SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
0
3
0
7
Quy hoạch & Kế hoạch sử dụng đất 23 Tháng Năm 2022 1:00:00 CH

Niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Quận 8

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 Lut quy hoch;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 Lusa đi, b sung mt s điu ca 37 Lut có liên quan đến quy hoch;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 8.

Qua xem xét, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 Lut sa đi, b sung mt s điu ca 37 Lut có liên quan đến quy hoch có nêu:

Điều 48. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3. Toàn bộ nội dung kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

a) …; Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

c) Việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất

Từ cơ sở trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 niêm yết công khai “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 - Quận 8” tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của Quận 8 và trên Bảng tin của Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8.

Để đảm bảo việc niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Quận 8 đúng quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 chuyển Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 thực hiện theo quy định./.

Đính kèm file: 1.BCTM KHSDĐ Q8 2022  

2. HT MAU BIEU KHSDD Q8 2022

3. DANH SACH HGDCN KHSDD Q8 2022

Bản đồ KHSDD_QUAN 8_2022

Phòng Tài nguyên - Môi trường Quận 8


Số lượt người xem: 2857    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm