SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
7
4
1
1
1
Tuyển dụng công chức 08 Tháng Bảy 2023 11:30:00 SA

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận 8 năm học 2023 - 2024

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;

Căn cứ Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở công lập;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TTLT-BVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin;

Căn cứ Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ;

Căn cứ Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 1006/UBND-VX ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức và bố trí nhân viên làm công tác y tế, kế toán tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ:

Qua tổng hợp số biên chế có mặt tính đến quý II/2023 tại các cơ sở giáo dục thuộc Quận 8 là 2136 viên chế, so với định mức quy định còn thiếu 353 viên chức.

Để đảm bảo nhân sự thay thế người nghỉ hưu, nghỉ việc, thuyên chuyển công tác và bổ sung những vị trí còn thiếu, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Quận 8 cần tuyển dụng viên chức theo định mức quy định của ngành.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung giáo viên, nhân viên cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân Quận 8 dự kiến tuyển dụng 164 viên chức, trong đó có 151 giáo viên và 13 nhân viên (đính kèm Phụ lục 1).

III. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG:

1. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Việc tổ chức tuyển dụng phải công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh.

3. Người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

4. Người dự tuyển chỉ được đăng ký vào 01 vị trí việc làm ở một đơn vị trên địa bàn Quận 8.

5. Không thực hiện bảo lưu kết quả cho kỳ tuyển dụng lần sau.

6. Không tiếp nhận các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

1. Trường hợp được đăng ký dự tuyển:

1.1. Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

e) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển.

1.2. Điều kiện cụ thể:

- Người dự tuyển vị trí việc làm giáo viên phải đạt điều kiện chung và đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

+ Đối với vị trí giáo viên mầm non: Tuyển dụng giáo viên mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26), có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

+ Đối với vị trí giáo viên tiểu học: Tuyển dụng giáo viên tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29), có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Đối với vị trí giáo viên trung học cơ sở: Tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32), có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Đối với vị trí giáo viên tổng phụ trách Đội: Tuyển dụng giáo viên tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29) hoặc giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32), người dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn chức danh quy định.

- Người dự tuyển vị trí việc làm nhân viên phải đạt điều kiện chung và đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp nhân viên đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

+ Đối với vị trí văn thư: Tuyển dụng nhân viên văn thư trung cấp (Mã số 02.008) có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

+ Đối với vị trí công nghệ thông tin: Tuyển dụng Công nghệ thông tin hạng IV (Mã số V.11.06.15), có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin.

+ Đối với vị trí thư viện: Tuyển dụng Thư viện viên hạng IV (Mã số V.10.02.07), Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp..

+ Đối với vị trí thiết bị, thí nghiệm: Tuyển dụng Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (Mã số: V.07.07.20), có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với những địa phương yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Đối với vị trí hỗ trợ giáo dục người khuyết tật: Tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật hạng IV (Mã số: V.07.06.16), có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các ngành: sư phạm, y tế, công tác xã hội, tâm lí và có chứng chỉ nghiệp vụ về hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Đối với vị trí kế toán: Tuyển dụng Kế toán viên trung cấp (Mã số 06.032), Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

2. Trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

1. Thẩm quyền tuyển dụng:

- Ủy ban nhân dân Quận 8 thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2023 - 2024 (gọi tắt là Hội đồng xét tuyển viên chức) thực hiện tổ chức xét tuyển viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 quản lý.

- Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Nội dung, hình thức tuyển dụng và việc xác định người trúng tuyển:

a) Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 2 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thực hành để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

b) Xác định người trúng tuyển

Việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

VI. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Hồ sơ tuyển dụng (nộp cho trường sau khi đã có kết quả trúng tuyển) bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Phiếu lý lịch Tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

VII. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG:

1.   Thành lập Hội đồng tuyển dụng và các bộ phận giúp việc Hội đồng

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 - 2024 và các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 - 2024  gồm:

+ Ban ra đề thực hành tuyển dụng viên chức.

+ Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển dụng viên chức.

+ Ban kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức.

+ Ban coi thi kỳ tuyển dụng viên chức.

Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc sau khi kế hoạch tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 - 2024 ban hành.

2. Quy trình tuyển dụng:

- Bước 1: Đăng ký dự tuyển và công bố danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển.

+ Người dự tuyển đăng ký và nộp phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 (số 4 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8).

+ Thời gian dự kiến: Từ ngày 10 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 08 tháng 8 năm 2023.

 Lệ phí tuyển dụng thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Xét tuyển vòng 1

+ Thời gian dự kiến: ngày 10 tháng 8 năm 2023.

+ Địa điểm dự kiến: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 (số 4 Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8).

+ Cách thức thực hiện: Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (do Hội đồng tuyển dụng viên chức thành lập) kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại phiếu dự tuyển và các minh chứng kèm theo trong bộ hồ sơ thứ nhất của người dự tuyển đã nộp (không làm việc trực tiếp với người dự tuyển).

- Bước 3: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2

+ Sau khi xét tuyển vòng 1, Hội đồng xét tuyển thông báo danh sách người có đủ điều kiện tham dự vòng 2.

+ Thời gian: Dự kiến ngày 14 tháng 8 năm 2023.

+ Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân Quận 8 (Phòng A3.5.2) và trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8.

- Bước 4: Xét tuyển vòng 2

+ Thời gian dự kiến: Từ ngày 16/8/2023 đến ngày 18/8/2023.

+ Địa điểm: Trường Tiểu học Bùi Minh Trực (Số 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8).

+ Người dự tuyển đem theo bản chính chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, bút và các tài liệu cần thiết để tham dự xét tuyển vòng 2.

- Bước 5: Thông báo kết quả xét tuyển viên chức

+ Sau khi xét tuyển vòng 2, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng xét tuyển báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả xét tuyển viên chức công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8 (http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn), Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 (https://pgdquan8.hcm.edu.vn) và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

+ Thời gian dự kiến: Ngày 26 tháng 8 năm 2023.

- Bước 6: Người trúng tuyển nhận nhiệm sở.

+ Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày , người trúng tuyển nộp 2 bộ hồ sơ (như hướng dẫn ở Phần VI.2) cho đơn vị tuyển dụng và xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, minh chứng quá trình công tác (nếu có, để xét miễn tập sự), đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.

+ Thời gian dự kiến: Từ ngày 29 tháng 8 năm 2023.

+ Địa điểm: Cơ sở giáo dục nơi viên chức trúng tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Quyết định tuyển dụng trong thời gian 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đồng ý gia hạn

Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8:

- Hướng dẫn, thẩm định và trình hồ sơ Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 - 2024 và các bộ phận giúp việc Hội đồng.

- Thẩm định hồ sơ phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức iên chức Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 - 2024.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ kết quả tổ chức tuyển dụng.

- Thẩm định, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Quyết định tuyển dụng thẩm quyền.

2. Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8:

- Tham mưu dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 – 2024 và các bộ phận giúp việc Hội đồng đảm bảo tiến độ thực hiện.

- Phối hợp Phòng Nội vụ Quận 8 tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 - 2024 theo kế hoạch này.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành thông báo công khai các thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng và đăng báo (01 kỳ trên báo Sài gòn Giải Phóng).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 tổng hợp kết quả xét tuyển viên chức Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 – 2024.

- Thực hiện việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí xét tuyển viên chức theo Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; dự trù kinh phí kỳ tuyển dụng viên chức và quyết toán theo quy định.

- Tổng hợp hồ sơ do các đơn vị sự nghiệp công lập Giáo dục và Đào tạo Quận 8 gửi về và trình Ủy ban nhân dân Quận 8 (thông qua Phòng Nội vụ Quận 8) ban hành Quyết định tuyển dụng.

3. Giao Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8:

Căn cứ dự toán kinh phí phục vụ công tác xét tuyển viên chức do Phòng Giáo dục và Đào tạo đề xuất, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét giải quyết.

4. Giao Thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Quận 8:

- Khi người trúng tuyển đến nộp hồ sơ tuyển dụng, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện các việc sau đây:

+ Kiểm tra hồ sơ người nhận nhiệm sở: Đối chiếu với bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng và tiếp nhận nếu hồ sơ hợp lệ.

+ Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có người trúng tuyển nhận nhiệm sở gửi hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Quận 8 ra quyết định tuyển dụng.

- Thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ của các ứng viên trúng tuyển và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của người có thẩm quyền.

- Gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để biết, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2023 - 2024, đề nghị các phòng ban, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8


Số lượt người xem: 939    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm