SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
8
0
4
5
9
4
Đề cương tuyên truyền 25 Tháng Mười Một 2015 4:25:00 CH

Quận Đoàn 8 Kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tuyển chọn, gọi nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An nhân dân năm 2016

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia

tuyển chọn, gọi nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An nhân dân năm 2016

_______

 

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số   /KH–PH, ngày  tháng 10 năm 2015 của Quận Đoàn, Ban chỉ huy Quân sự, Ban chỉ huy Công An, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh và Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8 về tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tuyển chọn, gọi nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An nhân dân năm 2016.

Ban thường vụ Quận Đoàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tuyển chọn, gọi nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An nhân dân năm 2016, với nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

            1. Mục đích:

            - Tăng cường việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia tuyển chọn, gọi nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An nhân dân năm 2016 đạt hiệu quả cao nhất.

            - Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng bạn đoàn viên, thanh niên nhằm kịp thời vận động, tuyên truyền, định hướng cho các bạn hăng hái tình nguyện tham gia đăng ký nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An nhân dân năm 2016.

            2. Yêu cầu:

- Cơ sở đoàn kịp thời tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tại đơn vị và Quận đoàn để nhanh chóng giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan.

- Chủ động tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tuyển chọn, gọi nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An nhân dân năm 2016 đạt và vượt chỉ tiêu.

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tích cực thực hiện công tác vận động, tuyên truyền nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện đăng ký tham gia tuyển chọn, gọi nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An nhân dân năm 2016.

2. 16 Đoàn phường tổ chức lớp tìm hiểu về Đoàn cho thanh niên khu vực địa bàn dân cư, đặc biệt quan tâm thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia tuyển chọn, gọi nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An nhân dân năm 2016. Tham mưu Đảng ủy Phường thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên u tú kết nạp Đảng tham gia nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An.

3. Tham mưu tốt công tác chăm lo hậu phương quân đội; Tăng cường công tác hỗ trợ tinh thần, vật chất các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia tuyển chọn, gọi nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An nhân dân năm 2016.

4. Chi đoàn Quân sự quận, Đoàn Công an quận chủ động tham mưu cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị các nội dung có liên quan; Ban chấp hành đoàn tích cực phối hợp đoàn BCH 16 đoàn Phường; tăng cường mối quan hệ, hỗ trợ các chi đoàn công an, quân sự trực thuộc 16 Phường tham gia thực hiện các nội dung có liên quan.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

3.1. Quận đoàn:

- Giao Ban mặt trận an ninh quốc phòng địa bàn dân cư tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai chỉ đạo 16 cơ sở Đoàn phường, Chi đoàn Quân sự quận; Đoàn Công an quận thực hiện.

- Giao Ban MT-ANQP-ĐBDC là bộ phận thường trực phụ trách tổng hợp tình hình báo cáo công tác thực hiện cho Ban Thường vụ Quận đoàn.

- Giao Ban Tuyên giáo Quận đoàn tham mưu, cung cấp tài liệu phục công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định mới Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2016.

- Giao Ban tổ chức quận đoàn tham mưu kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở đoàn tổ chức mở các lớp cảm tình đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, tập trung giới thiệu đoàn viên u tú kết nạp Đảng cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An nhân dân năm 2016.

- Phân công Đảng viên, cán bộ Quận Đoàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ sở Đoàn thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch.

- Báo cáo kịp thời công tác tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký tham gia tuyển chọn, gọi nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An nhân dân năm 2016 về Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận.

3.2. 16 Đoàn Phường, Chi đoàn Quân sự quận, Đoàn Công an quận:

- Cơ sở 16 đoàn Phường xây dựng kế hoạch, phân công từng thành viên Ban chấp hành phụ trách tham mưu vận động, tuyên truyền thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

- Chủ động tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường thực hiện tốt công tác chăm lo đúng đối tượng; Hàng tuần có báo cáo về Quận đoàn (Ban MT-ANQP-ĐBDC) tình hình vận động tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên của địa phương để có phương hướng thực hiện sắp tới.

- Chi đoàn Quân sự quận theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, kịp thời tham mưu thủ trưởng đơn vị các nội dung có liên quan; Báo cáo tình hình về Quận đoàn 8 ( Ban MT-ANQP-ĐBDC) theo chuyên đề. Chủ động phối hợp, thường xuyên thông tin các hoạt động có liên quan, hỗ trợ đoàn phường (quan tâm chi đoàn quân sự Phường) trong công tác tuyển quân.

- Đoàn Công an Quận tích cực tham mưu Ban Chỉ  huy công an Quận và hỗ trợ Chi đoàn, ban chỉ huy công an 16 Phường tổ chức tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên tham gia phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An nhân dân năm 2016.

- Các cơ sở Đoàn tham mưu cấp ủy, lãnh đạo các chỉ tiêu thực hiện cụ thể trong đợt tuyên truyền, vận động tuyển chọn, gọi thanh niên tham gia phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công An nhân dân năm 2016. Xác lập đây là một trong các nội dung thực hiện Phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị” của đoàn thanh niên tại đơn vị.

3.3 Tiến độ thực hiện:

- Từ 26/11 – 05/12/2016: Triển khai Kế hoạch

- Từ 5/12 – 2/2015: Cơ sở triển khai thực hiện

- Tháng 02/2016: Tổ chức giao quân và rút kinh nghiệm.

 

Ban thường vụ Quận Đoàn đề nghị cơ sở đoàn liên quan nghiêm túc thực hiện và báo cáo kịp thời các phát sinh./. 


Số lượt người xem: 2610    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm