SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
2
7
6
8
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 20 Tháng Giêng 2023 10:30:00 SA

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc và tạo tiền đề để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2025. Dự báo tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố rủi ro bất định, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại. Trong nước, có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Thành phố nói chung và Quận 8 nói riêng sẽ phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức khó lường. Việc giữ vững ổn định xã hội cùng với tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sẽ là nền tảng quan trọng để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của quận trong năm 2023.

Thực hiện chủ đề năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội” với mục tiêu:

Giữ vững ổn định, ngăn chặn suy giảm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo sức khỏe Nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, cải cách hành chính; đổi mới phương thức, hiện đại hóa công tác chỉ đạo điều hành; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư xã hội. Hoàn thành công tác quy hoạch, tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, văn hóa, giáo dục.

Ủy ban nhân dân Quận 8 xây dựng Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 như sau:

A. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ (14 chỉ tiêu)

1. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 18,5%; Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8,1%. Tỷ trọng dịch vụ - thương mại 79,7%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 20,3%.

2.  Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

3. Triển khai và nhân rộng mô hình trường học thông minh tại một số trường học trên địa bàn; duy trì tỷ lệ hoàn thành Chương trình tiểu học ở mức 100%; tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99%; hiệu suất đào tạo cấp tiểu học trên 98%, hiệu suất đào tạo cấp trung học cơ sở đạt trên 97%. Tiếp tục cải tạo, xây mới nhằm xóa bỏ dần các điểm lẻ tại các trường mầm non. Đảm bảo 100% học sinh tiểu học được học 02 buổi/ngày, trung học cơ sở là 85%. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và giáo dục trung học.

4. Phấn đấu 100% số hộ dân đăng ký xây dựng “Gia đình Văn hóa”, trong đó có trên 95% số hộ đăng ký thực hiện đạt 03 tiêu chuẩn “Gia đình Văn hóa”; phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng 97 khu phố được công nhận, ghi nhận danh hiệu khu phố văn hóa. Phấn đấu 15/16 phường đạt chuẩn phường Văn minh đô thị; vận động 100% cơ quan, đơn vị tham gia đăng ký xây dựng Cơ quan, đơn vị văn hóa và có 98% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu Cơ quan, đơn vị văn hóa.

5. Phấn đấu đạt 98% trở lên hộ gia đình đạt chuẩn gia đình tiêu biểu, hạnh phúc, văn hóa; phấn đấu đến năm 2023 đạt 78% trở lên hộ gia đình được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa giao tiếp ứng xử trong gia đình; về chăm sóc bảo vệ phòng chống xâm hại trẻ em, bảo đảm quyền tham gia của trẻ em trong gia đình; về chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình. Phấn đấu đạt 96% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, đạo đức, lối sống trong gia đình, thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Tỷ lệ người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 36%. Phấn đấu vận động gia đình thể thao đạt trên 26%.

7. Duy trì thực hiện 05 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị (đường Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, Tùng Thiện Vương).

8. Phấn đấu trong năm 2023 kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo là 0,49% và hộ cận nghèo là 0,29% so với tổng số dân trên địa bàn; phấn đấu đến cuối năm 2023 có ít nhất 02 phường không còn hộ nghèo; 06 phường tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5% và 30% khu phố không còn hộ nghèo; phấn đấu giải quyết giới thiệu việc làm đạt chỉ tiêu 9.000 người lao động.

9. Duy trì 100% hộ dân trên địa bàn quận được sử dụng nước sạch; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, duy trì 100% người dân được tuyên truyền, có hiểu biết về bảo vệ môi trường và áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày. Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận, phấn đấu trong năm 2023 phấn đấu đạt 60%.

10. Tiếp tục vận động duy trì 100% các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, nhà sách sử dụng các bao bì thân thiện môi trường và phấn đấu 65% tiểu thương tại các chợ dân sinh không sử dụng túi nilông khó phân hủy trong việc gói, đựng sản phẩm cho khách hàng.

11. Phấn đấu không để xảy ra xây dựng không phép, đảm bảo 100% trường hợp xây dựng sai phép, không phép được phát hiện kịp thời và xử lý theo quy định, không để lấn chiếm hành lang lưới điện, hành lang kênh rạch.

12. Giải quyết tin báo tội phạm đạt từ 90% trở lên. Kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự. Khám phá các vụ án hình sự đạt từ 75% trở lên. Giữ vững kết quả chuyển hóa địa bàn, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy. Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương. Kéo giảm số vụ cháy trên địa bàn.

13. Thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; bảo đảm chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an đạt 100% chỉ tiêu ở cả 02 cấp; Đảng viên chính thức đạt 1% trở lên; trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đạt 35% trở lên; sức khỏe loại 1, 2 đạt 70% trở lên. Ban Chỉ huy phường đội có trình độ cao đẳng, đại học trên 80%.

14. Phấn đấu tiếp tục đạt 100% tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn: từ 98% trở lên. Phấn đấu không có hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn; 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được ghi nhận, xử lý và phản hồi đầy đủ.

B. PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Đồng chí Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân quận và trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể sau:

- Đối với phần “A. Các chỉ tiêu cụ thể”: trực tiếp chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu 12, 13.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 11-CTr/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII về quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025.

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8

Chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể:

- Đối với phần “A. Các chỉ tiêu cụ thể”: trực tiếp chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu số 3, 4, 5, 6, 7, 8.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 06-CTr/QU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2020 - 2025 và Chương trình số 07-CTr/QU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về phát triển văn hóa - xã hội trên địa bàn Quận 8 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8

Chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể:

- Đối với phần “A. Các chỉ tiêu cụ thể”:  trực tiếp chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu số 1, 2, 14.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 08-CTr/QU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2020 – 2025; Chương trình hành động số 12-CTr/QU ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về xây dựng đô thị thông minh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn quận giai đoạn 2020 - 2025.

4. Đồng chí Phạm Quang Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8

- Đối với phần “A. Các chỉ tiêu cụ thể”: trực tiếp chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu số 7, 9, 10, 11.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 10-CTr/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về chỉnh trang phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình số 13-Ctr/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về Chỉnh trang đô thị tuyến Kênh Đôi và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

C. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỦ THƯỞNG CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ THUỘC QUẬN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. LĨNH VỰC KINH TẾ:

1. Giao Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện

a) Phụ trách tham mưu thực hiện chỉ tiêu: Phấn đấu Tốc độ tăng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 18,5%; Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8,1%. Tỷ trọng dịch vụ - thương mại 79,7%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 20,3%.

b) Tham mưu thực hiện các nội dung:

- Chương trình số 08-CTr/QU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2020 - 2025.

- Tập trung thực hiện các giải pháp, kế hoạch chuyên đề để thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực, ngành nghề dịch vụ, thương mại có ưu thế. Tiếp tục triển khai phát triển hệ thống phân phối trên địa bàn quận đến năm 2025 theo hướng văn minh hiện đại, tiện ích và đồng bộ với quy hoạch chung của thành phố, phù hợp với phát triển cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội trên địa bàn.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch trọng tâm như: Kế hoạch xúc tiến thương mại, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường năm 2023, Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2023, Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam (13/10), Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các kế hoạch cao điểm...

- Tham mưu tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8 năm 2023, tiếp tục thực hiện ký kết với các ngân hàng thương mại trên địa bàn Quận 8 về hỗ trợ vốn vay ưu đãi dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thị trường; kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về niêm yết giá vá bán theo giá niêm yết tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường tại các chợ, cửa hàng… ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tích trữ, bán không đúng giá quy định, góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh trên địa bàn.

2. Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện

- Chủ động tham mưu ban hành các Kế hoạch tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện chính trị trong năm 2023. Triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 2020 - 2030” năm 2023.

- Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Chương trình triển khai Đề án Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025” trên địa bàn Quận 8 năm 2023.

- Tổ chức sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 và triển khai phương hướng thực hiện năm 2023 trong Ban Chỉ đạo Quận 8, Ủy ban nhân dân 16 phường và các cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Quận 8.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa trên địa bàn quận.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về quảng cáo, quy hoạch bảng quảng cáo. Thực hiện các biện pháp thu hút các doanh nghiệp quảng cáo trong và ngoài quận thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động quảng cáo chính trị kết hợp quảng cáo thương mại trên toàn quận theo đúng quy định.

- Tiếp tục, theo dõi, đôn đốc, phối hợp các cơ quan chuyên môn Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện đề án khoanh vùng và bảo tồn di tích lịch sử cấp quốc gia Lò Gốm cổ Hưng Lợi (Phường 16, Quận 8); đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao thành phố quan tâm, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ tu bổ di tích lịch sử chùa Thiên Phước (Phường 6), di tích kiến trúc nghệ thuật đình Phong Phú (Phường 12), di tích kiến trúc nghệ thuật đình Vĩnh Hội (Phường 13).

- Xây dựng và hoàn thành tái bản Cẩm nang Du lịch trên địa bàn Quận 8.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của sự kiện Chợ Hoa Xuân, Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” hàng năm với những loại hình hoạt động mới, phong phú, đa dạng, đặc biệt là tổ chức không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch đặc sắc của quận và thành phố trong dịp Tết cổ truyền dân tộc, Tết Đoan Ngọ, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm, thưởng lãm các loại hoa kiểng, trái cây... gắn liền với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đề nghị Chi Cục Trưởng Chi cục thuế Quận 8 phối hợp với các đơn vị liên quan

a) Phụ trách tham mưu thực hiện chỉ tiêu: Phấn đấu đạt chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách nhà nước.

b) Tham mưu thực hiện các nội dung:

- Tăng cường công tác thu ngân sách và công tác quản lý thuế, tập trung quản lý nguồn thu, chống thất thu, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế, tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu thuế. Trong đó tập trung kiểm tra trước đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp có biến động doanh thu lớn, ... nhằm nâng cao tính chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

- Tăng cường công tác quản lý kê khai thuế của doanh nghiệp, kiểm tra hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp kê khai sát với thực tế phát sinh. Đảm bảo 100% các tổ chức, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế.

- Tăng cường đôn đốc thu hồi nợ thuế; kiên quyết xử lý, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với các đối tượng nợ đọng thuế. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác khoanh nợ - xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử để đảm bảo những doanh nghiệp, hộ kinh doanh đủ điều kiện sớm thực hiện chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 7 và Công ty Quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền để rà soát, kiểm tra sản lượng, doanh thu kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại chợ để tính thuế đúng thực tế để có nguồn thu tương ứng.

- Chủ trì, phối hợp với Công an Quận 8, Ủy ban nhân dân 16 phường xây dựng Kế hoạch liên tịch quản lý thuế tại các nhà trọ, nhà chung cư trên địa bàn.

4. Giao Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan

- Tham mưu điều hành đảm bảo chi ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán được giao của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Quản lý chi ngân sách theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao; đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về chế độ tài chính kế toán.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý ngân sách của các đơn vị.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị, tổng hợp, đánh giá tham mưu chuẩn bị các nội dung họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh định kỳ hàng tháng và các cuộc họp tình hình đầu tư công, theo dõi tiến độ thực hiện các dự án, xác định trách nhiệm chính của từng đơn vị để tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, chấn chỉnh đối với các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định.  

- Phối hợp Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 tham mưu đề xuất Thành phố kinh phí để được giao vốn năm 2023 đối với các công trình và dự án quy hoạch trên địa bàn Quận 8.

- Rà soát đưa vào sử dụng có hiệu quả các khu đất công do quận quản lý hoặc bán chỉ định cho người dân. Tham mưu đề xuất danh mục dự án mời gọi đầu tư hoặc đề xuất bán đấu giá một số khu đất công trên địa bàn nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Trên cơ sở kết quả giám sát theo Quyết định số 446-QĐ/TU ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; xây dựng kế hoạch tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời rà soát lại các quy chế phối hợp thực hiện và điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

II. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ - MÔI TRƯỜNG

1. Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan

a) Phụ trách tham mưu thực hiện chỉ tiêu:

- Phấn đấu không để xảy ra xây dựng không phép, đảm bảo 100% trường hợp xây dựng sai phép, không phép được phát hiện kịp thời và xử lý theo quy định, không để lấn chiếm hành lang lưới điện, hành lang kênh rạch.

- Phối hợp Phòng văn hóa và Thông tin Quận 8 thực hiện chỉ tiêu duy trì thực hiện 05 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị (đường Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, Tùng Thiện Vương).

b) Tham mưu thực hiện các nội dung:

* Về quản lý quy hoạch - kiến trúc - hạ tầng kỹ thuật:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 10-CTr/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về chỉnh trang phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình số 13-Ctr/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về Chỉnh trang đô thị tuyến Kênh Đôi và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư về tiến độ xây dựng quỹ nhà để bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời nhà trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn Quận 8.

- Phối hợp với Ban Bồi thường giải phóng giải phóng mặt bằng thực hiện công tác chuẩn bị cho việc lập Phương án bồi thường di dời nhà trên và ven Bờ Nam Kênh Đôi và Bờ Bắc Kênh Đôi.

- Lập đề cương Nhiệm vụ và dự toán chi phí 06 Đồ án quy hoạch trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định (khi được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận danh mục kinh phí).

- Rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 8.

- Phối hợp Trung tâm Quản lý Hạ tầng đô thị, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 thường xuyên kiểm tra, rà soát việc mé nhánh cây xanh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

- Kiểm tra, xử lý các vị trí mất an toàn giao thông địa bàn Quận 8.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ công tác nạo vét hệ thống thoát nước định kỳ hàng tháng.

* Về quản lý xây dựng, trật tự lòng lề đường:

- Về quản lý trật tự xây dựng:

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, không để phát sinh công trình vi phạm xây dựng mà không được xử lý kịp thời. Tổ chức cưỡng chế, xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng, nhất là các công trình đã có Quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ.

+  Thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn tồn và thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới phát sinh.

- Về quản lý trật tự lòng lề đường:

+ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các điểm lấn chiếm mới.

+ Tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng thực hiện công tác phối hợp ra quân kiểm tra, xử lý tại khu vực giáp ranh giữa Phường 4 Quận 8 và xã Bình Hưng huyện Bình Chánh. Khu vực này người dân thường xuyên lấn chiếm lòng, lề đường để bày bán, kinh doanh gia cầm sống không rõ nguồn gốc.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 kế hoạch và lịch công tác về việc thực hiện công tác quản lý trật tự lòng, lề đường và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận năm 2023.

* Về quản lý nhà chung cư:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có hướng dẫn cụ thể đối với việc liên hệ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về quản lý, sử dụng và vận hành nhà chung cư cho địa phương, cho các Ban Quản trị, Ban Quản lý nhà chung cư trên địa bàn và lực lượng cán bộ công chức được giao nhiệm vụ có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng và vận hành nhà chung cư.

- Hướng dẫn biện pháp chế tài hiệu quả đối với các Ban Quản trị không thuê đơn vị quản lý vận hành (đối với nhà chung cư mà theo quy định phải có đơn vị quản lý vận hành).

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra quá trình thi công của Chủ đầu tư, tránh trường hợp xây dựng sai giấy phép được cấp, gây khó khăn cho việc cấp giấy chứng nhận cho người dân.

- Hướng dẫn giải pháp hiệu quả giải quyết khó khăn đối với các trường hợp Ban Quản trị sắp hết nhiệm kỳ, Ban Quản trị tổ chức các bước thực hiện Hội nghị nhà chung cư để bầu Ban Quản trị mới.

* Về chống ngập nước và Chương trình cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân:

- Thực hiện khắc phục các điểm ngập trên địa bàn do mưa lớn, triều cường.

- Rà soát, củng cố lại toàn bộ pháp lý hệ thống cống xả - cửa xả trên địa bàn; Phân cấp quản lý: phục vụ công tác quản lý hiện trạng, thực hiện duy tu, bảo dưỡng cải tạo - sửa chữa; duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước hàng năm (đối với các hệ thống thoát nước thuộc cấp quận quản lý).

2. Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan

a) Phụ trách tham mưu thực hiện các chỉ tiêu:

- Duy trì 100% hộ dân trên địa bàn quận được sử dụng nước sạch; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, duy trì 100% người dân được tuyên truyền, có hiểu biết về bảo vệ môi trường và áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày. Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận, phấn đấu trong năm 2023 phấn đấu đạt 60%.

- Tiếp tục vận động duy trì 100% các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, nhà sách sử dụng các bao bì thân thiện môi trường và phấn đấu 65% tiểu thương tại các chợ dân sinh không sử dụng túi nilông khó phân hủy trong việc gói, đựng sản phẩm cho khách hàng.

- Phối hợp Phòng văn hóa và Thông tin Quận 8 thực hiện chỉ tiêu duy trì thực hiện 05 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị (đường Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, Tùng Thiện Vương).

b) Tham mưu thực hiện các nội dung:

* Công tác Tài nguyên:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 8.

- Thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân, thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8, do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 8 chuyển đến.

- Phối hợp tham mưu, xác định điều kiện cấp giấy chứng nhận để phục vụ công tác bồi thường của các dự án giải tỏa trên địa bàn quận.

- Phối hợp Phòng Quản lý đô thị Quận 8 kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các dự án đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận và bàn giao cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thẩm định phương án bồi thường và tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Thông báo, Quyết định thu hồi đất của các dự án trọng điểm trên địa bàn Quận 8.

- Tiếp tục tham mưu trong công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn Quận 8.

* Công tác Môi trường:

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường”.

- Triển khai công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn địa bàn quận; đa dạng hóa, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của quận, phổ biến tuyên truyền sâu rộng các quy định về vệ sinh nơi công cộng, tiếng ồn và các hành vi vi phạm có liên quan đến từng người dân và cộng đồng dân cư, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh. Đẩy mạnh các hoạt động triển khai Chương trình liên tịch bảo vệ môi trường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và vận động toàn dân bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

- Tiếp tục vận động các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, nhà sách, cửa hàng... cam kết có lộ trình giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni lông khó phân hủy cho khách hàng.

- Phối hợp nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là các mô hình bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng. Kịp thời khen thưởng đối với cá nhân, đơn vị điển hình trên địa bàn. Tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình Trường học Xanh trên toàn địa bàn quận.

- Tiếp tục triển khai giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận theo quy định hiện hành. Tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức về quản lý và tổ chức thực hiện công tác quét dọn vệ sinh, thu gom, vận chuyển, vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn. Hiện đại hóa, đầu tư đồng bộ các công trình, trang thiết bị, phương tiện thùng rác công cộng, điểm tập kết, quét dọn, thu gom, vận chuyển, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn theo mô hình, định hướng của Thành phố để đảm bảo các phương tiện thu gom, vận chuyển đạt tiêu chuẩn môi trường và trạm trung chuyển được đầu tư theo công nghệ tiên tiến, hiện đại, khép kín, đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Tổ chức triển khai hiệu quả các quy định, quy hoạch, chính sách, chương trình, kế hoạch về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, kiểm soát ô nhiễm môi trường, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp quy hoạch trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, triển khai các giải pháp kiểm soát tỷ lệ phân loại chất thải đúng tại nguồn thải.

- Tiếp tục triển khai công tác khảo sát, quan trắc các thông số về nước mặt, không khí xung quanh và đánh giá tình hình chất lượng môi trường trên địa bàn để có kế hoạch quản lý, theo dõi những biến động môi trường trong thời gian tới.

3. Giao Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Phối hợp tham mưu tiếp tục thực hiện Chương trình số 10-CTr/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về chỉnh trang phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình số 13-Ctr/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về Chỉnh trang đô thị tuyến Kênh Đôi và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

- Kiểm tra, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án, tham mưu chỉ đạo các đơn vị sớm phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành các dự án.

- Căn cứ quy chế củng cố quy trình thực hiện bồi thường các dự án trên địa bàn cho phù hợp với các văn bản pháp lý hiện hành.

- Tuyên truyền vận động, công khai giải thích phương án bồi thường thiệt hại và bố trí tái định cư của các dự án, họp dân triển khai đầy đủ các chế độ chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng dự án trước khi thực hiện.

- Tích cực đeo bám các Sở, ngành thành phố để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường.

- Chú trọng công tác đối thoại, giải quyết khiếu nại theo đúng quy định pháp luật.

- Đẩy nhanh tiến độ vận động các trường hợp không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng trống. Lập thủ tục gửi Kho bạc nhà nước Quận 8 đối với những trường hợp không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

- Phối hợp hoàn thành hồ sơ duyệt hệ số điều chỉnh giá của các dự án chuẩn bị thực hiện. Tập trung các dự án liên quan giá thành 1m2 đất hoàn chỉnh hạ tầng. Thực hiện quyết toán các dự án còn tồn đọng.

- Kiểm tra, rà soát nhu cầu bố trí tái định cư, theo dõi tình hình tạm cư, quỹ tái định cư; Tham mưu bố trí tái định cư cho các hộ đủ điều kiện và có nhu cầu tái định cư.

4. Giao Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan

- Phối hợp tham mưu tiếp tục thực hiện Chương trình số 10-CTr/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về chỉnh trang phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình số 13-Ctr/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về Chỉnh trang đô thị tuyến Kênh Đôi và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định.

- Hoàn tất các thủ tục trình Sở Ngành phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các dự án đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua việc bố trí vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

- Phối hợp Phòng Quản lý đô thị Quận 8 tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ, đeo bám Sở, ngành Thành phố để sớm được phê duyệt kế hoạch kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu lập 06 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn Quận 8.

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan

a) Phụ trách tham mưu thực hiện chỉ tiêu: Triển khai và nhân rộng mô hình trường học thông minh tại một số trường học trên địa bàn; duy trì tỷ lệ hoàn thành Chương trình tiểu học ở mức 100%; tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99%; hiệu suất đào tạo cấp tiểu học trên 98%, hiệu suất đào tạo cấp trung học cơ sở đạt trên 97%. Tiếp tục cải tạo, xây mới nhằm xóa bỏ dần các điểm lẻ tại các trường mầm non, đảm bảo 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, trung học cơ sở là 85%. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và giáo dục trung học.

b) Tham mưu thực hiện các nội dung:

- Tiếp tục thực hiện công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức; nâng cao ý thức tự học, tự rèn và sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý; đảm bảo giáo dục toàn diện, tăng cường rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

- Tiếp tục phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; chú trọng đổi mới tư duy nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí giáo dục, trong dạy và học. Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập của học sinh; chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi; khuyến khích học sinh tự nghiên cứu, vận dụng lý thuyết vào thực tế.

- Tham mưu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, xây dựng dự án “Thư viện số tại trường Trung học cơ sở Chánh Hưng”.

2. Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

a) Phụ trách tham mưu thực hiện chỉ tiêu:

- Phấn đấu 100% số hộ dân đăng ký xây dựng “Gia đình Văn hóa”, trong đó có trên 95% số hộ đăng ký thực hiện đạt 03 tiêu chuẩn “Gia đình Văn hóa”; phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng 97 khu phố được công nhận, ghi nhận danh hiệu khu phố văn hóa. Phấn đấu 15/16 phường đạt chuẩn phường Văn minh đô thị; vận động 100% cơ quan, đơn vị tham gia đăng ký xây dựng Cơ quan, đơn vị văn hóa và có 98% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu Cơ quan, đơn vị văn hóa.

- Phấn đấu đạt 98% trở lên hộ gia đình đạt chuẩn gia đình tiêu biểu, hạnh phúc, văn hóa; phấn đấu đến năm 2023 đạt 78% trở lên hộ gia đình được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa giao tiếp ứng xử trong gia đình; về chăm sóc bảo vệ phòng chống xâm hại trẻ em, bảo đảm quyền tham gia của trẻ em trong gia đình; về chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình. Phấn đấu đạt 96% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, đạo đức, lối sống trong gia đình, thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tỷ lệ người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 36%. Phấn đấu vận động gia đình thể thao đạt trên 26%.

-  Duy trì thực hiện 05 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị (đường Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, Tùng Thiện Vương).

b) Tham mưu thực hiện các nội dung:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ, kỷ niệm trong năm. Xây dựng kế hoạch hoạt động Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tổ chức các hoạt động Hội thi, hội thao phục vụ các dịp lễ, hội và Tết cổ truyền.

- Nâng cao chất lượng hoạt động tại trang Website Quận 8, Bản tin Quận 8, đảm bảo các thông tin được thông tin, tuyên tuyền kịp thời, hiệu quả. Định hướng thông tin tuyên truyền trên internet và mạng xã hội, giữ vững tôn chỉ, mục đích, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đấu tranh kịp thời, hiệu quả, phản bác đối với những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc; xử lý nghiêm các vi phạm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức kiểm tra, xét công nhận các khu phố văn hóa, phường Văn minh đô thị, các cơ quan, đơn vị văn hóa, điểm sáng văn hóa năm 2023 và lồng ghép kiểm tra việc thực hiện xây dựng các tuyến đường Văn minh – Mỹ quan đô thị cấp quận năm 2023.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận.

- Rà soát, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo, kiểm tra liên ngành, cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

- Tiếp tục phát triển và đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa; nghiên cứu sâu những đặc trưng của truyền thống văn hóa quận, giới thiệu rộng rãi các di sản văn hóa gắn kết với hoạt động du lịch. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại; kiên quyết xử lý các hoạt động biến tướng liên quan đến các tệ nạn xã hội.

- Có giải pháp bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn quận. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa, có chính sách khuyến khích, kêu gọi các nguồn lực xã hội và thực hiện chính sách hỗ trợ kích cầu đầu tư vào lĩnh vực hoạt động và xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn.

3. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan :

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân các ngày lễ, kỷ niệm trong năm. Tổ chức các hoạt động Hội thi phục vụ các dịp lễ, hội và Tết cổ truyền.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động chính trị thông qua các hình thức pano, băng-rôn, xe loa, triển lãm, bản tin, khẩu hiệu, cờ các loại... phục vụ các ngày lễ, ngày truyền thống trong năm 2023.

- Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ viên chức, huấn luyện viên, vận động viên để tạo nền tảng cho công tác xây dựng lực lượng cán bộ quản lý và phát triển thể thao thành tích cao của quận trong thời gian tới.

- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các môn thể thao thế mạnh, mũi nhọn của quận để đạt thành tích cao, hoàn thành tốt công tác Huấn luyện vận động viên tại quận hàng năm.

4. Giao Trưởng Phòng Y tế Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

a) Tham mưu công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19:

 - Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các loại dịch bệnh trên địa bàn. Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quận.

- Phòng Y tế Quận 8 phối hợp Trung tâm Y tế Quận 8 thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn Quận 8.

b) Tham mưu thực hiện các nội dung:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các Trạm y tế phường nhằm tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh, khám bảo hiểm y tế và khám, điều trị bệnh thông thường, đảm bảo nhân sự 02 bác sỹ thường xuyên tại Trạm y tế.

- Thực hiện Kế hoạch Phối hợp thực công tác xã hội hóa Truyền thông - giáo dục và nâng cao chất lượng dân số.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng, nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là trong công tác an toàn thực phẩm. Tổ chức các đoàn liên ngành, chuyên ngành kiểm tra hoạt động an toàn thực phẩm.

- Quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở theo qui định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở hành nghề tư tham gia tích cực vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ y tế ngoài công lập theo định hướng của nhà nước; nhất là đối với các dịch vụ mà y tế công chưa có điều kiện triển khai thực hiện. Tạo điều kiện cho các cá nhân và tổ chức đầu tư xây dựng bệnh viện.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở tuyến quận, phường tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe nâng cao chất lượng dân số, phấn đấu đạt chỉ tiêu về tăng dân số tự nhiên; thực hiện các giải pháp để giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

5. Đề nghị Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

- Tiếp tục rà soát dữ liệu đơn vị thành lập mới của cơ quan thuế để khai thác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Tham mưu giao chỉ tiêu phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế năm 2023 cho Ủy ban nhân dân 16 phường trên địa bàn Quận khi có quyết định giao chỉ tiêu của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho Bảo hiểm xã hội Quận 8.

- Tiếp tục bám sát việc thực hiện của Ủy ban nhân dân 16 phường về chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Tuyên truyền việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đến từng Khu phố, Tổ dân phố để người dân hiểu và tham gia.

- Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các trường tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đảm bảo tham gia đạt tỷ lệ 100%.

6. Giao Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

a) Phụ trách tham mưu thực hiện chỉ tiêu: Phấn đấu trong năm 2023 kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo là 0,49% và hộ cận nghèo là 0,29% so với tổng số dân trên địa bàn; phấn đấu đến cuối năm 2023 có ít nhất 02 phường không còn hộ nghèo; 06 phường tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5% và 30% khu phố không còn hộ nghèo; phấn đấu giải quyết giới thiệu việc làm đạt chỉ tiêu 9.000 người lao động.

b) Tham mưu thực hiện các nội dung:

- Tiếp tục thực hiện chính sách đối với người có công. Triển khai hiệu quả Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của người nghèo, đảm bảo giảm nghèo toàn diện, bền vững. Tăng cường chỉ đạo công tác bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Chú trọng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và thang, bảng lương tại các doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân 16 phường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, phòng cho thuê…có biểu hiện nghi vấn, chứa chấp, tổ chức hoạt động mại dâm nhằm ngăn chặn và có biện pháp xử lý kịp thời. Kiên quyết đánh mạnh vào các tổ chức hoạt động mại dâm, mại dâm trá hình, xử lý nghiêm các đối tượng chủ chứa, dắt mối, môi giới mại dâm; mua bán người.

- Kiểm tra các doanh nghiệp về thực hiện Bộ Luật Lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động. Phối hợp khảo sát tình hình đời sống người có công và thân nhân trên các lĩnh vực: việc làm, điều kiện sống, nhà ở, giáo dục, bảo hiểm y tế. Tổ chức cho Người có công điều dưỡng tập trung năm 2023. Tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo năm học 2022 - 2023.

- Tăng cường công tác giám sát thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023 nhằm đánh giá việc xác định, quản lý danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và công tác triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo.

- Tổ chức sơ tổng kết hàng năm và giai đoạn, phổ biến nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả theo phương pháp đa chiều.

- Phối hợp tập trung xử lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn quận. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội và tiếp tục đưa các đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tổ chức tiếp nhận, quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện.

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG – AN NINH:

1. Giao Trưởng Công an Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

a) Phụ trách tham mưu thực hiện chỉ tiêu: Giải quyết tin báo tội phạm đạt từ 90% trở lên. Kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự. Khám phá các vụ án hình sự đạt từ 75% trở lên. Giữ vững kết quả chuyển hóa địa bàn, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy. Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương. Kéo giảm số vụ cháy trên địa bàn.

b) Tham mưu thực hiện các nội dung:

- Kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự trên dân số cư trú thực tế tại địa bàn. Không có các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội trên địa bàn.

- Kéo giảm số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và số vụ cháy nguyên nhân do điện gây ra so với cùng kỳ.

- Tăng cường nắm tình hình để có các biện pháp đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh chính trị trên địa bàn quận, phòng ngừa và ngăn chặn các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; không để bị động bất ngờ, gây mất ổn định về chính trị trên địa bàn quận, nhất là trong các dịp lễ, tết năm 2023.

- Nắm tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và số đối tượng chống đối chính trị liên quan đối với các vấn đề chính trị xã hội hiện nay; nắm tình hình, phòng ngừa các hoạt động kích động, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận.

- Tiếp tục đấu tranh xử lý các loại tội phạm ma túy, kinh tế và giải quyết các loại tệ nạn xã hội. Không để hình thành các băng nhóm, tiếp tay, bảo kê nhất là ở khu vực chợ đầu mối.

- Tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kéo giảm tai nạn giao thông và không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận.

- Tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, quản lý tốt địa bàn, các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, các cơ sở trọng điểm về kinh tế, chính trị.

- Duy trì công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, xử lý nhanh, kịp thời có hiệu quả khi có các tình huống cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ xảy ra trên địa bàn quận.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cơ sở quản lý dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.

- Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý các khu nhà trọ cho thuê trên địa bàn quận.

2. Giao Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan

a) Phụ trách tham mưu thực hiện chỉ tiêu: Thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; bảo đảm chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an đạt 100% chỉ tiêu ở cả 02 cấp; Đảng viên chính thức đạt 1% trở lên; trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đạt 35% trở lên; sức khỏe loại 1, 2 đạt 70% trở lên. Ban Chỉ huy phường đội có trình độ cao đẳng, đại học trên 80%.

b) Tham mưu thực hiện các nội dung:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng giữ vững ổn định trên địa bàn quận.

- Tiếp tục tổ chức huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị cho các đối tượng theo kế hoạch. Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh do Thành phố, Quân khu tổ chức và tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao.   

- Tiếp tục rà soát, đối chiếu, thẩm định, xét duyệt, chi trả chế độ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Giao Chánh Thanh tra Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan

- Triển khai thực hiện các đoàn thanh tra trong năm 2023 trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 theo định hướng, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên. Tổng hợp báo cáo việc triển khai kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 đối với phòng, ban, Ủy ban nhân dân 16 phường và các đơn vị liên quan.

- Phối hợp Ban Tiếp công dân Quận 8 kiểm tra, đôn đốc việc xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn quận. Trong đó, ưu tiên những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2023 và theo dõi việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường về công tác phòng, chống tham nhũng; Phối hợp Phòng Nội vụ Quận 8 triển khai công tác kê khai tài sản thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các Kết luận thanh tra được chỉ ra qua các đợt thanh tra.

- Phối hợp Phòng Nội vụ triển khai công tác kê khai tài sản thu nhập.

2. Giao Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tăng cường công tác quản lý hộ tịch trên địa bàn, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Ủy ban nhân dân 16 phường gắn với việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2023; thực hiện tốt công tác rà soát, xử lý, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn quận theo ủy quyền của thành phố.

- Căn cứ kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố, tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận tổ chức thực hiện các nội dung trọng tâm và những văn bản phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở. 

- Tăng cường quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương, góp phần hạn chế số người khiếu nại vượt cấp.

3. Giao Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 tham mưu thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận và phường tiếp tục giữ vững đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn: từ 98% trở lên. Phấn đấu không có hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn. 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được ghi nhận, xử lý và phản hồi đầy đủ.

- Tập trung tham mưu triển khai Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện chủ đề năm 2023 về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.

- Tham mưu Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Quận 8 năm 2023.

- Phối hợp tham mưu thực hiện Chương trình số 12-CTr/QU ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về xây dựng đô thị thông minh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn Quận 8.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Rà soát yêu cầu các đơn vị xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan, kiện toàn, thay đổi thành viên các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban vận động, Tổ kiểm tra, Đoàn kiểm tra đúng quy định.

- Thường xuyên cập nhật, theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch của Thành phố; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong chỉ đạo điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Tiếp tục duy trì và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại các cơ quan chuyên môn của quận và Ủy ban nhân dân 16 phường, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử) vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đề án vị trí việc làm.

- Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức chức đúng quy định (nâng lương, bổ nhiệm ngạch, tuyển dụng, chế độ phụ cấp, trợ cấp liên quan đến cán bộ, công chức phường, trợ cấp thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức).

- Tập trung thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Quận 8 năm 2023, cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo Kế hoạch đã đề ra.

- Củng cố nguồn nhân sự cán bộ, công chức tại các đơn vị còn thiếu; rà soát, thực hiện chủ trương chuyển đổi ngạch viên chức thành công chức đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định, kịp thời bổ sung nguồn nhân sự công tác tại các đơn vị thuộc quận.

- Duy trì cập nhật thường xuyên phần mềm quản lý cán bộ công chức để phục vụ công tác khai thác và sử dụng dữ liệu cán bộ công chức có hiệu quả như: nâng lương, quản lý biên chế, trình độ…

- Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương, thành phố phát động, tuyên dương gương điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”.

- Tuyên truyền cho các chức sắc, chức việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; Giải quyết các kiến nghị của các tổ chức tôn giáo theo đúng pháp luật như: đăng ký thành lập, bổ nhiệm chức sắc, chức việc theo quy định của pháp luật…

- Rà soát, thành lập Tổ dân phố tại các chung cư trên địa bàn quận theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố.

4. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan

a) Phụ trách tham mưu thực hiện chỉ tiêu:

Phấn đấu tiếp tục đạt 100% tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn: từ 98% trở lên. Phấn đấu không có hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn; 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được ghi nhận, xử lý và phản hồi đầy đủ.  

b) Tham mưu thực hiện các nội dung:

- Tham mưu thực hiện Chương trình số 12-CTr/QU ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về xây dựng đô thị thông minh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn Quận 8

- Thực hiện đảm bảo 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện trên môi trường điện tử.

- Tham mưu triển khai thực hiện số hóa kết quả và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của  Ủy ban nhân dân quận đạt tỷ lệ tối thiểu 40%, Ủy ban nhân dân phường đạt tỷ lệ tối thiểu 35%.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp với nhiều hình thức tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

- Phối hợp với các đơn vị, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Quận 8 triển khai thực hiện thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố.

- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện đề án đô thị thông minh trên địa bàn Quận giai đoạn 2020 - 2025.

- Tham mưu thực hiện chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả Chương trình Xây dựng đô thị thông minh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện nâng cấp hoàn thiện phần mềm Quận 8 trực tuyến, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin của quận, hệ thống máy chủ ảo hóa, hệ thống Capture hội nghị trực tuyến, hệ thống camera an ninh trên địa bàn Quận 8, đường truyền số liệu.

- Tham mưu thực hiện dự án ”Xây dựng và triển khai hệ thống tài liệu hướng dẫn công việc điện tử”.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 xây dựng và triển khai trang thông tin điện tử Du lịch Quận 8 (Website Du lịch Quận 8).

- Theo dõi tiến độ, đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Thường trực Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Về công tác dân tộc: triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách đặc thù chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số của Thành phố. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định phê duyệt, công nhận của Ủy ban nhân dân thành phố. Tập trung công tác tổ chức chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số nhân các dịp lễ, tết trong năm 2023.

VII. CÔNG TÁC THAM MƯU, THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO, GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

1. Giao Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận: Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thực hiện tiếp nhận và giải quyết tích cực các kiến nghị của cử tri đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Tổ chức thực hiện trên 90% đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

2. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan: Tiếp tục tăng cường công tác tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu quả việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8.

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường: Chủ động phát hiện, giải quyết tốt các kiến nghị, tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở nhằm hạn chế tối đa việc người dân khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thường trực Ủy ban nhân dân quận căn cứ kế hoạch này thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Giao Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, trong đó quy định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể người phụ trách thực hiện. Định kỳ hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình và báo cáo tiến độ thực hiện theo quy định.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động giải quyết đúng thẩm quyền; thường xuyên kiến nghị đề xuất Ủy ban nhân dân quận tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân.

- Xây dựng kế hoạch tăng cường thanh, kiểm tra về mặt thực hiện nghiệp vụ, chuyên môn tại 16 phường, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những nội dung phường chưa thực hiện đúng.

- Tăng cường phối hợp tốt với 16 phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lưu ý: phòng ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, thì từng lĩnh vực liên quan ở các phường phải hoàn thành tốt.

- Khi được Ủy ban nhân dân quận giao nhiệm vụ, đề nghị thủ trưởng đơn vị phải tích cực theo dõi, đôn đốc, mạnh dạn, chủ động hội ý cùng các đơn vị có liên quan để đề xuất hướng giải quyết để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

3. Giao Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8: Hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng, phát động thi đua năm 2023.

4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường

- Căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, trong đó quy định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể người phụ trách thực hiện. Định kỳ hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình và báo cáo tiến độ thực hiện theo quy định.

- Chủ động đăng ký lịch làm việc với Ủy ban nhân dân quận để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đơn vị.

- Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời tuyên dương các cá nhân, tổ chức thực hiện tiên phong, đi đầu trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách tại địa phương; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, đi ngược lại với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 của Ủy ban nhân Quận 8. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 515    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm