SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
8
4
1
6
Thông tin chung 06 Tháng Năm 2022 3:30:00 CH

Quyết định về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Quận 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 tại Công văn số 138/TP-PBGDPL ngày 30 tháng 3 năm 2022 và Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8 tại Tờ trình số 305/TTr-PNV ngày 18 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Quận 8

1. Miễn nhiệm 01 báo cáo viên pháp luật Quận đã được công nhận tại Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Quận 8 theo danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành, người bị miễn nhiệm chấm dứt tư cách báo cáo viên pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8, Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8, Ủy ban nhân dân Phường 16, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 434    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm