SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
8
8
2
5
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 08 Tháng Mười Một 2021 9:40:00 SA

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền Đề án Chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2045 và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn Quận 8

Thực hiện Kế hoạch số 1358/KH-STTTT ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố về tuyên truyền Đề án Chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2045 và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030;

Xét Tờ trình số 167/TTr-VHTT ngày 21 tháng 19 năm 2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 về Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền Đề án Chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2045 và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn Quận 8,

Ủy ban nhân dân Quận 8 xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền Đề án Chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2045 và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn Quận 8 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án Chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân trong công tác thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, công tác chống ngập và xử lý nước thải trên địa bàn Quận 8.

- Kịp thời phê phán các hành vi vi phạm, biểu dương, nhân rộng các điển hình trong thực hiện công tác chống ngập và xử lý nước thải trên đia bàn quận.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:           

- Tuyên truyền Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố đến năm 2025; Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; các Nghị quyết, Kế hoạch, các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và Quận 8 về công tác chống ngập và xử lý nước thải.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm; biểu dương, nhân rộng các điển hình trong thực hiện công tác chống ngập và xử lý nước thải của quận.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Trên Trang thông tin điện tử, Bản tin, mạng xã hội:

- Trên Trang thông tin điện tử, Bản tin: Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8, Bản tin Quận 8 xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền về hoạt động chống ngập và xử lý nước thải.

- Mạng xã hội: Trang Fanpage Kênh đôi, Nhịp cầu Văn hóa đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tuyên truyền về hoạt động chống ngập và xử lý nước thải.

- Tuyên truyền đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về hoạt động chống ngập và xử lý nước thải trên các trang mạng cá nhân (Facebook, Zalo,…). Đấu tranh, phản bác các thông tin bịa dặt, vu khống, sai sự thật.

2. Hệ thống thông tin cơ sở: các hình thức thông tin tuyên truyền trực quan như: treo băng rôn, pano, áp phích; phát tờ rơi, thông báo trên bảng tin khu phố, phát thanh trên hệ thống loa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8:

- Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện tuyên truyền trên Bản tin, phát thanh trên hệ thống loa về bảo vệ môi trường, hoạt động chống ngập và xử lý nước thải.

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử quận các gương điển hình và chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phê phán các hành vi vi phạm.

- Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý về Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố và Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8.

2. Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8:

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 cung cấp tài liệu, thông tin tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, hoạt động chống ngập và xử lý nước thải.

- Phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình và phê phán các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, hoạt động chống ngập và xử lý nước thải.

3. Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8: cập nhật, cung cấp  thông tin các chương trình, dự án về chống ngập và xử lý nước thải trên địa bàn quận cho Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 thực hiện tuyên truyền.  

4. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8: thường xuyên đăng tin, bài nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, hoạt động chống ngập và xử lý nước thải trên địa bàn Quận 8; chủ động thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan như: băng rôn, banner,... về bảo vệ môi trường.

5. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Xây dựng Kế hoạch và báo cáo kết quả tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, hoạt động chống ngập và xử lý nước thải trên địa bàn Quận 8 hàng quý gửi về Ủy ban nhân dân Quận 8 (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8).

- Tăng cường sử dụng các hình thức thông tin tuyên truyền trực quan như: treo băng rôn, pano, áp phích; phát tờ rơi, thông báo trên bảng tin khu phố, phát thanh trên hệ thống loa.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền Đề án Chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn Quận 8, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện./.


Số lượt người xem: 2174    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm