tra quận 8 không là cơ quan cấp trên của Ủy ban nhân dân phường nhưng về chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra quận 8 có các trách nhiệm:

 

+    Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường về chức năng, nhiệm vụ, nội dung công tác quản lý Nhà nước về công tác thuộc ngành thanh tra cho cán bộ phụ trách của Ủy ban nhân dân phường.

 

+    Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra ngành ở phường khi Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu.

 

+    Hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân phường các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của ngành tại quận.

 

Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo sự hướng dẫn của Thanh tra quận 8, nếu có vấn đề nào chưa thống nhất thì báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét, giải quyết.

 

Chương IV

Điều khoản thi hành

 

Điều 7:

Quy chế này thay thế Qui chế ban hành kèm theo Quyết định số 3317/QĐ-UB ngày 07/8/1997 của Ủy ban nhân dân quận 8.

 

Điều 8:

Chánh Thanh tra quận 8 có trách nhiệm thực hiện qui chế này sau khi được Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định chính thức và trong quá trình thực hiện cần rút kinh nghiệm, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 bổ sung sửa đổi qui chế, sau khi có sự trao đổi thống nhất với Phòng Nội vụ Quận 8.

 

(Cập nhật ngày 06/01/2015)

 

 


Số lượt người xem: 19084    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm