SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
6
2
3
Tuyển dụng công chức 21 Tháng Tư 2020 8:00:00 SA

Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2020

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11 tháng 09 năm 2010  của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

Căn cứ Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ ngày 11 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc tổ chức lại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8 thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8;

Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức của đơn vị năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍNH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

 Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm của đơn vị, đảm bảo năng lực chuyên môn phù hợp, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Nhà nước quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện đúng quy định về quyền và nghĩa vụ của viên chức trong đơn vị.

2. Yêu cầu:

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc được duyệt;

- Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

- Cá nhân được tuyển dụng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC CỦA ĐƠN VỊ THEO ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GỒM:

Tổng số người làm việc theo Đề án vị trí việc làm của đơn vị: 30 người.

Số người làm việc tại đơn vị: 26 người.

Trong đó:

+ Viên chức: 17 người;

+ Hợp đồng lao động: 09 người.

III. Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020:

 

SốTT

Danh mục vị trí việc làm cần tuyền dụng

Số lượng viên chức làm việc theo Đề án vị trí việc làm

Số lượng viên chức hiện có

Số lượng viên chức cần tuyển năm 2020

I

Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

4

3

0

1

Giám đốc

1

1

0

2

Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật hạ tầng

1

1

0

3

Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật dân dụng

1

1

0

4

Phó Giám đốc phụ trách Kế hoạch

1

0

0

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp:

17

8

5

1

Vị trí việc làm quản lý các công trình dân dụng (tổ Văn xã)

8

3

3

2

Vị trí việc làm quản lý các công trình hạ tầng (tổ Hạ tầng)

7

4

1

3

Vị trí việc làm kế hoạch, tổng hợp (tổ Kế hoạch - Tổng hợp)

2

1

1

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ:

9

6

1

1

Vị trí việc làm hành chính, tổ chức (tổ Hành chính - Tổ chức)

3

2

0

2

 Vị trí việc làm tài chính, kế toán (tổ Tài chính - Kế toán)

6

4

1

 

Tổng số (I)+(II)+(III)

30

17

6

IV. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

2. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

3. Có đơn đăng ký dự tuyển.

4. Có lý lịch rõ ràng.

5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

6. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

 7. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

8. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

9. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

10. Trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện cụ thể:

Người tham gia dự tuyển, ngoài việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung của Kế hoạch này còn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể cho từng vị trí việc làm như sau:

2.1 Đối với vị trí viên chức kỹ thuật Tổ Văn xã:

- Tốt nghiệp Đại học (hoặc sau đại học), trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoặc Kiến trúc sư lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, quy hoạch - kiến trúc; có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có chứng chỉ đào tạo đấu thầu, sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, phần mềm tính dự toán và các phần mềm phục vụ cho chuyên ngành xây dựng dân dụng - quy hoạch; đáp ứng yêu cầu làm việc với cường độ cao trong những giai đoạn, thời gian nhất định khi có yêu cầu;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”;

- Có kinh nghiệm làm việc trên 01 năm trong lĩnh vực quản lý dự án phù hợp với vị trí xét tuyển.

2.2  Đối với vị trí viên chức kỹ thuật Tổ Hạ tầng:

- Tốt nghiệp Đại học (hoặc sau đại học), trình độ chuyên môn: Kỹ sư lĩnh vực xây dựng giao thông (cầu, đường); có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có chứng chỉ đào tạo đấu thầu, sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, phần mềm tính dự toán và các phần mềm phục vụ cho chuyên ngành xây dựng giao thông - hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng yêu cầu làm việc với cường độ cao trong những giai đoạn, thời gian nhất định khi có yêu cầu;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”;

- Có kinh nghiệm làm việc trên 01 năm trong lĩnh vực quản lý dự án phù hợp với vị trí xét tuyển.

2.3 Đối với vị trí viên chức Kế hoạch - Tổng hợp:

- Tốt nghiệp Đại học (hoặc sau đại học), trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoặc Kiến trúc sư lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, quy hoạch; có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có chứng chỉ đào tạo đấu thầu, sử dụng thành thạo phần mềm Autocad; đáp ứng yêu cầu làm việc với cường độ cao trong những giai đoạn, thời gian nhất định khi có yêu cầu;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”;

- Có kinh nghiệm làm việc trên 01 năm trong lĩnh vực quản lý dự án phù hợp với vị trí xét tuyển.

2.4 Đối với vị trí viên chức Kế toán:

- Tốt nghiệp Đại học (hoặc sau đại học), trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Tài chính; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình tài chính cơ quan.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”.

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực quản lý dự án phù hợp với vị trí xét tuyển.

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:

Ứng viên nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và hoàn thiện hồ sơ (sau khi nhận được thông báo trúng tuyển) theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

VI. HÌNH THỨC NỘI DUNG TUYỂN DỤNG: (thực hiện theo Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ):

1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển viên chức.

2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1 Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

2.2 Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;

- Thời gian phỏng vấn 30 phút;

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 (nêu trên) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 quyết định người trúng tuyển;

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ thì chỉ được cộng điểm cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 (nêu trên);

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

 VII. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC:

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân Quận 8, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020; đồng thời, thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng.

VIII. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Thông báo tuyển dụng:

Sau khi có văn bản phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 thông báo công khai trên báo Sài gòn Giải phóng 01 lần, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8 và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8.

2. Địa điểm nộp hồ sơ:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính hồ sơ dự tuyển tại Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8, địa chỉ: số 04 đường Dương Quang Đông Phường 5 Quận 8, điện thoại liên lạc số: 028.543.155.16.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được đăng trên báo Sài gòn Giải phóng, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8 và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 trước ngày tổ chức xét tuyển tối thiểu là 05 ngày làm việc.

IX. THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

X. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải theo dõi, thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đăng ký và tham dự xét tuyển, thời gian dự kiến như sau:

1. Thông báo tuyển dụng: Đăng báo 01 lần trên báo Sài gòn Giải phóng, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8 và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8, dự kiến thực hiện từ ngày 21 tháng 4 năm 2020.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Dự kiến từ ngày 21 tháng 4 năm 2020 đến ngày 20 tháng 5 năm 2020.

3. Thời gian thành lập Hội đồng tuyển dụng và các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng: Dự kiến từ ngày 21 tháng 5 năm 2020.

4. Thời gian kết thúc vòng 1 (kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển): Dự kiến từ ngày 21 tháng 5 năm 2020 đến ngày 24 tháng 5 năm 2020.

5. Thời gian thông báo triệu tập người có đủ điều kiện dự tuyển vòng 2: Dự kiến từ ngày 25 tháng 5 năm 2020 đến ngày 27 tháng 5 năm 2020.

6. Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2: Dự kiến từ ngày 29 tháng 5 năm 2020 đến ngày 05 tháng 6 năm 2020.

7. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển: Dự kiến từ ngày 08 tháng 6 năm 2020 đến ngày 12 tháng 6 năm 2020.

Kinh phí: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2020./.

Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Quận 8

 


Số lượt người xem: 3607    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm