SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
8
7
3
0
Tin văn hóa thể thao 26 Tháng Tư 2021 9:20:00 SA

Tuyên truyền Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 – 2025 và tuyên truyền cuộc khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Quận 8

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang về việc tuyên truyền cuộc khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 tại Phiếu chuyển số 3232/PC-VP ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8;

Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 8 xây dựng bài tin tuyên truyền trên hệ thống phát thanh 16 phường và đăng trên trang Nhịp cầu Văn hóa; Cổng thông tin điện tử Quận 8 về tuyên truyền Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 – 2025 và tuyên truyền cuộc khảo sát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Quận 8 ./. 

TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2021/NĐ-CP NGÀY 27/01/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 VÀ TUYÊN TRUYỀN CUỘC KHẢO SÁT DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO QUẬN 8

Ngày 15/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 725/STTTT-BC về tuyên truyền khảo sát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 thông tin tuyên truyên đến hộ dân trên địa bàn với nội dung như sau:

* TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2021/NĐ-CP NGÀY 27/01/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU, GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

Về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.


2. Chuẩn nghèo quy định tại Khoản 1 Điều này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2021.

Về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

1. Các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

a) Tiêu chí thu nhập 2.000.000 đồng/người/tháng.

b) Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

- Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ), gồm: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin.

- Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

c) Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025

a) Chuẩn hộ nghèo: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

b) Chuẩn hộ cận nghèo: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

c) Chuẩn hộ có mức sống trung bình Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

d) Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình quy định tại Khoản 2 Điều này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác giai đoạn 2022 - 2025.

* NỘI DUNG KHẢO SÁT DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8

Nhằm đo lường mức độ thiếu hụt về 05 chiều nghèo gắn với 10 chỉ số thiếu hụt xã hội cơ bản của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đó, hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác của Quận 8, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng, đáp ứng kịp thời và đầy đủ các nhu cầu xã hội cơ bản đang còn thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời, làm cơ sở để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo theo từng năm và giai đoạn của Quận 8.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 8 phối hợp với Ủy ban nhân dân 16 phường sẽ tiến hành rà soát tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện địa phương đang quản lý (đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng quy trình theo Hướng dẫn số 33/HD-BCĐCTGNBV ngày 23/3/2021 về quy trình bình nghị và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2021-2025 của Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM).

- Các nhóm hộ được khảo sát phải là hộ thường trú tại địa phương hoặc là hộ di cư đến sống tại địa phương từ đủ 06 tháng trở lên, đã đăng ký tạm trú, tạm vắng hợp pháp theo qui định của pháp luật.

- Những trường hợp thuộc các nhóm hộ nêu trên đã có hộ khẩu thường trú tại địa phương, nhưng không sống ở địa phương từ đủ 06 tháng trở lên thì không đưa vào rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo.

-  Địa bàn rà soát gồm tất cả các khu phố, tổ dân phố. Rà soát nhận dạng nhanh để tách hộ không nghèo ra khỏi danh sách tham gia, khảo sát thu nhập và mức thiếu hụt nhu cầu xã hội cơ bản để phân loại hộ trên địa bàn theo danh sách hộ có khả năng rơi vào hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo. Khảo sát tình trạng tài sản và điều kiện sống của hộ gia đình, thu nhập của hộ gia đình 12 tháng qua, thu thập thông tin đặc điểm hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở lập dữ liệu về hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn./.

 

Dương Chí Quang - Phòng Văn Hóa và Thông Tin Q8


Số lượt người xem: 1076    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm