SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
5
6
5
1
Tin văn hóa thể thao 15 Tháng Năm 2020 3:45:00 CH

TRIỂN LÃM HỒ CHÍ MINH – ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và Kỷ niệm 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2020)

 

HO CHI MINH – THE MOST BEAUTIFUL NAME Celebrating the 130th Anniversary of President Ho Chi Minh's Date of Birth (May 19, 1890 - May 19, 2020) and 109th Anniversary of Uncle Ho's departure to find the way to save the country (June 5, November 11 - June 5, 2020)

I. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

PRESIDENT HO CHI MINH – THE NATIONAL LIBERATION HERO

1. Ngôi nhà tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh được sinh ra vào ngày 19 tháng 5 năm 1890 với tên Nguyễn Sinh Cung.

The house in Hoang Tru Village, Kim Lien Commune, Nam Dan District, Nghe An Province, where President Ho Chi Minh was born on May 19th 1890 with the name Nguyen Sinh Cung.

2. Cha của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (tức Nguyễn Sinh Huy) - một trí thức yêu nước, mẹ là cụ Hoàng Thị Loan - một phụ nữ hiền hậu, đảm đang.

Ảnh: Song thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

President Ho Chi Minh's father was Junior Doctor Nguyen Nguyen Sac (Nguyen Sinh Huy) - a patriotic intellectual, his mother was Hoang Thi Loan - a gentle, caring woman.

Photo: President Ho Chi Minh’s parents.

3. Nguyễn Sinh Cung là một học trò thông minh, chăm chỉ học tập, thích đọc truyện và thơ ca yêu nước. Những buổi đàm luận về thời cuộc giữa cha là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc với những nhà yêu nước khác đã sớm giáo dục cho cậu bé tinh thần yêu nước, thương dân.

Tranh vẽ: Nguyễn Sinh Cung đang nghe các bậc cha chú đàm đạo việc nước.

Nguyen Sinh Cung was a smart, hard-working student who enjoyed reading patriotic stories and poems. Discussions about the time between His father, Junior Doctor Nguyen Sinh Sac, and other patriots soon educated the boy the spirit of patriotism and love for the people.

Painting: Nguyen Sinh Cung is listening to His father and uncles talking about the country.

4. Trường Quốc học Huế, nơi Nguyễn Sinh Cung học tập trong những năm 1907 – 1908 với tên Nguyễn Tất Thành.

Huế National School, where Nguyễn Sinh Cung studied in 1907 - 1908 with the name Nguyễn Tất Thành.

5. Mùa hè năm 1908, Nguyễn Tất Thành thôi học, rời Huế vào miền Nam để tìm cách ra nước ngoài. Người đã dừng lại tại Phan Thiết và dạy học trong một thời gian ngắn tại trường Dục Thanh.

Tranh vẽ: Trường Dục Thanh, nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học, năm 1910.

In the summer of 1908, Nguyen Tat Thanh quit school and left Hue to the South to find a way abroad. He stopped in Phan Thiet and taught for a short time at Duc Thanh school.

Painting: Duc Thanh School, where teacher Nguyen Tat Thanh taught in 1910.

6. Đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan và sự thất bại của các phong trào yêu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) lên con tàu Amiral Latouche - Tréville ở bến cảng Sài Gòn, rời Tổ quốc thân yêu, bôn ba khắp thế giới nhằm tìm đường cứu nước.

Distressed at the loss of the country and the failure of patriotic movements, on June 5th 1911, the patriotic young man Nguyen Tat Thanh (later President Ho Chi Minh) boarded the Amiral Latouche - Tréville in Saigon harbor, leaving his beloved homeland, traveled around the world to find the way to save the country.

7. Khách sạn Carlton Thủ đô Luân Đôn - Vương quốc Anh, nơi Nguyễn Tất Thành vừa làm phụ bếp, vừa tự học thêm tiếng Anh trong những năm 1914 – 1917.

Carlton Hotel in London – the United Kingdom, where Nguyen Tat Thanh worked as a cook and learned English during 1914-1917.

8. Ngày 18 tháng 6 năm 1919, với tên Nguyễn Ái Quốc, thay mặt Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, Bác gửi đến Hội nghị các nước đế quốc họp ở Véc-xây (Versailles) bản yêu sách đòi chính phủ các nước họp Hội nghị phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam.

Báo Le Paria (Người cùng khổ) – cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút, đăng nhiều bài và tranh châm biếm tố cáo tội ác của bọn thực dân, kêu gọi các dân tộc thuộc địa đoàn kết đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

On June 18th 1919, with the name Nguyen Ai Quoc, on behalf of the patriotic Vietnamese Association in France, Uncle Ho sent to the Conference of imperialist countries meeting in Versailles a claim to ask them to admit the rights of freedom, democracy and equality of the Vietnamese people.

- Le Paria Newspaper (Suffering person) – the official organ of the Colonial Association, headed by Nguyen Ai Quoc, published many articles and satirical paintings denouncing crimes of colonists, calling on the colonial peoples to unite to fight against colonialism.

9. Trích “Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin đăng trên báo L’Humanité (Nhân loại), số ra ngày 16 và 17 tháng 7 năm 1920 - Tác phẩm đã làm cho Nguyễn Ái Quốc có sự chuyển biến căn bản trong tư tưởng – từ nhận thức của người yêu nước chuyển sang nhận thức của người cộng sản.

Excerpt from V.I.Lenin's "Thesis on ethnic and colonial issues" in L’Humanité (Humanity), issue July 16 and 17, 1920 – The works made Nguyen Ai Quoc a radical change in ideology - from the patriot's consciousness to the communist's consciousness.

10. Tháng 12 năm 1920, lấy tên Nguyễn Ái Quốc, Người tham dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp ở Tua (Tours). Tại Đại hội, người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

In December 1920, with the name Nguyen Ai Quoc, He attended the 18th Congress of the French Socialist Party in Tours. At the Congress, He voted to agree to join International III, participated in founding the French Communist Party and became the first communists of Vietnam.

11. Ngôi nhà số 9 Ngõ Công – Poanh (Compoint) ở Paris và Viên gạch sưởi – loại gạch Nguyễn Ái Quốc đã dùng để sưởi ấm trong thời gian sống và tự học tập vào năm 1921 – 1923.

The house No. 9 in Compoint alley in Paris and the heating brick – the kind of bricks Nguyen Ai Quoc used to heat during the time He lived and self-studied in 1921 - 1923.

12. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với đại biểu các nước tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V năm 1924 tại Mát-xcơ-va, thông qua Nghị quyết về việc thành lập Mặt trận Thống nhất Công nhân và nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng các dân tộc thuộc địa.

Comrade Nguyen Ai Quoc with delegates of other countries attended the 5th Communist International Congress in 1924 in Moscow, passed the Resolution on establishing the Workers Unification Front and emphasizing the liberation of  colonial peoples.

13. Nhà số 13 và 13/1 đường Văn Minh, Quảng Châu (Trung Quốc) là trụ sở của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925. Đây cũng là nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc thành lập Trường huấn luyện chính trị cho các lớp cán bộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

The houses No 13 and 13/1 on Van Minh Street, Guangzhou (China) was the headquarters of the Vietnam Revolutionary Youth Association founded by comrade Nguyen Ai Quoc in 1925. This was also the place where comrade Nguyen Ai Quoc established the political training school for the first cadre classes of the Communist Party of Vietnam.

14. Sách “Bản án chế độ thực dân Pháp” là một tác phẩm chính luận của Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên xuất bản ở Pháp, năm 1925. Tác phẩm tố cáo tội ác của thực dân Pháp và đề ra cho Nhân dân Việt Nam con đường đấu tranh giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa Mác Lênin.

The book "Judgment of the French colonial regime" was a political work of Nguyen Ai Quoc being first published in France in 1925. The work denounced the crime of the French colonialists and set the Vietnamese people          the path to liberation in accordance with Marxism-Leninism.

15. Báo Thanh Niên – Cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội do Nguyễn Ái Quốc sáng lập tại Quảng Châu – Trung Quốc,tháng 6 năm 1925.

The Youth Newspaper, the official organ of the Vietnamese Revolutionary Youth Association founded by Nguyen Ai Quoc in Guangzhou - China, in June 1925.

16. Tác phẩm “Đường Kách Mệnh” tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp đào tạo cán bộ cho phong trào Cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu (Trung Quốc) xuất bản năm 1927.

The work "Đường Kách Mệnh" (The Revolutionary Road) gathered lectures of Nguyễn Ái Quốc at the cadre training courses for the Vietnam Revolutionary movement in Guangzhou (China), published in 1927.

17. Trụ sở của Quốc tế Cộng sản ở Mát-xcơ-va, nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở và làm việc khi Người trở lại Liên Xô, tháng 6 năm 1927.

The Headquarters of the Communist International in Moscow, where comrade Nguyen Ai Quoc stayed and worked when He returned to the Soviet Union, in June 1927.

18. Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta.

Tranh: Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

From January 6 to February 7, 1930, in Hongkong (China), Nguyen Ai Quoc chaired the Conference on establishing the Communist Party of Vietnam. This was the important turning point in our country's revolutionary history.

Painting: Nguyen Ai Quoc chaired the Conference on establishing the Communist Party of Vietnam.

19. Tranh vẽ: Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931) - cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

Painting: Nghe Tinh Soviet high tide (1930 - 1931), the first rehearsal of the Vietnamese revolution led by the working-class Party.

20. Nhà tù Victoria – Hong Kong, nơi giam giữ Nguyễn Ái Quốc từ tháng 6 năm 1931 đến cuối năm 1932.

The Victoria Prison in Hong Kong, where Nguyen Ai Quoc was detained from June 1931 to the end of 1932.

21. Trường Đại học Quốc tế Lê nin số 25 phố Vorop Xkova Mát-xcơ-va, nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc học tập trong những năm 1934 – 1936.

Lenin International University at No. 25, on Vorovskova St. in Moscow, where comrade Nguyen Ai Quoc studied during 1934 - 1936.

22. Thẻ đại biểu dự Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản của Nguyễn Ái Quốc và quang cảnh Đại hội tại Mát-xcơ-va, năm 1935.

Deputy card for the 7th Communist International Congress of Nguyen Ai Quoc and the view of the Congress in Moscow in 1935.

23. Tranh vẽ: Ngày 28 tháng 01 năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài đồng chí Hồ Chí Minh trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Painting: On January 28th 1941, after 30 years of operating abroad, comrade Ho Chi Minh returned to the country to directly lead the Vietnamese revolution.

24. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân – tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách.

On December 22nd 1944, the Propaganda Brigade for the Liberation of Viet Nam, the predecessor of the Vietnam People's Army, was established by President Ho Chi Minh’s Directive, headed by comrade Vo Nguyen Giap.

25. Cùng với cả nước Nhân dân Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám, năm 1945.

Together with the whole country, Saigon people rose up to seize power in the August Revolution in 1945.

26. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do.

The August Revolution was successful, on September 2nd 1945, at Ba Dinh Square in Hanoi, President Ho Chi Minh, on behalf of the Provisional Government, solemnly read the Declaration of Independence, giving birth to the Democratic Republic of Vietnam, the first worker - peasant state in Southeast Asia, opening a new era in the history of Vietnam - an era of independence and freedom.

27. Sau khi Nhà nước cách mạng ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời đã ra sắc lệnh tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I đã bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố nhậm chức và giới thiệu thành phần Chính phủ tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa I, Hà Nội, tháng 2 năm 1946.

After the Revolutionary State was born, President Ho Chi Minh and the Provisional Government issued a decree to organize a free general election in the whole country, to elect the National Assembly and pass Vietnam's first democratic Constitution. The The 1st National Assembly elected President Ho Chi Minh President of the Democratic Republic of Vietnam.

Photo: President Ho Chi Minh announced taking office and introduced the Government component at the first session of the 1st National Assembly in Hanoi in February 1946.

28. Ngày 26 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và trao tặng Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn lá cờ thêu sáu chữ vàng “Trung với nước, hiếu với dân” tại Sơn Tây.

On May 26th 1946, President Ho Chi Minh visited and offered the flag with six embroidered gold words “ Being loyal to the country, filial to the people” to Trần Quốc Tuấn Military College in Son Tay.

29. Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trước Hội đồng thành phố Pa - ri (Pháp) tuyên bố quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam giữ vững nền độc lập, thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu làm nô lệ, tháng 9 năm 1946.

President Ho Chi Minh addressed at the Paris City Council (France), declaring the determination of the entire Vietnamese people to uphold independence, would rather sacrifice everything, definitely not to be slaves, in September 1946.

30. Hưởng ứng lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc...”, đồng bào cả nước đã nhất tề đứng dậy kháng chiến chống thực  dân Pháp xâm lược, tháng 12 năm 1946.

Responding to President Ho Chi Minh's call for National Resistance: "Those who have guns to use guns, those who have swords to use swords, if not with swords, use hoes, spades, sticks ...", people in the whole country unanimously rose up in the resistance war to fight against the invasion of the French colonialists in December 1946.

31. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị quân đội trước khi vào chiến dịch Biên Giới, năm 1950.

President Ho Chi Minh directed military units before entering the Border campaign in 1950.

32. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Đảng tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang, tháng 2 năm 1951.

President Ho Chi Minh read the political report at the 2nd National Party Congress held in Vinh Quang Commune, Chiem Hoa District, Tuyen Quang, in February 1951.

33. Năm 1951, Mặt trận Liên Việt được thành lập trên cơ sở thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt nhằm thực hiện khẩu hiệu “Một dân tộc, một mặt trận, phát huy cao độ sức mạnh chính trị của toàn dân, đưa sự nghiệp kháng chiến đến thắng lợi”.

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội thành lập Mặt trận Liên Việt.

In 1951, the Lien Viet Front was established on the basis of uniting Viet Minh and Lien Viet Fronts to carry out the slogan “One people, one front, promoting the political strength of the entire people, bringing the cause of resistance to victory”.

Photo: President Ho Chi Minh and other delegates attending the Congress of founding the Lien Viet Front.

34. Tháng 12 năm 1953, tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm chiến lược của thực dân Pháp tại Việt Nam.

In December 1953, in Viet Bac, President Ho Chi Minh and other leaders of the Party Central Committee decided to launch Dien Bien Phu Campaign to destroy the strategic stronghold of the French colonialists in Viet Nam.

35. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, đánh bại hoàn toàn mưu đồ xâm lược của thực dân Pháp.

Ảnh: Lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ-cát-xtơ-ri trên chiến trường Điện Biên Phủ.

On May 7th 1954, Dien Bien Phu Campaign gained the victory, completely defeated the aggression plan of the French colonialists.

Photo: The flag "Being determined to fight to gain the victory" of our Army flew on the roof of the bunker of General De Castries on the battlefield of Dien Bien Phu.

36. Ghi nhớ công ơn của tiền nhân, trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1954, tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong:

                                    “Các vua Hùng đã có công dựng nước,

                                    Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Remembering the merits of predecessors, before taking over Hanoi capital, on September 19th 1954, at Hung Temple, Phu Tho Province, President Ho Chi Minh

advising cadres and soldiers of the Vanguard Corps:

                        “The Hùng kings had the merit of building the country,

                                    We must together protect the country "

37. Thất bại thảm hại ở Điện Biên Phủ, thực dân Pháp buộc phải ngồi đàm phán với ta tại Giơ-ne-vơ. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Đây là thắng lợi to lớn của cách mạng nước ta, buộc Chính phủ Pháp phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Ảnh: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt Chính phủ Việt Nam và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ký Hiệp định đình chiến năm 1954.

Suffering the disastrous defeat at Dien Bien Phu, the French colonists were forced to sit down to negotiate with us in Geneva. On July 20th 1954, the Geneva Agreement on ending war,  restoring peace in Indochina was signed. This was a great victory of our country's revolution, forcing the French Government to commit to respect the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of Vietnam.

Photo: Deputy Minister of Defense Ta Quang Buu, on behalf of the Government of Vietnam and the Headquarters of the Vietnam People's Army, signed the armistice agreement in 1954.

38. Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất Toàn quốc diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9 năm 1955 tại Hà Nội, quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kế tục sự nghiệp của Mặt trận Liên Việt. Đại hội bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự.

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội, ngày 5 tháng 9 năm 1955.

The Unity National Front Congress was held from September 5th to 10th 1955 in Hanoi, deciding to establish the Vietnam Fatherland Front, continuing the career of the Lien Viet Front. The Congress elected President Ho Chi Minh the Honorary Chairman.

Photo: President Ho Chi Minh addresses the opening session of the Congress, on September 5th 1955.

39. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, ở miền Bắc, Nhân dân ta tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội; ở miền Nam, Mỹ thay chân Pháp âm mưu xâm chiếm lâu dài nước ta. Tháng 5 năm 1959, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (khóa II) do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì đã thông qua đường lối cách mạng miền Nam trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược để đi đến thống nhất đất nước.

The resistance against French colonialists gained the victory, in the North, our people started to build socialism; in the South, the US replaced the French, with the plot to invade our country for a long time. In May 1959, the 15th Conference of the Party Central Executive Committee (Course II), chaired by President Ho Chi Minh, adopted the guideline for the Southern revolution, to fight against the American imperialists to unify the country.

40. Tháng 9 năm 1960, Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã khẳng định đường lối thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân ở miền Nam.

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng.

In September 1960, the 3rd National Party Congress of the Party was held in Hanoi Capital. The Congress affirmed the policy of socialist construction in the North and to carry out the people’s democratic national revolution in the South.

Photo: President Ho Chi Minh is speaking at the 3rd National Congress of the Party.

41. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, năm 1960.

President Ho Chi Minh signed a decree to announce the Constitution of the Democratic Republic of Vietnam in 1960.

42. Ngày 27 tháng 03 năm 1964, tại Hội nghị Chính trị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập, Người kêu gọi: “Mỗi người chúng ta phải làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt”.

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu trí thức dự Hội nghị.

On March 27th 1964, at the special Political Conference convened by President Ho Chi Minh, He called: “Each of us must work in two to pay back to our Southern compatriots ”.

Photo: President Ho Chi Minh talks to intellectual delegates at the Conference.

43. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đại biểu tổ chức các nước trên thế giới đến Hà Nội dự Hội nghị quốc tế đoàn kết với Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của Mỹ, bảo vệ hòa bình, ngày 30 tháng 11 năm 1964.

President Ho Chi Minh and delegates from all over the world coming to Hanoi to attend the International Conference on Solidarity with Vietnam against American aggression war, defending peace, held on November 30th 1964.

44. Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị họp bàn quyết định mở chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân, năm 1968.

President Ho Chi Minh chaired the Politburo Conference to decide to launch the offensive and uprising campaign in the Spring of 1968.

45. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời trong sự tiếc thương vô hạn của toàn dân. Trong lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn đọc năm lời thề son sắt, nói lên quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

On September 2, 1969, President Ho Chi Minh passed away in the infinite grief of the entire people. In the memorial service for President Ho Chi Minh at Ba Đình Square in Hà Nội, in front of the hallowed memory of President Hồ Chí Minh, comrade Lê Duẩn read the five faithful oath, and spoke of the determination of the entire Party, people and army to carry out His sacred Testament.

46. Thực hiện mong ước của Bác Hồ “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, Nhân dân cả nước tiếp tục kháng chiến với tinh thần quật khởi.

Ảnh: Xác máy bay B-52 của Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn rơi trong trận Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972.

Fulfilling Uncle Ho's wish "to fight until the Americans getting out, and the puppet regime falling headlong", people in the whole country continued to resist with the unshakable spirit.

Photo: The US’s B-52 plane shot down by soldiers and Hanoians in the battle of Dien Bien Phu in the air, in December 1972.

47. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã chính thức được ký kết, buộc Mỹ phải rút quân về nước.

On January 27th 1973, the Paris Agreement on ending the war, restoring peace in Viet Nam was officially signed, forcing the United States to withdraw its troops.

48. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ảnh: 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, Quân Giải phóng chiếm Phủ Tổng Thống, sào huyệt cuối cùng của quân địch tại Sài Gòn, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đúng theo mong ước của Bác Hồ kính yêu.

The General offensive and uprising in the Spring of 1975 with the peak of historic Ho Chi Minh campaign liberated the South, unified the country.

Photo: At 11:30 on April 30th 1975, the Liberation Army occupied the Presidential Palace, the last den of the enemy in Saigon, ended successfully the resistance war against the US to save the country in accordance with the wishes of beloved Uncle Ho.

49. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng sáng ngời của tinh thần quyết chiến quyết thắng, ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc ta - Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam.

President Ho Chi Minh, the shining symbol of the spirit of determination to gain the victory, the will of independence of our nation, the Hero of national liberation of Viet Nam.

50. Quang cảnh Lễ khai mạc Kỳ họp thứ I, Quốc hội nước Việt Nam Thống nhất (khóa VI) tại Hà Nội. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và Thủ đô là Hà Nội, đồng thời đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 1976.

The view of the opening Ceremony of the 1st Session, the National Assembly of Unified Vietnam (course VI) in Hanoi. The meeting passed the Resolution on the name of the country, the national flag, the national emblem, the national anthem and Hanoi as the capital, and at the same time named Saigon City - Gia Dinh Ho Chi Minh City, July 2nd 1976.

II. LÀM THEO LỜI BÁC, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ CHẤT LƯỢNG SỐNG TỐT, VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, NGHĨA TÌNH

FOLLOWING UNCLE HO’S WORDS, MAKING HO CHI MINH CITY HAVE GOOD LIVING QUALITY, BE CIVILIZED, MODERN, SENTIMENTAL

51. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ biểu dương 153 tập thể và 239 cá nhân thực hiện tốt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2018 – 2019), ngày 14 tháng 5 năm 2019. 

HCMC Party Committee organized the Ceremony to commend 153 collectives and 239 individuals who performed well “Studying and following Ho Chi Minh's thought, morality and manners” (2018 - 2019), on May 14th 2019.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng công nhận cho các xã nông thôn mới giai đoạn nâng cao tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, ngày 28 tháng 11 năm 2019.

Comrade Nguyen Thanh Phong, Member of the Party Central Committee, Deputy Secretary of the HCMC Party Committee, Chairman of the HCMC People's Committee, awarded the Certificate of recognition to the new rural communes in the advanced stage at the Conference summing up 10 years of implementing the national target program on building new countryside in 2010-2020 period and task directions in 2020-2025, November 28th 2019.

52. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận cho các tập thể đạt danh hiệu “Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch” tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, ngày 17 tháng 12 năm 2019.

Ho Chi Minh City’s leaders granted Certificates of recognition to collectives gaining the title of "The ward - commune - town which does not litter into roads and canals" at the Conference preliminarily summing up 1 year of implementing Directive No. 19-CT/TU of the Standing Committee of the HCMC Party Committee on the implementation of the campaign "People in Ho Chi Minh City do not litter on roads and canals, for a clean City and reducing flooding”, December 17th 2019.

53. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 đã tuyên dương 350 gương điển hình đại diện cho hơn 600.000 gương Cháu ngoan Bác Hồ trên địa bàn Thành phố. Đây là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa ngàn việc tốt kính dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Ho Chi Minh City's Uncle Ho’s good grandchildren Congress in 2019 commended 350 typical examples representing over 600,000 examples of Uncle Ho’s good grandchildren in the City. These are fresh flowers in the flower garden of good deeds to offer to beloved Uncle Ho.

54. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2019; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ngày 07 tháng 3 năm 2020.

Comrade Nguyen Thien Nhan, Member of the Politburo, Secretary of the HCMC Party Committee, awarded the Government's Emulation Flags to excellent units at the Conference summing up patriotic emulation movement and commendation in 2019; launched the patriotic emulation movement in 2020 and launched the 200-day emulation campaign to celebrate the Party Congress at all levels, on March 7th 2020.

 

55. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa động viên các tân binh tiếp bước cha anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền của Tổ quốc tại quận Thủ Đức, năm 2020.

Comrade Nguyen Thanh Phong, Member of the Party Central Committee, Deputy Secretary of the HCMC Party Committee, Chairman of the HCMC People's Committee, presented flowers to encourage recruits to follow their fathers' and brothers’ footsteps to fulfill the military service, contribute to protecting national security and sovereignty, in Thu Duc District in 2020.

56. Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc triệt phá vụ án vận chuyển số lượng ma túy lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019.

Comrade Le Thanh Liem, Member of the Standing Committee of the HCMC Party Committee, Standing Vice Chairman of the HCMC People's Committee, and Comrade Lieutenant General Le Dong Phong, Member of the Standing Committee of the HCMC Party Committee, Director of the HCMC Police Department, awarded the Certificates of Merit to representatives of collectives with outstanding achievements in solving the case of transporting large quantities of drugs in Ho Chi Minh City, March 28th 2019.

57. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bà Lee Soo Hooi, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Intel Products Việt Nam, năm 2018.

Comrade Nguyen Thien Nhan, Member of the Politburo, Secretary of the HCMC Party Committee, received Ms. Lee Soo Hooi, General Director of Intel Products Vietnam Co., Ltd., 2018.

58. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Guy Parmelin, Bộ trưởng Kinh tế - Đào tạo và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sỹ thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2019.

Comrade Nguyen Thanh Phong, Member of the Party Central Committee, Deputy Secretary of the HCMC Party Committee, Chairman of the HCMC People's Committee, received Mr Guy Parmelin, Swiss Federal Minister for Economy- Training and Research, paying  a working visit to Ho Chi Minh City, on July 12th 2019.

59. Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Canada Kyle Nunas và đoàn doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác về dự án đô thị thông minh, ngày 21 tháng 3 năm 2019.

Comrade Tran Vinh Tuyen, Member of the Standing Committee of the HCMC Party Committee, Vice Chairman of the HCMC People's Committee, received and worked with Canadian Consul General Kyle Nunas and the business delegation coming to explore opportunities for cooperation on the project of smart city, on March 21st  2019.

60. Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2019 tổ chức với chủ đề “Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế” nhằm tiếp nhận ý kiến đóng góp của các diễn giả, chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Ảnh: Phiên thảo luận 1: Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế: hiện trạng, mục tiêu và lộ trình thực hiện, ngày 18 tháng 10 năm 2019.

Ho Chi Minh City Economic Forum 2019 organized with the theme "Developing Ho Chi Minh City to become a regional and international financial center ” in order to receive the comments of speakers, leading national and international experts on the fields of socio-economic development of the City.

Photo: Discussion session 1: Ho Chi Minh City heads to the regional and international Financial Center: current status, goals and implementation roadmap, on October 18th 2019.

61. Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ Nhất năm 2019 đã xét chọn, trao giải cho 44 công trình tiêu biểu thuộc 7 lĩnh vực với 4 giải nhất, 15 giải nhì và 25 giải ba.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao giải  cho các tác giả. 

The first Ho Chi Minh City Creative Award 2019 has selected and awarded 44 typical projects in 7 fields with 4 first prizes, 15 second prizes and 25 third prizes.

Photo: Comrade Nguyen Thien Nhan, Member of Politburo, Secretary of the HCMC Party Committee, awards the authors.

62. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố phát biểu tại Hội nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ chuyên gia trí thức, doanh nhân kiều bào hiến kế xây dựng “Trung tâm Tài chính”, “Đô thị sáng tạo” tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2019.

Comrade Nguyen Thien Nhan, Member of the Politburo, Secretary of the HCMC Party Committee, spoke at the HCMC’s leaders Conference to meet intellectual experts and overseas businessmen offering suggestions to build the "Financial Center”,“ Creative City” in Ho Chi Minh City, April 6th 2019.

63. Hội thảo khoa học quốc tế “Thành phố Hồ Chí Minh trong mạng lưới các Thành phố thông minh ở ASEAN: Cơ hội và thách thức” tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2019.

The international scientific Workshop “Ho Chi Minh City in the network of smart cities in ASEAN: Opportunities and challenges” held in Ho Chi Minh City, on May 24th 2019.

64. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh tại 24 quận, huyện, ngày 14 tháng 02 năm 2020.

Ho Chi Minh City holds the conference to implement the HCMC’s Construction Project to become a smart city in 24 districts, on February 14th 2020.

65. Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đô thị thông minh gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ảnh: Trình diễn các trung tâm thuộc Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Ho Chi Minh City builds a smart city associated with the 4.0 industry revolution.

Photo: Demonstration of centers under the HCMC’s Construction Project to become a smart city in the period of 2017 - 2020, with a vision to 2025.

67. Trung tâm điều hành giao thông thông minh giám sát các hoạt động giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh qua hệ thống camera rộng khắp.

The intelligent traffic control center monitors traffic activities in Ho Chi Minh City through a wide camera system.

68. Hiện nay, một số bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng công nghệthông tin, phần mềm điện tử để phục vụ người bệnh một cách tốt nhất.

Ảnh: Đăng ký khám bệnh qua kios tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Currently, some hospitals in Ho Chi Minh City have applied information technology, electronic software to best serve the patients.

Photo: Registering for medical examination at the HCMC University of Medicine and Pharmacy Hospital.

69. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Ảnh: Người dân kê khai thuế qua mạng Internet.

Ho Chi Minh City promotes the application of information technology in the operation of state agencies in order to improve administrative reform and improve the efficiency of serving people and businesses better and better.

Photo: People declare tax via the Internet.

70. Với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, năm 2019 Thành phố đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt gắn với sự hài lòng của người dân.

Ảnh: Người dân đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ địa phương qua phần mềm. 

With the theme "Breakthrough year of administrative reform and implementation of Resolution 54 of the National Assembly”, in 2019 the City has achieved many obvious results associated with people's satisfaction.

Photo: People assess the service quality of local officials through software.

71. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ba Huân đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực xử lý trứng gia cầm, đem lại sản phẩm hợp vệ sinh, an toàn cho người tiêu dùng.

Ba Huan Company Limited invests modern technical equipment in processing poultry eggs, bringing hygienic and safe products to the consumers.

72. Kỹ sư Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tích cực nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật lai tạo các giống cây trồng chất lượng cao, góp phần phát triển nông nghiệp đô thị của Thành phố.

Engineers of the HCMC High-Tech Agriculture Zone are actively doing research and applying hybrid breeding techniques for high quality crops, contributing to the urban agriculture development of the City.

73. Với hệ thống siêu thị kinh doanh chủ yếu là hàng sản xuất trong nước, đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng, Saigon Co.op trở thành nhà bán lẻ dẫn đầu trong nước và nằm trong nhóm 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương nhiều năm liền.

With the supermarket system mainly consists of domestically produced goods, ensuring quality and reasonable prices, Saigon Co.op becomes the leading retailer

in the country and is among the top 500 retailers in Asia - Pacific for many years.

74. Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) nhận giải “Ngân hàng Nội địa tốt nhất Việt Nam” do The Asset - Tạp chí Tài chính Ngân hàng hàng đầu châu Á trao tặng

Ảnh: Khách hàng giao dịch tại HDBank

On March 10th 2020, the HCMC Development Commercial Joint Stock Bank (HDBank) received the award "The best domestic bank in Vietnam" by The Asset, the leading banking and finance magazine in Asia.

Photo: Customers transacting at HDBank

75. Cảng Cát Lái là cảng container quốc tế lớn và hiện đại nhất Việt Nam .

Cat Lai Port is the largest and most modern international container port in Viet Nam.

76. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được xây dựng với hai nhà ga quốc nội và quốc tế, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông ngày càng hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành trong nước và quốc tế.

Tan Son Nhat International Airport with domestic and international terminals, together with increasingly improved transport infrastructure, creates favorable conditions for the development of Ho Chi Minh City's economy and tourism with domestic and international provinces and cities.

77. Saigon Princess là tàu phục vụ ẩm thực ban đêm 5 sao đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh mang lại cho du khách một sự lựa chọn mới, một trải nghiệm mới, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của Thành phố.

Saigon Princess is the first 5-star night food vessel in Ho Chi Minh City, gives visitors a new choice, a new experience, contributes to enriching tourism products of the City.

78. Đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm là một trong những hoạt động văn hóa, du lịch tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Nguyen Hue Flower Street organized on the occasion of the Lunar New Year is one of the typical cultural and tourist activities of Ho Chi Minh City, attracts lots of people, domestic and foreign tourists to visit.

79. Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú của Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2019.

The Ceremony awarding titles of People's Artist, Excellent Artist, People's Artisan, Excellent Artisan of Ho Chi Minh City, on November 22nd 2019.

80. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu xem triển lãm thư pháp về các lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý 2020.

Comrade Nguyen Thanh Phong, Member of the Party Central Committee, Deputy Secretary of the HCMC Party Committee, Chairman of the HCMC People's Committee and other delegates saw the calligraphy exhibition on President Ho Chi Minh's teachings at the book street festival in lunar New Year 2020.

81. Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người” nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và 108 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2019) tại sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ.

The special artistic program with the theme "Ho Chi Minh - the most beautiful name" on the occasion of President Ho Chi Minh's 129th Date of Birth (May 19, 1890 - May 19, 2019) and 108th anniversary of the day Uncle Ho went to find the way to save the country (June 5, 1911 - June 5, 2019) at the stage on Nguyen Hue walking street.

82. Chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Bài ca kết đoàn” nhân 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) tại 4 điểm cầu: Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội), Trường Quốc học Huế (thành phố Huế), Bảo tàng Hồ Chí Minh -Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An).

Ảnh: Chương trình “Bài ca kết đoàn” diễn ra ở đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, đêm 01 tháng 9 năm 2019.

Special videoconference program "The song of solidarity" on the occasion of 50th anniversary of implementing President Ho Chi Minh's Testament (1969-2019) at 4 bridge points: Ba Dinh Square (Hanoi Capital), Hue National School (Hue City), HCMC-based Ho Chi Minh Museum and President Ho Chi Minh Memorial Hall -Kim Lien special national historical site (Nghe An).

Photo: The program "The song of solidarity" took place at the Ho Chi Minh City bridgehead, the night of September 1st 2019.

83. Chương trình Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 1 –“Hò dô” 2019 được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ thu hút nhiều nghệ sĩ âm nhạc tài năng của thế giới cùng với các nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ hàng đầu của Việt Nam tham gia, tháng 12 năm 2019.

The 1st HCMC International Music Festival - "Hò dô" 2019 held on Nguyen Hue walking street attracted lots of talented music artists of the world with the participation of leading Vietnamese producers, musicians, and singers, in December 2019.

84. Nhà Văn hóa Sinh viên với nhiều khu chức năng: thư viện, rạp chiếu phim,sân bóng đá mini... tại khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ tốt nhu cầu học tập và vui chơi của sinh viên.

The Student Cultural House with many functional areas: library, cinema, mini football field ... in the urban area of the HCMC National University which serves well the learning and playing needs of students.

85. Trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, với trang thiết bị hiện đại giúp trẻ phát triển tốt trong môi trường học tập.

Ảnh: Học sinh trường Tiểu học Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ trong giờ học vi tính.

Schools in Ho Chi Minh City are invested to be spacious, clean and beautiful with modern equipment to help children develop adequately in the learning environment.

Photo: Pupils of Hoa Hiep Primary School, Long Hoa Commune, Can Gio District in the computer lesson.

86. Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh do Thành Đoàn tổ chức là Ngày hội để tuổi trẻ giới thiệu những mô hình, ý tưởng sáng tạo trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật, nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình học tập và lao động của mình.

The HCMC’s Creative Youth Festival organized by the HCMC Communist Youth Union is a festival for young people to introduce creative models and ideas in the fields of scientific research, artistic creation, profession during the process of studying and working.

87. Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh có diện tích 12,47 ha, quy mô 1.000 giường bệnh với nhiều trang thiết bị hiện đại, là nơi điều trị y khoa kỹ thuật cao ngang tầm khu vực và thế giới phục vụ bệnh nhi ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh miền Tây Nam bộ.

HCMC Children's Hospital in Tan Kien Commune, Binh Chanh District, has an area of 12.47 ha, with 1,000 beds, modern equipment and facilities. It is the place for high-tech medical treatment at regional and global levels, serving children patients in Ho Chi Minh City as well as the southwestern provinces.

88. Trực thăng EC225 (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất đưa 2 bệnh nhân bệnh nặng từ đảo Song Tử Tây và đảo An Bang (huyện đảo Trường Sa) về Thành phố Hồ Chí Minh điều trị, ngày 06 tháng 3 năm 2020.

EC225 Helicopter (Army Corps 18, Ministry of Defense) landed at Tan Son Nhat airport taking 2 seriously ill patients from Song Tu Tay Island and An Bang Island (Truong Sa Island District) to Ho Chi Minh City for treatment, on March 6th 2020.

89. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 30, ngày 23 tháng 12 năm 2019.

Comrade Nguyen Thanh Phong, Member of the Party Central Committee, Deputy Secretary of the HCMC Party Committee, Chairman of the HCMC People's Committee, awarded the Certificates of Merit to high-performing athletes at SEA Games 30, on December 23rd 2019.

90. Giải Việt dã Lực lượng Vũ trang và Hội khỏe Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020 được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) trên tuyến đường Trường Sa.

HCMC’s Armed Forces Cross-country Run Tournament and Phu Dong Health Festival in the school year 2019-2020 was celebrated on the 75th anniversary of the establishment of the Vietnam People's Army (December 22, 1944 - December 22, 2019) on Truong Sa route.

91. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng phương tiện sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thành phố, năm 2019.

HCMC Vietnam Fatherland Front Committee offered livelihood means to poor and near-poor households in the city, in 2019.

92. Hội Chữ thập Đỏ quận Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Giáo dục - Đào tạo quận tổ chức trao tặng 106 suất quà hỗ trợ đời sống cho các giáo viên khối mầm non có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận, ngày 09 tháng 3 năm 2020.

Thu Duc District’s Red Cross coordinated with District Office of Education and Training offered 106 gifts to support pre-school teachers in the district having difficult circumstances, affected by the Covid-19 epidemic, on March 9th 2020.

93. Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố tổ chức “Lễ cưới tập thể - Tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam” lần thứ 12 năm 2019 dành cho các đôi bạn trẻ là thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

The HCMC Center for supporting young workers organized “the Collective Wedding Ceremony - Honoring the beauty of Vietnamese culture'' for the 12th time in 2019 for young couples who are young workers having difficult circumstances, living and working in Ho Chi Minh City.

94. Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn (trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh) trao tặng nước sát khuẩn cho công nhân lao động phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 18 tháng 3 năm 2020.

The Trade Union Social Work Center (directly under the HCMC Labor Union) offered antiseptic water to workers for fighting against and preventing Covid-19 epidemic, on March 18th 2020.

95. Chiến sĩ tình nguyện Công an Thành phố hỗ trợ cấp mới thẻ căn cước công dân cho gia đình chính sách khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật tại khu dân cư trong chiến dịch tình nguyện “ Hành quân xanh” năm 2019.

HCMC Police volunteers support the issuance of new citizen identification cards for disadvantaged policy families, elderly people, and people with disabilities in residential areas in the "Green March" volunteer campaign in 2019.

96. Hưởng ứng chương trình Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 135, Quận đoàn Bình Tân khởi công công trình bê tông hóa tuyến hẻm 818 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, tháng 3 năm 2020.

Responding to the 135th Green Sunday program, Binh Tan District’s Communist Youth Union started the project of concreting alley 818 on Le Trong Tan Street, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, in March 2020.

97. Khu đô thị hiện đại Vinhomes Central Park quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh lung linh về đêm.

Vinhomes Central Park modern urban area in HCMC’s Binh Thanh District  shimmering at night.

98. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng – Quận 7 được đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, phục vụ nhu cầu nhà ở và môi trường sống chất lượng cao cho người dân Thành phố.

Phu My Hung urban area in District 7 is invested with modern infrastructure, serves the demand for high quality housing and living environment of HCMC’s residents.

99. Đoạn giao nhau giữa Vành đai 2 và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, công trình góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận.

The intersection between Ring Road 2 and the Ho Chi Minh City - Long Thanh - Dau Giay Expressway, the work contributes to the economic - cultural - social development of Ho Chi Minh City, Dong Nai Province and neighboring provinces.

100. Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm đoàn kết, chung tay xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ảnh: Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Implementing the advice of our beloved Uncle Ho, the HCMC Party Committee, authorities and people are determined to unite and join hands in building the city into a smart city with a good quality of life, being civilized, modern, affectionate.

Photo: Ho Chi Minh City is dazzling with fireworks when celebrating the National Day of the Socialist Republic of Vietnam -  September 2nd.

Đính kèm file hình ảnh triển lãm (HO CHI MINH DEP NHAT TEN NGUOI-1) - (HO CHI MINH DEP NHAT TEN NGUOI-2)

Bộ ảnh gồm 100 ảnh  do trung tâm Thông tin Triển lãm thành phố thực hiện tại đường đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 15/5/2020 đến ngày 10/6/2020 và đăng tải trên tại trang wed: http://hiec.org.vn/.  

Trường Giang – Phòng VH&TT Q8


Số lượt người xem: 1654    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm