SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
8
8
4
Quy hoạch & Kế hoạch – Hoạt động 22 Tháng Mười Một 2013 4:25:00 CH

Các giải pháp phát triển văn hoá – xã hội giai đoạn 2011 - 2015

       * Về giáo dục – đào tạo:

- Thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn quận  từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các bậc học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục; đào tạo, tuyên dương, bồi dưởng học sinh giỏi. Tăng cường công khai, dân chủ trong nhà trường.

- Tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, tăng cường trang thiết bị giảng dạy cho ngành giáo dục theo hướng chuẩn hóa, tương ứng với yêu cầu chương trình sách giáo khoa. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Huy động nhiều nguồn lực chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục thông qua việc tập trung thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục, phát huy hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục từ cấp quận đến phường. 

 - Thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm” trong công tác quản lý giáo dục, xây dựng mối quan hệ tam giác chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường và xã hội, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Thực hiện tốt khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” thông qua các nội dung giảng dạy,  giáo dục đạo đức trong học sinh.

* Về y tế:

- Phát huy nội lực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tranh thủ sự tài trợ của các tổ chức quốc tế, bệnh viện tuyến trên về công tác điều trị, lồng ghép các chương trình sức khỏe. Hoàn chỉnh qui hoạch phát triển ngành y tế của quận. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát để phát hiện sớm dịch mới phát sinh và tổ chức dập dịch kịp thời. Đầu tư trang thiết bị giám sát và phát hiện sớm dịch bệnh cho Trung tâm Y tế dự phòng và ứng dụng công nghệ thông tin để củng cố hệ thống báo cáo, giám sát, quản lý số liệu thống kê, dự báo dịch bệnh.

- Chủ động ứng phó và áp dụng các biện pháp tích cực để khống chế, ngăn chặn có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm, dịch mới xuất hiện, không để xảy ra dịch lớn. Chủ động phòng chống các bệnh không lây nhiễm, các bệnh liên quan đến môi trường, nghề nghiệp, học đường, chế độ dinh dưỡng, lối sống có hại, tai nạn và thương tích. Từng bước phối hợp giải quyết các vấn đề ảnh hưởng sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động và kiện toàn mạng lưới y tế học đường, hoạt động y tế dự phòng tuyến cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS. Củng cố các quy chế chuyên môn, nâng cao y đức; củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân quận – phường. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tư vấn sức khỏe, bồi dưỡng lực lượng cán bộ trạm y tế phường, nâng cao chất lượng hoạt động trạm y tế phường theo chuẩn quốc gia, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và hệ thống y dược, y tế tư nhân.

* Về văn hoá – thông tin – thể thao:

- Xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, hoàn thiện cơ sở vật chất ngành văn hóa - thể thao, tăng cường trách nhiệm của các ban chỉ đạo và vai trò lãnh đạo của đảng, chính quyền đối với các hoạt động văn hóa - xã hội, làm tốt công tác sơ tổng kết nhằm nhân rộng các điển hình về xây dựng đơn vị, phường, khu phố văn hóa, các hoạt động văn hóa – thể thao.

- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, đổi mới quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa, xây dựng cơ chế phối hợp với các ngành, các cấp trong xây dựng và phát triển văn hóa. Xây dựng quy hoạch mạng lưới dịch vụ, thiết chế văn hóa, thể dục thể thao nhằm đưa các hoạt động này phát triển đúng định hướng, tăng nguồn lực và cơ sở vật chất kỹ thuật cho phát triển văn hóa, thể thao. Phối hợp đề nghị công nhận, tổ chức quản lý, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến Luật Di sản, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Triển khai và thực hiện đồng bộ, chủ động đấu tranh phòng chống văn hóa độc hại, sự áp đặt về văn hóa, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Quản lý việc sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông và thông tin điện tử trên internet.

- Tiếp tục tập trung thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, đưa phong trào đi vào chiều sâu, có kết quả thiết thực, trở thành phong trào của toàn xã hội. Xây dựng nếp sống văn hóa ở địa bàn dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chống mê tín, dị đoan và các tệ nạn xã hội khác. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục văn hóa, thẩm mỹ, nếp sống và ứng xử văn hóa. Đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, phát huy các mô hình gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, gia đình thể thao.

- Tăng cường quản lý địa bàn, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa - thông tin - thể thao, củng cố và phát triển hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin, phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật phù hợp với nhân dân địa phương, hiện đại hóa hoạt động triển lãm, cổ động trực quan. Dành quỹ đất thích hợp để xây dựng các công trình thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển, tiếp tục xã hội hóa đầu tư cho thể thao.

- Trên lĩnh vực thể thao, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phát huy tốt công năng cơ sở vật chất hiện có, từng bước triển khai xây dựng các mạng lưới thể thao theo quy hoạch. Về thể dục thể thao quần chúng, phát huy các hoạt động liên tịch, mở rộng hoạt động thể thao khối ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đơn vị kinh tế nhằm phát triển phong trào tại các khu vực này.

* Về lĩnh vực xã hội:

         - Tổ chức tốt thông tin nhu cầu lao động – việc làm. Xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo. Tập trung giáo dục, làm chuyển biến tư tưởng ỷ lại của người nghèo; đồng thời với việc thực hiện tốt các chính sách  xã hội, chú trọng hướng dẫn hộ nghèo các mô hình làm ăn tạo thu nhập ổn định. Tổ chức quản lý tốt nguồn quỹ cho vay, đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, kịp thời giải ngân cho các nhu cầu vay vốn của nhân dân. Nhân rộng mô hình về hỗ trợ hộ nghèo và mô hình làm ăn khá giỏi vươn lên vượt nghèo.

- Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo, cải thiện đời sống gia đình diện chính sách.

(Xuân Hồng - VPUBNDQ8)

 


Số lượt người xem: 11061    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm