SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
3
3
7
0
Thông tin kiến nghị và kết quả đối thoại với nhân dân Quận 8 21 Tháng Năm 2023 4:20:00 CH

Quận 8 tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường với Nhân dân Năm 2023

Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt chức năng giám sát của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội tại cơ sở, tham gia xây dựng chính quyền, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn Quận 8.

Thông qua hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Nhân dân nhằm để nắm bắt, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, phản ảnh, kiến nghị của Nhân dân về xây dựng Đảng, chính quyền, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, vấn đề bức xúc, chính đáng của Nhân dân, hạn chế việc người dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Cần đặt ra những vấn đề mà người dân đang quan tâm để giải quyết. Trong và sau đối thoại các vấn đề nêu ra phải được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật nhằm tạo niềm tin trong Nhân dân.

1. Cấp quận:

D kiến tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Nhân dân năm 2023 gồm 02 buổi đối thoại/hội nghị với thành phần được chia 08 phường/buổi đối thoại, cụ thể như sau:

- Hội nghị đối thoại lần 01/2023

+ Buổi đối thoại thứ 01: Dự kiến tổ chức từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023, gồm các Phường 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15.

+ Buổi đối thoại thứ 02: Dự kiến tổ chức từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023, gồm các Phường 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16.

- Hội nghị đối thoại lần 02/2023

+ Buổi đối thoại thứ 01: Dự kiến tổ chức từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023, gồm các Phường 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15.

+ Buổi đối thoại thứ 02: Dự kiến tổ chức từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2023, gồm các Phường 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16.

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân Quận 8, số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5 Quận 8.

- Chủ trì hội nghị: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Thư ký hội nghị: Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 và Chuyên viên Phòng Nội vụ Quận 8.

- Điều hành chương trình (xây dựng chương trình, kịch bản): Phòng Nội vụ phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Phát hành thư mời: Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Thành phần tham dự: Dự kiến khoản 400 người/buổi/hội nghị, cụ thể:

+ Mời Thường trực Quận ủy;

+ Mời tập thể Thường trực Ủy ban nhân dân quận;

+ Đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ứng cử tại Quận 8;

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận;

+ Đại diện lãnh đạo Công an Quận 8;

+ Đại diện lãnh đạo Quân sự Quận 8;

+ Trưởng các Phòng, Ban chuyên môn, đơn vị thuộc quận;

+ Thường trực Đảng ủy 16 phường;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường;

+ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường;

+ Trưởng khu phố; Trưởng Ban Mặt trận 97 khu phố;

+ Mỗi phường mời đại diện 30 hộ dân.

+ Người dân biết và đăng ký tham dự (nếu có)

- Chương trình hội nghị;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

+ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. (Phòng Tài chính – kế hoạch)

+ Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của người dân trong hội nghị đối thoại lần trước. (Phòng Nội vụ)

+ Mời người dân tham gia phát biểu ý kiến.

+ Các phòng, ban tham gia giải trình các ý kiến đóng góp của người dân.

+ Tổng kết kiến nghị, giải trình của chủ tọa, bế mạc Hội nghị đối thoại.

2. Cấp phường:

Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với Nhân dân năm 2023 (Lần 1 trước ngày 05 tháng 6 năm 2023, lần 2 trước ngày 05 tháng 11 năm 2023).

- Chủ trì hội nghị: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

- Thư ký hội nghị: Công chức Ủy ban nhân dân phường.

- Điều hành chương trình: Công chức Ủy ban nhân dân phường.

- Phát hành thư mời: Văn phòng Ủy ban nhân dân phường.

- Thành phần tham dự:

+ Mời Thường trực Đảng ủy;

+ Tập thể thường trực Ủy ban nhân dân phường;

+ Bí thư chi bộ Khu phố.

+ Trưởng khu phố.

+ Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố.

+ Cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân phường, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường, Ban Chỉ huy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trạm y tế phường.

+ Người dân trên địa bàn phường.

- Nội dung hội nghị:

+ Xây dựng chủ đề hội nghị phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

+ Lắng nghe, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân thuộc thẩm quyền giải quyết của phường.

+ Ghi nhận những vấn đề thuộc thẩm quyền của quận, thành phố để có văn bản kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân quận.

- Chương trình hội nghị:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

+ Đại diện Ủy ban nhân dân phường thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

+ Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của Nhân dân trong hội nghị đối thoại lần trước.

+ Mời người dân tham gia phát biểu ý kiến.

+ Giải đáp một số vấn đề mà người dân đặt ra liên quan đến các lĩnh vực có tác động đến cuộc sống của người dân trên địa bàn dân cư.

+ Phát biểu kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8


Số lượt người xem: 199    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm