SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
0
5
4
0
Quy hoạch & Kế hoạch sử dụng đất 10 Tháng Mười 2022 7:05:00 SA

Đăng ký nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn Quận 8

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 Lut quy hoch;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 Lut sa đi, b sung mt s điu ca 37 Lut có liên quan đến quy hoch;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Kế hoạch số 7890/KH-STNMT-QLĐ ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố về triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện và thành phố Thủ Đức.

Xét nội dung Tờ trình số 595/TTr-TNMT-TN ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8,

Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo như sau:

1. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8:

Niêm yết Thông báo đính kèm theo công văn này trên trang thông tin điện tử của Quận 8.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8:

Xác định các công trình, dự án phải thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2023.

Thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân; các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn phường thuộc Quận 8 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm 2023 làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tổng hợp số liệu về danh mục các công trình dự án phải thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân; các tổ chức sử dụng đất, báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 8, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 trước ngày 30 tháng 10 năm 2022.

3. Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8:

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 trong việc tổ chức đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân; tổ chức sử dụng đất.

Phối hợp với các Phòng, Ban chuyên môn tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trong năm 2023.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Quận 8 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

4. Thủ trưởng các Phòng, Ban chuyên môn thuộc Quận 8:

Đề nghị các Phòng, Ban chuyên môn thuộc Quận 8 xác định các công trình, dự án cần phải thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2023 trên địa bàn Quận 8, cung cấp danh sách và hồ sơ pháp lý các dự án cần thực hiện trong năm 2023 (theo 02 mẫu đính kèm) về cho Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 trước ngày 30 tháng 10 năm 2022.

(Đính kèm mẫu danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất lúa trong năm 2023 mẫu danh mục dự án cần điều chỉnh diện tích thu hồi đất; đất lúa trong Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Đề nghị Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 và Thủ trưởng các Phòng, Ban chuyên môn thuộc Quận 8 nghiêm túc thực hiện./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 


Số lượt người xem: 1286    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm