SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
6
8
1
6
Giới thiệu tổng quát 29 Tháng Bảy 2010 2:10:00 CH

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314329

Email: tckh.q8@tphcm.gov.vn

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

 

Đoàn Thị Anh Đào

 

 

    

Trưởng phòng

Phụ trách chung

5.4314.328

2

 

Diệp Hải

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Kế hoạch đầu tu

5.4314.327

3

 

Huỳnh Hữu Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Giá - Công sản

5.4314.329

 

Quy chế Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chương I

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn

 

Điều 1: Chức năng

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 8, hoạt động theo cơ chế “một cửa, một dấu”, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Tài chính Thành phố và Sở Kế Hoạch – Đầu tư thành phố.

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 có chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận 8 quản lý Nhà nước đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính, giá, công sản, kế hoạch và đầu tư theo đúng chính sách, luật pháp và các quy định của Nhà nước.

 

Điều 2: Nhiệm vụ

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 có các nhiệm vụ sau:

 

1 – Trình Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách, chế độ và pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận 8.

 

2 – Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách quận 8 theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn của Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân quận 8 để trình Hội đồng nhân dân quận 8 quyết định.

 

3 – Xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp quận và tổng hợp dự toán ngân sách cấp phường. Lập phương án phân bổ ngân sách quận và báo cáo Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét trình Hội đồng nhân dân quận 8 quyết định. Lập dự toán điều chỉnh trong trường cần thiết để Ủy ban nhân dân quận 8 trình Hội đồng nhân dân quận 8 quyết định.

 

4 – Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định. Lập quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước trình Ủy ban nhân dân quận 8 để trình Hội đồng nhân dân quận 8 phê chuẩn. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, thực hiện quyết toán ngân sách cấp phường.

 

5 – Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc quận 8. Phố ihợp với các cơ quan thuế trong việc quản lý công tác thu ngân sách của Nhà nước trên địa bàn quận 8 theo quy định của pháp luật.

 

6 – Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân quận 8 quản lý; thẩm định và chịu trách nhiệm về việc thẩm định quyết toán thu chi ngân sách phường; lập quyết toán, chi ngân sách cấp quận; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận 8 và quyết toán thu chi ngân sách quận 8 (bao gồm quyết toán thu chi ngân sách cấp quận và quyết toán thu chi ngân sách cấp phường), trình Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét, gửi Sở Tài chính; báo cáo bổ sung quyết toán ngân sách sau khi được Hội đồng nhân dân quận 8 phê chuẩn.

 

7 – Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

 

8 – Tổ chức quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận 8 theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố; báo cáo tình hình giá cả và kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

 

9 – Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tài chính, ngân sách và giá theo quy định. Giúp Ủy ban nhân dân quận 8 giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

 

10 – Trình Ủy ban nhân dân quận 8 các quy hoạch, kế hoạch hàng năm về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi đã được phê duyệt. Là đầu mối tổng hợp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 các danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn. Tổ chức thực hiện công tác thẩm định các dự án đầu tư theo đúng quy hoạch của Nhà nước.

 

11 – Tổng hợp báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận 8. Phối hợp Phòng Kinh quận 8, Phòng Thống kê quận 8 theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế sau khi thành lập (nếu có yêu cầu).

 

12 – Chủ trì, phố hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận 8.

 

Điều 3: Quyền hạn

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 có các quyền hạn sau:

1 – Yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận 8 cung cấp số liệu, chứng từ, sổ sách, các báo cáo kế toán và tài liệu khác có liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và duyệt quyết toán ngân sách hàng năm.

 

2 – Phối hợp với Chi nhánh Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế và Chi nhánh Ngân hàng đóng trên địa bàn quận 8 để hình thành các báo cáo nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động thanh toán của các đơn vị hành chánh sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các phường, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân quận 8.

 

3 – Tham gia ý kiến về các trường hợp Ủy ban nhân dân quận 8 xét bổ nhiệm kế toán trưởng ở các ban ngành và phường theo phân cấp quản lý cán bộ.

 

4 – Tổ chức và triệu tập các cuộc họp định kỳ (quý, 6 tháng) với đại diện các đơn vị cơ sở để phổ biến, hướng dẫn thực hiện công tác tài chính kế toán có liên quan đến công tác của cơ sở.

 

5 – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch quận 8 được ký tên và đóng dấu của Ủy ban nhân dân quận 8 trên các văn bản chính thức thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính – Kế hoạch theo quy chế ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân quận 8.

 

6 – Tham gia các Hội đồng và Ủy ban có tính chất tư vấn do Ủy ban nhân dân quận 8 thành lập nhằm giúp Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định các vấn đề chuyên môn liên ngành.

 

7 – Kết hợp với các phòng, ban có liên quan của Quận để bảo vệ kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị cơ sở và quyết toán ngân sách định kỳ đối với các đơn vị trên.

 

8 – Tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 8 hoặc Thành phố khi được phân công.

 

Chương II

Cơ cấu tổ chức và biên chế

 

Điều 4: Cơ cấu tổ chức

1 – Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 do Trưởng phòng phụ trách và có 02 Phó Trưởng phòng.

 

- Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Phòng Tài chính – Kế hoạch quận 8 trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8, đồng thời chịu trách nhiệm với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về các mặt công tác chuyên môn do các Sở này phụ trách.

 

- Các Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách một số công việc cụ thể của Phòng, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi trưởng phòng đi vắng.

 

- Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 ra quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm sau khi có thoả thuận bằng văn bản với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố.

 

- Kinh phí hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 và việc sử dụng con dấu Quốc huy của Ủy ban nhân dân quận 8 thực hiện theo cơ chế “một cửa, một dấu”.

 

2 – Cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 gồm các Tổ nghiệp vụ, với các cán bộ, công chức được phân công theo dõi, thực hiện các mặt công tác như sau.

a. Tổ ngân sách: chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng, bao gồm:

- Kế toán trưởng: phân công Tổ trưởng Tổ ngân sách.

 

- Kế toán tổng hợp: được sự ủy nhiệm của kế toán trưởng.

 

- Thẩm kế quản lý các đơn vị khối quản lý Nhà nước, đoàn thể.

 

- Thẩm kế quản lý các khối sự nghiệp y tế, văn hoá, thể thao, các chợ loại 2.

 

- Thẩm kế quản lý các đơn vị giáo dục khối mầm non, trung học cơ sở.

 

- Thẩm kế quản lý các đơn vị giáo dục khối tiểu học, giáo dục thường xuyên.

 

- Thẩm kế quản lý ngân sách phường, sự nghiệp xã hội, quốc phòng – an ninh và hổ trợ ngân sách Đảng.

 

- Thẩm kế quản lý chi sự nghiệp kinh tế, chi đầu tư xây dựng và sửa chữa.

 

b. Tổ giá – Công sản – Hành chính: chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực giá, công sản, hành chính quản trị, bao gồm:

 

- Phó trưởng phòng kiêm Tổ trưởng.

 

- Chuyên viên thẩm định giá.

 

- Kế toán công sản.

 

- Văn thư kiêm kế toán Phòng và ấn chỉ.

 

Thủ kho công sản kiêm thủ quỹ.

 

c. Tổ Kế hoạch và Đầu tư: chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, bao gồm:

 

- Phó trưởng phòng kiêm Tổ trưởng, phụ trách khối kế hoạch tổng hợp.

 

- Chuyên viên kế hoạch khối kinh tế - văn xã.

 

- Chuyên viên kế hoạch – đầu tư.

 

Điều 5: Biên chế

Biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế quản lý Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho quận 8 hàng năm và căn cứ vào tính chất, khối lượng công việc, tình hình cán bộ địa phương.

 

Chương III

Chế độ làm việc và quan hệ cộng tác

 

Điều 6: Chế độ làm việc

1 – Chế độ hội họp:

-     Hàng tháng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 họp giao ban toàn thể cán bộ, công chức cơ quan để kiểm điểm công tác trong tháng qua và triển khai nhiệm vụ công tác tháng tới.

 

-     Hàng tuần, Trưởng Phòng Tài chính – Kế Hoạch Quận 8 họp giao ban với các Phó Trưởng Phòng để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong tuần và ban phương hướng triển khai công tác.

 

-     Mỗi thành viên trong từng Tổ nghiệp vụ có lịch công tác tuần do lãnh đạo bộ phận trực tiếp phê duyệt.

 

-     Lịch làm việc với cơ sở của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 phải được nêu cụ thể trong lịc công tác hàng tuần, tháng của đơn vị. Nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để kịp thời giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.

 

2 – Chế độ làm việc:

Thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và theo cơ chế “một cửa, một dấu”.

-         Cán bộ, công chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, có bảng tên đặt tại bàn làm việc và đeo thẻ công chức theo quy định.

 

-         Công chức phải có thái độ, phong cách làm việc lịc hsự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Phòng, của đồng nghiệp, khách đến liên hệ công tác.

 

Điều 7: Quan hệ công tác

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 có các mối quan hệ công tác như sau:

1 – Đối với Ủy ban nhân dân quận 8:

-     Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân quận 8. Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ thị và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 phụ trách khối.

 

-     Theo định kỳ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 báo cáo với Ủy ban nhân dân quận 8 về nội dung, kết quả công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp chuyên môn trong quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách của Phòng.

 

2 – Đối với các Sở ngành thành phố:

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo các mặt hoạt động chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc các Sở ngành có liên quan.

 

3 – Đối với các Phòng chuyên môn khác:

-     Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 phối hợp với các phòng ban chuyên môn khác của quận 8 để thực hiện công tác trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng.

 

-     Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc trách nhiệm chính của mình, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Trưởng các phòng ban chuyên môn khác, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét giải quyết.

 

4 – Đối với Ủy ban nhân dân 16 phường:

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 không là cơ quan cấp trên của Ủy ban nhân dân phường nhưng về chuyên môn nghiệp vụ, Phòng có trách nhiệm:

 

-         Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường về chức năng, nhiệm vụ, nội dung công tác quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương cho cán bộ phụ trách của Ủy ban nhân dân phường.

 

-         Thực hiện chế độ thanh kiểm tra ngành ở Phường khi Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu.

 

-          Cung cấp cho Ủy ban nhân dân phường các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của ngành tại địa phương.

-           

Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo sự hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8; nếu có vấn đề nào chưa thống nhất thì báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét, giải quyết.

 

5 – Đối với Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận 8:

 

-     Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các chế độ, thủ tục hành chính đối với các tổ chức trên theo thẩm quyền được phân công.

 

-     Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận 8 giải quyết theo quy định.

 

Chương IV

Điều khoản thi hành

 

Điều 8:

Quy chế này thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 4965/2002/QĐ-UB ngày 04/7/2002 của Ủy ban nhân dân quận 8.

 

Điều 9:

Căn cứ vào Quy chế này, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 có trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân quận 8 phê duyệt và xây dựng quy chế làm việc, trong đó có sự phân rõ nhiệm vụ của từng thành viên trong đơn vị theo chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ do Nhà nước ban hành. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế do Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 sau khi có sự trao đổi thống nhất với Trưởng phòng Nội vụ quận 8.

 

 

(Cập nhật ngày 12/02/2015)

 


Số lượt người xem: 25898    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm