SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
5
4
9
9
Tin văn hóa thể thao 25 Tháng Sáu 2020 3:05:00 CH

Tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số năm 2020

Ngày 09/6/2020 Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 30/KH-BDT về tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Đại hội là dịp để khẳng định đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về vấn đề chính sách dân tộc. Đồng thời, cổ vũ, động viên và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường. Công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng tuyên truyền, cụ thể: xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, trang thông tin điện tử, sản xuất phim tài liệu, phóng sự truyền hình, bản tin chuyên đề thông qua các cơ quan thông tấn báo chí, cổ động trực quan bằng pa nô, áp phích, bảng tin điện tử…

 

 

 

Đây cũng là dịp tốt để chúng ta tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước nâng cao dân trí, giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc, sự đa dạng, phong phú độc đáo giàu bản sắc tinh hoa văn hoá của 54 dân tộc anh em. Bên cạnh đó, chúng ta phải tôn trọng phong tục, tập quán của các dân tộc, thể hiện được văn hoá, sắc thái của các dân tộc trong một thể thống nhất, tham gia vun bồi cho sự nghiệp văn hóa của dân tộc, làm cho văn hoá trở thành động lực góp phần vào việc thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, cùng với việc thực hiện chủ đề năm của Thành phố Hồ Chí Minh về “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Quận 8 quyết tâm cùng với Thành phố giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống các âm mưu của các thế lực thù địch, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước; giới thiệu những tấm gương điển hình tiêu biểu là người dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Dương Chí Quang - PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 8


Số lượt người xem: 926    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm