SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
6
4
5
8
3
2
Cải cách hành chính 12 Tháng Năm 2011 10:35:00 SA

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận 8 tháng 4/2011 và Chương trình công tác cải cách hành chính tháng 5/2011

Trong tháng 4/2011, công tác cải cách hành chính đã được các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường quan tâm. Kết quả thực hiện cơ chế hành chính “một cửa, một cửa liên thông” ở các cơ quan, đơn vị thuộc quận và phường ngày một cải tiến, đổi mới về phương thức, quy trình, thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Thường xuyên duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tiến tới áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (đối với quận đã được chứng nhận, đang triển khai các thủ tục để chuyển đổi đối với 16 phường); ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhằm phục vụ tổ chức, công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Quận 8, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 16 phường. Sau đợt tập huấn, 16 phường tiến hành rà soát và lập hồ sơ để chuyển đổi phiên bản từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

UBND Q8 thường xuyên kiện toàn và sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở các cơ quan, đơn vị và UBND 16 phường, nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động trong các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước.

Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 tiếp tục được thực hiện. Công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu thủ tục hành chính đã được công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP đã được thực hiện nghiêm túc. Việc niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính và các văn bản thực thi của UBNDTP đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, UBND Q8 chỉ đạo VP UBND quận đăng tải Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung cho UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan lên trang web của Q8 tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu và tiếp cận.  Cụ thể như:

Đối với Công tác chỉ đạo, điều hành, UBND Quận 8 luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở quận và phường. UBND quận đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch UBND 16 phường nghiêm túc thực hiện việc niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung cho UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố. Quận đã tổ chức tập huấn việc áp dụng và hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đến các cơ quan chuyên môn thuộc quận và UBND 16 phường. BCĐ CCHC Q8 tổ chức kiểm tra thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 04 đơn vị thuộc quận. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận và phường vẫn tiếp tục thực hiện việc tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBNDTP về việc tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, quận đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2011 về tập huấn Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 

 

 

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đến nay Q8 và 16/16 phường đã áp dụng cơ chế “một cửa” trong giải quyết các thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn quận theo thẩm quyền quy định, từng bước chấn chỉnh các khâu đi vào hoàn thiện. Tiếp tục thực hiện mô hình một cửa liên thông giữa các cơ quan chuyên môn quận và 09 phường trên 01 đầu việc của 01 quy trình trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận (đối với lĩnh vực cấp phép xây dựng không thực hiện cơ chế một cửa liên thông mà chuyển sang cơ chế một cửa kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2011 theo hướng dẫn của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh). Kết quả trong tháng 4 năm 2011, tiếp nhận 4.915 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 4.166 hồ sơ và hoàn chỉnh 749 hồ sơ chưa đến hạn (trong đó có 173 hồ sơ về lĩnh vực xây dựng, 451 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, 43 hồ sơ về lĩnh vực đăng ký kinh doanh, 79 hồ sơ về lĩnh vực lao động, 03 hồ sơ về lĩnh vực y tế). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận đã phát ra và nhận lại 109/109 phiếu khảo sát ý kiến đánh giá về thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” của tổ chức, cá nhân đến công chứng, chứng thực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua phiếu khảo sát cho thấy, sự hài lòng của khách hàng chiếm 97% (Có 92,5% người dân hài lòng lĩnh vực xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở).

Tổ chức kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ nhà đất các Phường 3, 4, 5 và qua đó, đã chỉ đạo UBND 16 phường chấn chỉnh công tác văn thư – lưu trữ tại phường.

Về tình hình sắp xếp, tổ chức bộ máy, UBND Quận ban hành các Quyết định như: Thành lập Hội đồng đề xuất đặt tên đường trên địa bàn Q8; phân công thành viên Hội đồng NVQS Q8 phụ trách Ủy ban nhân dân 16 phường; giao chỉ tiêu biên chế; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà Thiếu nhi Q8, Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn xã hội Q8, Quy chế phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng trên địa bàn Q8; Quy trình phối hợp giám sát chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn Q8. Thực hiện Nghị định 92/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; đến nay các phường đảm bảo các chức danh thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Hoàn chỉnh 02 hồ sơ hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2011.

Về thực hiện các văn bản về cải cách tài chính công, tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ chế giao quyền tự chủ tài chính có tác động tích cực, kinh phí tiết kiệm được bổ sung thu nhập, khen thưởng, phúc lợi và tăng chi cho các hoạt động chuyên môn, hỗ trợ vào tiền lương và tạo điều kiện giám sát của cán bộ, công chức trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi ngân sách về cơ bản được tuân thủ đúng quy định. Thực hiện NQ số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, UBND Q8 đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011  đến toàn thể các cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 16 phường.

Về hiện đại hoá nền hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm trong quản lý hành chính nhà nước đang được các cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 16 phường quan tâm thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong quản lý hành chính nhà nước tại địa phương. Các đơn vị tiếp tục thực hiện phần mềm, chương trình quản lý phục vụ cho công tác chuyên môn tại đơn vị, từng bước nâng cao trong công tác quản lý, cập nhật dữ liệu.

Triển khai phần mềm quản lý văn bản (eDMS) theo hướng dẫn và cài đặt của Sở Thông tin - Truyền thông TP cho các phòng ban chuyên môn thuộc quận. Đồng thời tổ chức cài đặt và tập huấn cho cán bộ quận và phường về thao tác sử dụng phần mềm theo đường truyền MetroNet để báo cáo qua mạng về danh sách cử tri và tổng hợp kết quả bầu cử theo chỉ đạo của TP.

 

 

 

(Ảnh: Diễn tập lần 2 công tác báo cáo kết quả bầu cử qua phần mềm theo đường truyền MetroNet)

 

MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5/2011

Thường trực BCĐ CCHC Q8 tiếp tục kiểm tra thời giờ làm việc của cán bộ, công chức theo Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBNDTP về việc tổ chức làm việc buổi sáng thứ ngày bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính và các văn bản thực thi của UBNDTP đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận – phường.

Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/NĐ-CP.

Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; đồng thời quản lý có hiệu quả các nguồn tài sản và ngân sách của địa phương.

Tiến hành kiểm tra việc thực hiện mô hình một cửa liên thông giữa các cơ quan chuyên môn quận và phường (phường 15, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận) trên 01 đầu việc về Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp lần đầu).

Hoàn chỉnh kiểm tra bộ thủ tục chuyển đổi phiên bản của 16 phường. Liên hệ đơn vị hợp đồng chứng nhận chất lượng (Văn phòng chứng nhận chất lượng).

(Nguyễn Văn Khánh – VPUBNDQ8)

 


Số lượt người xem: 7518    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm