SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
5
7
8
6
Phổ biến chế độ - Chính sách 26 Tháng Giêng 2015 1:30:00 SA

Hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện

Đây là nội dung quan trọng của Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

Định kỳ, trước ngày 10 tháng đầu quý, Ủy ban nhân dân xã căn cứ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được cấp có thẩm quyền quyết định, hóa đơn thanh toán tiền điện các tháng trong quý trước của hộ chính sách xã hội xác định hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện và lập danh sách theo mẫu số 04-CT/HTTĐ gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo công khai mức hỗ trợ tiền điện và danh sách từng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội thuộc diện được hỗ trợ tiền điện theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư.

Theo đó tiền hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được trả trực tiếp theo từng quý với mức hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ tiền điện dùng cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 46.000 đồng/hộ/tháng.

- Khi có sự thay đổi giá bản lẻ điện sinh hoạt bậc 1 thì UBND cấp tỉnh phải có sự điều chỉnh kịp thời mức hỗ trợ tiền điện.

- Trường hợp hóa đơn tiền điện của hộ chính sách xã hội vượt sản lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt (trên 50kWh) trong tháng của quý trước, thì số tiền hỗ trợ được điều  chỉnh giảm (hoặc thu hồi) vào quý sau.

- Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 01/06/2014 theo quy định tại Quyết định 28/2014/QĐ-TTg .

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/01/2015.

 

Thanh Bình - Phòng Tư pháp Q8

 

 

 


Số lượt người xem: 1727    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm