SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
6
6
0
Quy hoạch & Kế hoạch – Hoạt động 19 Tháng Giêng 2021 8:20:00 SA

Thông tin liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Nâng cấp mở rộng đường Mạc Vân tại Phường 13 Quận 8

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 thông tin một số nội dung cơ bản liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Nâng cấp mở rộng đường Mạc Vân tại Phường 13 Quận 8.

I. Tên Dự án: Nâng cấp mở rộng đường Mạc Vân.

II. Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8.

III. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố phân cấp cho Quận quản lý.

IV. Mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư:

Góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực; giảm ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nói riêng và Thành phố nói chung, từng bước đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch được duyệt.

V. Pháp lý thực hiện dự án:

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ: Về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Căn cứ Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5876/QĐ-UBND  ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân. Địa điểm: Phường 13 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân.

Căn cứ Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án nâng cấp mở rộng đường Mạc Vân tại Phường 13 Quận 8.

VI. Qui mô, vị trí và tiến độ thực hiện dự án:

1. Qui mô:

- Tổng diện tích đất thu hồi dự kiến: 1763.2m² đất;

- Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng: 08 trường hợp (08 hộ dân).

2. Vị trí:

Địa điểm thu hồi đất thuộc: Diện tích, vị trí, ranh giới thu hồi đất được xác định theo Bản đồ vị trí số 490418/XĐR-TNMT đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 12 tháng 4 năm 2018.

3. Tiến độ:

Theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án nâng cấp mở rộng đường Mạc Vân tại Phường 13 Quận 8.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đã chủ trì, phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8 và Ủy ban nhân dân Phường 13 tổ chức khảo sát hiện trạng, điều tra đối tượng sử dụng đất, trích đo vị trí, diện tích thu hồi đất của từng hộ sử dụng, làm cơ sở chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 tham mưu ban hành Thông báo thu hồi đất cho từng hộ dân.

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Thông báo thu hồi đất đến từng trường hợp (08 trường hợp). Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đã phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 13 và các đơn vị liên quan phổ biến, niêm yết và tống đạt Thông báo thu hồi đất đến từng người có đất bị thu hồi. Cụ thể:

STT

Họ và tên

Địa chỉ căn nhà giải tỏa

Vị trí thửa đất giải tỏa

Số TBTHĐ

1

Huỳnh Thị Lộc

1B đường Mạc Vân

Thửa 2, tờ BĐ số 9 Phường 13 Quận 8

183/TB-UBND
 ngày 15/12/2020

2

Nguyễn Văn Bé

03 đường Mạc Vân

Thửa 3, tờ BĐ số 9 Phường 13 Quận 8

184/TB-UBND
 ngày 15/12/2020

3

Châu Thị Lan

07 đường Mạc Vân

Thửa 4, tờ BĐ số 9 Phường 13 Quận 8

185/TB-UBND
 ngày 15/12/2020

4

Võ Ngọc Anh

09 đường Mạc Vân

Thửa 5, tờ BĐ số 9 Phường 13 Quận 8

186/TB-UBND
 ngày 15/12/2020

5

Trương Thị Xiếu

11+13 đường Mạc Vân

Thửa 6, tờ BĐ số 9 Phường 13 Quận 8

187/TB-UBND
 ngày 15/12/2020

6

Lê Thị Có

15 đường Mạc Vân

Thửa 7, tờ BĐ số 9 Phường 13 Quận 8

188/TB-UBND
 ngày 15/12/2020

7

Nguyễn Thị Chiến

17 đường Mạc Vân

Thửa 8, tờ BĐ số 9 Phường 13 Quận 8

189/TB-UBND
 ngày 15/12/2020

8

Dương Văn Ba

05 đường Mạc Vân

Thửa 24, tờ BĐ số 9 Phường 13 Quận 8

190/TB-UBND
 ngày 15/12/2020

 Hiện nay, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 phối hợp với các đơn vị, đang tiến hành kiểm đếm, thu thập pháp lý và thuê đơn vị có chức năng đo vẽ hiện trạng nhà đất, tài sản gắn liền với đất của người có đất bị thu hồi. 

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8


Số lượt người xem: 1017    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm