SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
8
8
0
7
Tin văn hóa thể thao 14 Tháng Năm 2021 10:25:00 SA

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Tp Sài Gòn - Gia Định mang tên Tp Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021)

Căn cứ Kế hoạch số 754/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 1431/UBND-VX ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/QU ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Quận ủy Quận 8 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19,

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm hạn chế tập trung đông người gây bùng phát dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc và kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong Quý II năm 2021, Ủy ban nhân dân Quận 8 xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Giúp cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn Quận 8 hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định cống hiến của người chiến sĩ Cộng sản Quốc tế Hồ Chí Minh với phong trào cách mạng vô sản thế giới và những giá trị bất hủ của tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay.

- Tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang Quận 8 hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2021.

2. Yêu cầu:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, vận động nhân dân trên địa bàn Quận 8 cùng chung tay góp sức xây dựng Quận 8 “Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng hiệu quả, ưu tiên việc tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, Trang thông tin điện tử và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Nội dung tuyên truyền phải có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, súc tích, dễ hiểu, gần gũi và phù hợp với các tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền những điểm mốc quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước và ý nghĩa lịch sử của việc tìm ra con đường cứu nước; tuyên truyền về những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyên truyền về tình cảm của bạn bè và nhân dân thế giới đối với nhân cách và di sản tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí minh khi Người là chiến sĩ cộng sản hoạt động ở nước ngoài, cũng như lúc Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, khi Người còn sống và cả khi Người đã ra đi.

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua, yêu nước.

- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 8 trong 45 năm xây dựng và phát triển.

2. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021) (Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 tham mưu thông báo riêng).

a) Danh nghĩa: Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8.

b) Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Quận 8 (Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 chủ trì, phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 tổ chức thực hiện).

c) Thời gian: 06 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2021 (thứ Năm).

d) Địa điểm: Lễ được tổ chức tại 03 địa điểm: Bia Tưởng niệm - Công viên Dạ Nam (Phường 3), Đài Liệt sĩ, Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Phường 7).

đ) Thành phần tham dự:

- Thường trực Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8;

- Đại diện lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8;

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường.

Lưu ý: Số lượng tập trung tại mỗi điểm không quá 30 người, phải đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay theo quy định, đồng thời đảm bảo nghi thức dâng hương và đặt tràng hoa phải trang trọng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đề nghị Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8: Xây dựng đề cương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nội dung tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021) đến các cơ sở đảng; đăng tải thông tin tuyên truyền trên fanpage: Kênh Đôi, gửi Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 triển khai trên hệ thống thông tin cơ sở.

2. Đề nghị Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể Quận 8: Quán triệt, triển khai các nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8 đến hội viên, đoàn viên cấp cơ sở.

3. Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức các nội dung tuyên truyền do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Ban Tuyên Giáo Quận ủy Quận 8 phát hành trên các phương tiện thông tin cơ sở.

- Phối hợp Tổ Công nghệ Thông tin Quận 8 đăng tải các nội dung tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021) trên Trang Thông tin điện tử Quận 8, fanpage Nhịp cầu Văn hóa.

- Tham mưu thông báo đoàn đại biểu Quận 8 tham gia Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo thông báo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 về công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ của Kế hoạch.

4. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8:

- Tổ chức các nội dung tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021) trên các tuyến đường trọng tâm và các giao lộ, cửa ngõ Quận 8.

- Biên tập tin, bài về các mô hình, công trình thi đua, gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội Quận 8 trong 45 năm thành lập (20/5/1976 - 20/5/2021) đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc quận.

5. Giao Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8: Thẩm định kinh phí do các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường đề xuất thực hiện công tác tổ chức tuyên truyền trình Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, phê duyệt (nếu có).

6. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021) trên hệ thống thông tin cơ sở (nội dung Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 cung cấp).

- Thực hiện đăng tải khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021).

- Thường xuyên rà soát, theo dõi việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên các tuyến đường chính của phường trong các đợt chào mừng, kỷ niệm các sự kiện chính trị, Lễ lớn trong Quý II năm 2021, kịp thời thay đổi, chấn chỉnh các trường hợp cờ được treo không đảm bảo quy định (rách, phai màu...).

- Báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 8 (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8) về kết quả thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021) lồng ghép trong báo cáo
6 tháng năm 2021 ngành văn hóa - thông tin.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo dự toán năm 2021, trường hợp có phát sinh đề xuất kinh phí bổ sung trình Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, phê duyệt (thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021). Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện./.

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 875    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm