SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
2
1
8
0
Cải cách hành chính 22 Tháng Sáu 2011 5:20:00 CH

Kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn Quận 8 trong 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2011

Trong 6 tháng đầu năm 2011, Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Q8 luôn được quan tâm, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở quận và phường. UBND Q8 đã ban hành Văn bản số 319/UBND-NV ngày 21 tháng 02 năm 2011 chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường nghiêm túc thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai Bộ Thủ tục hành chính và các văn bản thực thi của Ủy ban nhân dân thành phố. Quận đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2011 về việc tập huấn việc áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đến các cơ quan chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo ISO 9001:2008 của quận đã ban hành Văn bản số 441/UBND-ISO ngày 09 tháng 3 năm 2011 về việc hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân 16 phường. Quận đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá tình hình hoạt động công tác CCHC năm 2010 và xây dựng Chương trình CCHC năm 2011; qua tổng kết, đã khen thưởng 31 tập thể và 38 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2010. Ngoài ra, quận đã tiếp Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về tổng kết đánh giá việc thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg về cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Đoàm đã làm việc với 03 Phường 5, 9, 13 để khảo sát thực tế. Qua việc kiểm tra, khảo sát, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đánh giá Q8 thực hiện tốt Quyết định 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo CCHC Q8 tiếp tục tổ chức kiểm tra thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 04 đơn vị thuộc quận.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2011 về kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị và phường; trong 6 tháng đầu năm 2011, đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân Phường 15. Đồng thời, tổ chức tập huấn Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; cử cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã cử cán bộ và lập danh sách gửi về thành phố theo đúng quy định.

Đến nay, Q8 và 16/16 phường đã áp dụng cơ chế “một cửa” trong giải quyết các thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8 theo thẩm quyền quy định. UBND Q8 thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận, gồm: Văn phòng Ủy ban nhân dân (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả), Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế Quận 8 trên lĩnh vực Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. Tiếp tục thực hiện mô hình một cửa liên thông giữa các cơ quan chuyên môn quận và 09 phường trên 01 đầu việc của 01 quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đối với lĩnh vực cấp phép xây dựng không thực hiện cơ chế một cửa liên thông mà chuyển sang cơ chế một cửa tại quận kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2011 theo hướng dẫn của Sở Xây dựng TP).

Kết quả trong 6 tháng  đầu năm 2011, đạt được như sau:

Đối với quận: Tiếp nhận 20.398 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 19.892 hồ sơ (đạt 100% trên tổng số hồ sơ đã đến hạn) và hoàn chỉnh 506 hồ sơ chưa đến hạn (trong đó có 185 hồ sơ về lĩnh vực xây dựng, 247 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, 25 hồ sơ về lĩnh vực đăng ký kinh doanh, 49 hồ sơ về lĩnh vực lao động). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận đã phát ra và nhận lại 497/497 phiếu khảo sát ý kiến đánh giá về thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” của tổ chức, cá nhân đến công chứng, chứng thực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua phiếu khảo sát cho thấy, sự hài lòng của khách hàng chiếm 97,8% (2,2% chưa hài lòng do hồ sơ chưa đầy đủ, có văn bản đề nghị bổ sung dẫn đến trễ hạn); trong đó, 93,6% người dân hài lòng về lĩnh vực xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Đối với phường: tiếp nhận 283.745 hồ sơ (trong đó 259.550 hồ sơ về lĩnh vực chứng thực, 19.460 hồ sơ hộ tịch, 1500 hồ sơ xây dựng và 3235 hồ sơ về đất đai), giải quyết đúng hạn 283.723 và còn 22 hồ sơ chưa đến hạn (trên lĩnh vực đất đai). Các phường đã phát ra và nhận lại 5925 phiếu khảo sát ý kiến đánh giá về thực hiện cơ chế “một cửa” của tổ chức, cá nhân đến công chứng, chứng thực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua phiếu khảo sát cho thấy, sự hài lòng của khách hàng chiếm 98.1%.

Tổ chức kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ nhà đất các Phường 3, 4, 5; chỉ đạo Ủy ban nhân dân 16 phường chấn chỉnh công tác văn thư – lưu trữ tại phường.

Quận 8 tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; qua đó khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chủ động sử dụng kinh phí ngân sách hiệu quả, tăng nguồn thu, nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ công nhằm giảm chi phí cho ngân sách Nhà nước. Cơ chế giao quyền tự chủ tài chính có tác động tích cực, kinh phí tiết kiệm được bổ sung thu nhập, khen thưởng, phúc lợi và tăng chi cho các hoạt động chuyên môn, hỗ trợ vào tiền lương và tạo điều kiện giám sát của cán bộ, công chức trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi ngân sách về cơ bản được tuân thủ đúng quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, UBND Q8 đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 đến các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường; hàng tháng có tổ chức sơ kết việc thực hiện và đến nay quận tổ chức hội nghị sơ kết 03 tháng triển thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện.

Ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm trong quản lý hành chính nhà nước đang được các cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 16 phường quan tâm thực hiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong quản lý hành chính nhà nước tại địa phương. Hiện nay, có 37 đơn vị thực hiện phần mềm, chương trình quản lý phục vụ cho công tác chuyên môn tại đơn vị, từng bước nâng cao trong công tác quản lý, cập nhật dữ liệu.

Q8 đã triển khai và nâng cấp các phần mềm ứng dụng vào công tác quản lý nhà nước như: Phần mềm Vills về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phần mềm Imas, KTXA trên lĩnh vực tài chính; phần mềm 158 về quản lý hộ tịch...; đồng thời, đang triển khai phần mềm cấp giấy phép xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bên cạnh đó, cơ quan VPQU và các Ban Đảng QU xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cải cách một số thủ tục hành chính trong công tác Đảng, từng cán bộ mô tả vị trí công việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo, điều hành công việc hàng ngày, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức công tác trong các cơ quan của Đảng. Duy trì việc thực hiện phần mềm quản lý văn bản (eDMS) theo hướng dẫn và cài đặt của Sở Thông tin - Truyền thông thành phố đến các cơ quan chuyên môn thuộc quận. Đồng thời, nâng cấp trang thiết bị cài đặt và sử dụng phần mềm theo đường truyền MetroNet phục vụ thắng lợi công tác tổng hợp kết quả bầu cử theo chỉ đạo của thành phố.

Nhìn chung, công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2011 được các cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 16 phường quan tâm thực hiện. Kết quả thực hiện cơ chế hành chính “một cửa, một cửa liên thông” ở các cơ quan, đơn vị thuộc quận và phường ngày một được cải tiến, đổi mới về phương thức, quy trình, thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Thường xuyên duy trì Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tiến tới áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (đối với quận đã được chứng nhận, đang rà soát các thủ tục để chuyển đổi đối với 16 phường); ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhằm phục vụ tổ chức, công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Quận 8, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 16 phường; thường xuyên kiện toàn và sắp xếp lại hệ thống tổ chức bộ máy ở các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường, nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động trong các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước.

Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 tiếp tục được thực hiện. Công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu thủ tục hành chính đã được công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố được thực hiện nghiêm túc. Việc niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính và các văn bản thực thi của Ủy ban nhân dân thành phố đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, UBND Q8 chỉ đạo Văn phòng UBND quận đăng tải Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung cho UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan lên trang web của Quận 8 tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu và tiếp cận.

Một số công việc trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2011

Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Q8 tiếp tục kiểm tra thời giờ làm việc của CBCC theo Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND TP về việc tổ chức làm việc buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính và các văn bản thực thi của Ủy ban nhân dân thành phố đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận – phường theo chỉ đạo của Chủ tịch UBNDTP.

Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/NĐ-CP trong 6 tháng cuối năm 2011.

Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; đồng thời quản lý có hiệu quả các nguồn tài sản và ngân sách của địa phương.

Tiếp tục tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2011 của UBND Q8.

Tổ chức sơ kết việc thực hiện mô hình một cửa liên thông giữa các cơ quan chuyên môn quận và 09 phường (Phường 1, 2, 5, 9, 11, 13, 14, 15 và 16) trên 01 đầu việc là quy trình Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp lần đầu). Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch mở rộng mô hình một cửa liên thông đến 16 phường.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, gắn với công tác kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị và phường.

Hướng dẫn và hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ, quy trình chuyển đổi phiên bản từ việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 sang áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 16 phường. Tổ chức đăng ký với Văn phòng Chứng nhận chất lượng để đánh giá và chứng nhận việc chuyển đổi phiên bản cho 16 phường.

(Nguyễn Văn Khánh – VPUBNDQ8)

 


Số lượt người xem: 7239    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm