Đến nay cuộc điều tra đã tiến hành thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Tiến độ tính đến ngày 10/7/2024, điều tra viên đã hoàn thành phỏng vấn 340/805 hộ tại 29 địa bàn theo đúng kế hoạch và phương án quy định, đạt tỷ lệ 42,2%. Trong quá trình thực hiện, Chi cục Thống kê đã phân công các giám sát viên cấp quận bám sát địa bàn, kiểm tra, góp ý việc thu thập thông tin của điều tra viên.
Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024, các thông tin thu thập được sẽ là căn cứ quan trọng để xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số năm 2024; đồng thời làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.