SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
6
1
2
9
4
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 08 Tháng Sáu 2017 3:00:00 CH

TÍNH THUẾ GTGT – TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH NÔNG THỦY HẢI SẢN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP: (SỬ DỤNG HĐBH)

I/ Doanh nghiệp xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí

1/ Doanh nghiệp(DN) bán hàng hóa cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức cá nhân khác:

-                 Thuế GTGT phải nộp = Tổng doanh thu ghi trên hóa đơn X 1%       

(Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT – T Tư 156)

Căn cứ Điểm a, b, Khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

 

-                 Thuế TNDN phải nộp = Tổng doanh thu ghi trên hóa đơn X 1%                   

(Tờ khai thuế TNDN theo mẫu 04/TNDN – T Tư 156)

Căn cứ Khoản 5 Điều 3, Khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014

2/ DN bán hàng hóa cho DN, Hợp Tác Xã ở khâu kinh doanh thương mai:

-                 Thuế GTGT: Hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT      

(Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT – T Tư 156)

Căn cứ Điểm a, b, c, Khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

 

-                 Thuế TNDN phải nộp = Tổng doanh thu ghi trên hóa đơn X 1%                   

(Tờ khai thuế TNDN theo mẫu 04/TNDN – T Tư 156)

Căn cứ Khoản 5 Điều 3, Khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014

 

II/ Doanh nghiệp có mở, ghi chép sổ sách kế toán

1/ DN  bán hàng hóa cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức cá nhân khác:

-                 Thuế GTGT phải nộp = Tổng doanh thu ghi trên hóa đơn X 1%                   

(Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT – T Tư 156)

Căn cứ Điểm a, b, Khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

 

-                 Thuế TNDN: [(Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản Thu nhập khác] X 20%

(Tờ khai thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN – T Tư 156)

Căn cứ Điểm b, Khoản 1 Điều 5, Khoản 1 Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC –

Điều 2,Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 (gọi tắt là TT96/2015)

2/ DN bán hàng hóa cho DN, Hợp Tác Xã ở khâu kinh doanh thương mai:

-                 Thuế GTGT: Hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT                  

(Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT – T Tư 156)

Căn cứ Điểm a, b, c, Khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

 

-                 Thuế TNDN: [(Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản Thu nhập khác] X 20%

(Tờ khai thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN – T Tư 156)

Căn cứ Điểm b, Khoản 1 Điều 5, Khoản 1 Điều 11 Thông tư 78/2014- Điều 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.


ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

 (SỬ DỤNG HĐGTGT)

 

1/ Doanh nghiệp bán hàng hóa cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức cá nhân khác:

v Thuế GTGT Phải nộp = Thuế GTGT Đầu ra - Thuế GTGT Đầu vào được khấu trừ

     Thuế GTGT Đầu ra = Tổng doanh thu ghi trên hóa đơn ghi trên hóa đơn X 5%

     Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

     (Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT – T Tư 156)

 

v Thuế TNDN = [(Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản Thu nhập khác] X 20%

     Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 5, Khoản 1 Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 - Điều 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015

      (Tờ khai thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN – T Tư 156)

 

2/ Doanh nghiệp bán hàng hóa cho Doanh nghiệp, Hợp Tác Xã ở khâu kinh doanh thương mai:

v Thuế GTGT:  Hàng hóa không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

(Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT – T Tư 156)

 

v Thuế TNDN = [(Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản Thu nhập khác] X 20%

Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 5, Khoản 1 Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 - Điều 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015

(Tờ khai thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN – T Tư 156)

 

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

CHI CỤC THUẾ Q8

 


Số lượt người xem: 1243    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm