SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
0
7
8
7
7
Tin văn hóa thể thao 07 Tháng Ba 2022 8:45:00 SA

Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026.

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2214/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026.

Mục tiêu chung của Chương trình là tiếp tục phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 -2026 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, bảo đảm sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.

Gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình đối với vùng đồng bằng là :

- 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

- 80% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

- 70% số đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà Thiếu nhi.

- 100% đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tiêu biểu.

- 70% thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương giữ vững danh hiệu văn hóa, tiêu biểu.

- 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

-  80% gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc.

Nội dung chương trình tập trung vào việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu; khu dân cư văn hóa, tiêu biểu. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ./.

 

Phòng VH&TT Quận 8


Số lượt người xem: 1282    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm