SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
4
4
4
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 25 Tháng Ba 2021 3:00:00 CH

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Quận 8

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-BCĐTĐT ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Quận 8 về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Quận 8 (viết tắt là Tổng điều tra);

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Tổng điều tra năm 2021, qua đó giúp các đơn vị điều tra nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ, trách nhiệm, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra để tích cực tham gia, phối hợp với các lực lượng tham gia cuộc Tổng điều tra; khuyến khích các đối tượng cung cấp thông tin hưởng ứng, thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của Tổng điều tra; tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ tối đa các nguồn lực cho Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Quận 8 đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

1.  Về nội dung, tài liệu và thời gian tuyên truyền:

a) Nội dung:

Công tác tuyên truyền được tập trung vào các nội dung tại Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, cụ thể như sau:

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, đối tượng, đơn vị của cuộc Tổng điều tra;

- Tuyên truyền về Kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra;

- Tuyên truyền về hình thức thu thập thông tin, nội dung của cuộc Tổng điều tra;

- Tuyên truyền về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra;

- Tuyên truyền về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp - hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong việc cung cấp thông tin thực hiện cuộc Tổng điều tra.

b) Tài liệu tuyên truyền:

- Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

- Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

- Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

- Hỏi, đáp về Tổng điều tra.

- Trailer, phóng sự tuyên truyền về Tổng điều tra.

- Khẩu hiệu, nội dung tuyên truyền cung cấp cho báo chí, cổng/trang thông tin điện tử.

- Các bài đăng trên báo Trung ương, địa phương.

- Các bài trả lời phỏng vấn, bài viết của thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp.

c) Thời gian thực hiện tuyên truyền: Chia thành 2 đợt:

- Đợt 1: Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2021, tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính. Tập trung tuyên truyền cao điểm từ ngày 29 tháng 3 năm 2021 đến ngày 15 tháng 4 năm 2021.

- Đợt 2: Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021, tuyên truyền về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Tập trung tuyên truyền cao điểm từ ngày 25 tháng 6 năm 2021 đến ngày 10 tháng 7 năm 2021.

2. Hình thức tuyên truyền:

a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Tuyên truyền rộng rãi trên các cổng/trang thông tin điện tử chính thống của các cơ quan Nhà nước: Ủy ban nhân dân Quận 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 và các trang mạng xã hội của quận: trang facebook Kênh Đôi, Nhịp Cầu Văn hóa.

- Sử dụng hệ thống loa phát thanh cơ sở để phát tin về các tài liệu hỏi - đáp, Kế hoạch Tổng điều tra ở địa phương.

b) Cổ động:

- Thực hiện pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại các nơi công cộng như trụ sở làm việc, khu dân cư, Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận, phường.

- Tuyên truyền nội dung khẩu hiệu trên bảng LED của các cơ quan đơn vị thuộc quận.

c) Hình thức tuyên truyền khác:

- Tuyên truyền tại các cuộc họp báo; họp giao ban; hội nghị.

- Tuyên truyền trên logo, thẻ điều tra viên.

- Tuyên truyền thông qua bản tin/cuộc họp tổ dân phố, họp khu phố cho đối tượng điều tra là cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (tháng 5, 6, 7).

3. Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8:

- Phối hợp Chi cục Thống kê Quận 8 cập nhật các tài liệu tuyên truyền có liên quan đến công tác Tổng điều tra kinh tế, biên tập, cung cấp đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường để kịp thời thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế. Báo cáo định kỳ (02 tuần/lần) hoặc đột xuất về Ban Chỉ đạo (thông qua Chi cục Thống kê Quận 8).

4. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8:

- Thực hiện treo pa-nô, áp phích, băng rôn tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn Quận 8, trụ sở của các cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng (tài liệu đính kèm Công văn này). Phối hợp Chi cục Thống kê Quận 8 thực hiện quyết toán kinh phí tuyên truyền theo quy định.

- Thiết lập chuyên trang, chuyên mục “Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021”, cử cán bộ phụ trách viết tin, đưa tin và đăng các nội dung tuyên truyền trên Bản tin Quận 8 (thời gian thực hiện liên tục từ tháng 3 đến hết tháng 7 năm 2021).

5. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8: Chỉ đạo Tổ Công nghệ thông tin thực hiện chuyên mục “Tuyên truyền Tổng điều tra Kinh tế năm 2021” trên Trang Thông tin điện tử Quận 8, khẩn trương thực hiện đăng tải thông tin khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra trên bảng điện tử trước trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8 (tài liệu tuyên truyền do Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 8 cung cấp). Niêm yết thông báo và áp phích về cuộc Tổng Điều tra tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Quận 8.

6. Đề nghị Chi Cục Trưởng Chi Cục Thống kê Quận 8:

- Chủ động liên hệ Cục Thống kê thành phố để nhận tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, áp phích, logo…) cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 phân bổ tài liệu đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện tuyên truyền.

- Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 thực hiện quyết toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra.

 

7. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Phối hợp, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực tham gia vào công tác tuyên truyền, bảo đảm tuyên truyền đúng mục đích, đạt yêu cầu, tiến độ, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra trên địa bàn.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như đăng tải khẩu hiệu tuyên truyền trên bảng điện tử, phát thanh tuyên truyền, niêm yết các thông tin tuyên truyền tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết của địa phương.

(Lưu ý: Các phường phân bổ, sắp xếp thời lượng, số lượng, nội dung tuyên truyền phù hợp, tránh chồng chéo, gây nhiễu thông tin vì thời gian tổ chức Tổng điều tra kinh tế trùng với thời gian tổ chức Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026).

8. Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc quận có trang bị màn hình điện tử (LED) trước cổng chính đăng tải nội dung khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra (đính kèm nội dung khẩu hiệu tuyên truyền).

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc Tổng điều tra có quy mô, phạm vi rộng, đối tượng điều tra lớn, tính chất phức tạp. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường tích cực thực hiện nhằm đảm bảo thắng lợi của cuộc Tổng điều tra. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn, đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường báo cáo về Ban chỉ đạo để được xem xét, giải quyết (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8, số điện thoại 028.543.143.38 hoặc Chi cục Thống kê Quận 8, số điện thoại 028.543.123)./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 


Số lượt người xem: 687    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm