SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
4
8
5
Tuyển dụng công chức 26 Tháng Mười Hai 2022 2:30:00 CH

Kế hoạch xét tuyển viên chức ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 năm 2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

 Căn cứ Thông tư số 91/2021/TT - BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc giao quyền tự chủ cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8;

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức tại đơn vị năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

 Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm của đơn vị, đảm bảo năng lực chuyên môn phù hợp, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Nhà nước quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện đúng quy định về quyền và nghĩa vụ của viên chức trong đơn vị.

2. Yêu cầu:

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc được duyệt; Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

- Cá nhân được tuyển dụng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC CỦA ĐƠN VỊ THEO ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GỒM:

1.       Tình hình sử dụng viên chức tại đơn vị:

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng hiện có 29 người làm việc tại đơn vị như sau: 20 viên chức, 09 nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn.Trong đó:  Trình độ học vấn, chuyên môn: Đại học: 27 (93,1%); Trung cấp: 01 (3,4%); THPT: 01 (3,5%);

 

TT

Danh mục vị trí việc làm

Số lượng người làm việc theo Đề án

Số viên chức, hợp đồng làm việc hiện có

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

10

9

1

Vị trí Trưởng Ban

01

01

2

Vị trí Phó Trưởng Ban

03

01

3

Tổ trưởng

02

02

4

Tổ phó

03

04

5

Kế toán trưởng

01

01

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

25

17

1

Kỹ thuật

13

09

2

Kiểm tra hồ sơ bồi thường

06

03

3

Kế toán - Tài vụ

03

03

(dự kiến 01 viên chức xin nghỉ)

4

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại

02

01

5

Tái định cư

01

01

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

03

03

1

Tổ chức - Hành chính quản trị

03

03

Tổng cộng

38

29

2. Nhu cầu tuyển dụng viên chức

                Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BBT ngày 27 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8, số lượng viên chức được phê duyệt là 38 viên chức, hiện có là 20 viên chức.

Số lượng cần xét tuyển, bổ sung năm 2022 là 09 viên chức. Mô tả vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và số lượng cần tuyển dụng như sau:

STT

Chức danh nghề ghiệp

Mô tả công việc

Số lượng

Trình độ chuyên môn

01

Chuyên viên Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại

Tham mưu lãnh đạo ban thực hiện tất cả các nội dung liên quan đến tiếp công dân, tuyên truyền, vận động và giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo,... theo đúng quy định của pháp luật.

01

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Luật, Kinh tế Luật, Hành chính.

02

Chuyên viên kỹ thuật

- Thu thập, kiểm tra pháp lý, lập thủ tục thu hồi đất.

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, lập bảng tính bồi thường, hỗ trợ đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án

03

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc, quản lý đất đai.

 

03

Chuyên viên kiểm tra

- Thu thập, kiểm tra pháp lý, lập thủ tục thu hồi đất.

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, lập bảng tính bồi thường, hỗ trợ đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án

03

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc, quản lý đất đai.

 

04

Kế toán

Lập kế hoạch chi trả tiền cho các đối tượng bị ảnh hưởng dự án, chi tiền bồi thường, khen thưởng, điện nước đã được duyệt

01

 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính.

05

Cử nhân công nghệ thông tin

       

        

Thiết kế, lập trình phần mềm, quản lý hệ thống chương trình ứng dụng, dùng chung của cơ quan, đơn vị.

01

       - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin.

      - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

III. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG:

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Việc tổ chức tuyển dụng phải công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh.

- Người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

- Người dự tuyển chỉ được đăng ký vào 01 vị trí việc làm ở một đơn vị trên địa bàn Quận 8.

- Không thực hiện bảo lưu kết quả cho kỳ tuyển dụng lần sau.

- Không tiếp nhận các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

1. Trường hợp được đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển.

b) Điều kiện cụ thể:

Người dự tuyển vị trí việc làm viên chức phải đạt điều kiện chung và đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp viên chức đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

* Đối với vị trí viên chức kỹ thuật:

- Tuyển dụng viên chức (mã ngạch 01.003), tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, kỹ sư xây dựng, kiến trúc, quản lý đất đai, tài nguyên -  môi trường, trắc địa …

* Đối với vị trí viên chức kiểm tra:

- Tuyển dụng viên chức (mã ngạch 01.003), tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế - Luật, xây dựng, kỹ sư xây dựng, kiến trúc, quản lý đất đai, tài nguyên -  môi trường, trắc địa …

* Đối với vị trí tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo:

- Tuyển dụng viên chức (mã ngạch 01.003), tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế Luật.

* Đối với vị trí kế toán:

- Tuyển dụng viên chức (mã ngạch 06.031), tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, tài chính – ngân hàng.

* Đối với vị trí Công nghệ thông tin:

- Tuyển dụng viên chức (Công nghệ thông tin hạng III - Mã số V.11.06.14), tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin.

2. Trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại
khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG; NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN.

1. Thẩm quyền tuyển dụng:

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 năm 2022 (gọi tắt là Hội đồng xét tuyển viên chức) thực hiện tổ chức xét tuyển viên chức theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định 115/NĐ-CP của Chính phủ.

- Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Nội dung, hình thức tuyển dụng và việc xác định người trúng tuyển:

a) Nội dung, hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển gồm:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự xét tuyển.

- Vòng 2: Thực hành để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

b) Xác định người trúng tuyển

Việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Người dự tuyển cần chuẩn bị hồ sơ, cụ thể như sau: Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu chính gửi Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 (Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

3. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch Tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc đơn vị công tác phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, bị hủy kết quả trúng tuyển và không được đăng ký tuyển dụng trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Lưu ý: các văn bằng, chứng chỉ và bản sao khác photo trên giấy A4

VII. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1.     Thành lập Hội đồng tuyển dụng và các bộ phận giúp việc Hội đồng

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 năm 2022 và các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 năm 2022 gồm:

+ Ban ra đề thực hành tuyển dụng viên chức.

+ Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển dụng viên chức.

+ Ban kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức.

+ Ban coi thi kỳ tuyển dụng viên chức.

Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc sau khi kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 năm 2022 ban hành.

2. Quy trình tuyển dụng

a) Bước 1: Đăng ký dự tuyển.

- Người dự tuyển đăng ký và nộp phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu chính gửi Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 (số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8).

- Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Thời gian: Tban hành kế hoạch đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2022.

b) Bước 2: Xét tuyển Vòng 1

- Thời gian dự kiến: Ngày 04 tháng 01 năm 2023.

- Địa điểm: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 (số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8).

- Cách thức thực hiện: Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (do Hội đồng tuyển dụng viên chức thành lập) kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại phiếu dự tuyển và các minh chứng kèm theo trong bộ hồ sơ thứ nhất của người dự tuyển đã nộp (không làm việc trực tiếp với người dự tuyển).

c) Bước 3: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi xét tuyển

- Sau khi xét tuyển vòng 1, Hội đồng xét tuyển thông báo triệu tập người có đủ điều kiện tham dự thi vòng 2.

- Thời gian: Dự kiến ngày 06 tháng 01 năm 2023.

- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi vòng 2 niêm yết công khai tại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 (Bảng niêm yết tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng).

d) Bước 4: Xét tuyển Vòng 2

- Thời gian dự kiến: Từ ngày 12 tháng 01 năm 2023 đến ngày 13 tháng 01 năm 2023.

- Địa điểm: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 (số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8).

- Người dự tuyển đem theo bản chính chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, bút và các tài liệu cần thiết để tham dự thi tuyển vòng 2.

đ) Bước 5: Thông báo kết quả thi tuyển viên chức

- Sau khi xét tuyển vòng 2 chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng thi tuyển báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, công nhận kết quả thi tuyển. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả thi tuyển viên chức công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8 (http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn) và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

- Thời gian dự kiến: Ngày 02 tháng 02 năm 2023.

e Bước 6: Người trúng tuyển nhận nhiệm sở.

- Người trúng tuyển nộp 2 bộ hồ sơ (như hướng dẫn ở Phần VI.2 và VI.3) cho đơn vị tuyển dụng và xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.

- Thời gian dự kiến: Từ ngày 08 tháng 02 năm 2023.

- Địa điểm: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 (số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8).

- Khi người trúng tuyển đến nộp hồ sơ tuyển dụng, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện các việc sau đây:

+ Kiểm tra hồ sơ người nhận nhiệm sở: Đối chiếu với bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng và tiếp nhận nếu hồ sơ hợp lệ.

+ Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để biết, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến Ban thường giải phóng mặt bằng Quận 8 ký hợp đồng làm việc và nhận việc.

+ Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

+ Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì viên chức bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tổ Hành chính – Chính sách:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022.

- Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban kiểm tra sát hạch, Ban kiểm tra phiếu dự tuyển, Ban giám sát kỳ xét tuyển; Tổ giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng của đơn vị.

- Triển khai thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2022 theo quy định.

- Liên hệ Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 công khai Thông báo tuyển dụng, kết quả xét tuyển trên trang thông tin điện tử của Quận, niêm yết công khai tai đơn vị.

Tham mưu thủ tục, hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Quận 8 (thông qua Phòng Nội vụ) ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức sau khi hết thời gian tập sự và thí sinh trúng tuyển thuộc diện miễn thời gian tập sự.

2. Tổ Kế toán – Tài vụ:

Phối hợp với Tổ Hành chính – Chính sách thực hiện các nội dung liên quan thu, chi kinh phí trong tuyển dụng viên chức theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 năm 2022./.

 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8

 


Số lượt người xem: 575    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm