SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
6
4
9
Cải cách hành chính 09 Tháng Chín 2015 4:00:00 CH

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8 GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 8 quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác quản lý hành chính Nhà nước để góp phần hướng tới một nền hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo đảm công tác quản lý Nhà nước được thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời, tạo động lực để hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn Quận 8 đạt được kết quả cao, từ đó, góp phần tăng cường nhận thức, tạo chuyển biến rõ rệt trong hành động của cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn Quận 8.

Nhìn chung, những kết quả của công tác cải cách hành chính đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng đối với việc hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước, giảm bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, từng bước tạo được sự chuyển biến mạnh trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước và người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Quận 8. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng kịp với yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội; còn tình trạng một số cán bộ, công chức thiếu rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, thái độ ứng xử đã gây trở ngại trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, tổ chức; việc thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc làm việc của một số cán bộ công chức, viên chức chưa nghiêm; tính chủ động trong công tác tham mưu có lúc có nơi còn chậm, chưa đáp ứng được các yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chung; vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn; việc thực hiện lấy phiếu khảo sát ý kiến người dân chưa hợp lý và chưa đánh giá đúng thực chất; việc triển khai các chương trình, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng triển khai chưa tương thích, đồng bộ…

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân Quận 8 xác định Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2016 – 2020 tiếp tục bám sát Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020); theo đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; đây là nhiệm vụ trọng tâm, là công việc thường xuyên, lâu dài và phải được tiến hành toàn diện, thống nhất, đồng bộ trong cả hệ thống; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ quận đến phường phải quyết liệt và năng động hơn nữa trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời, thường xuyên đánh giá, tiến hành sơ kết, tổng kết các mô hình cải cách hành chính, trên cơ sở đó tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả; đồng thời có chính sách khen thưởng kịp thời các mô hình hay, các cơ quan, đơn vị có đóng góp thiết thực cho công tác cải cách hành chính của Quận 8.

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu của Chương trình, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn quận; đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của quận, đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản.

Thứ ba, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, thực hiện rà soát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện và xóa bỏ những chi phí không chính thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; lấy chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ tư, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động, phạm vi quản lý, đảm bảo hệ thống chính trị hoạt động thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, có tính chuyên nghiệp, có khả năng đáp ứng được các yêu cầu cải cách hành chính ngày càng cao trong giai đoạn mới. Tăng cường hơn nữa việc chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian đến, nâng cao chất lượng sử dụng thời gian làm việc.

Thứ sáu, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Tăng cường thực hiện tốt công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Thứ bảy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính cho nhân dân, tổ chức và tổ chức; duy trì và cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Thứ tám, tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính, đặc biệt tăng cường vai trò của kiểm tra công vụ; phối hợp với công tác giám sát của Mặt trận các cấp đối với hoạt động của cơ quan hành chính, với cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt việc huy động sự tham gia, sự giám sát của nhân dân vào việc thực hiện công tác cải cách hành chính, nghiêm túc tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của nhân dân để có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời./.

 

Như Quỳnh – VP.UBND Q8

 

 

 


Số lượt người xem: 5356    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm