SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
6
4
1
Cải cách hành chính 15 Tháng Tám 2015 1:55:00 CH

Về việc điều chỉnh nhân sự Ban chỉ đạo công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Quận 8

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   4317 /QĐ-UBND

Quận 8, ngày  11  tháng  8  năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh nhân sự Ban chỉ đạo

công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Quận 8

 

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

            - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

            - Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

            - Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

            - Căn cứ Quyết định 6235/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc điều chỉnh và bổ sung nhân sự Ban chỉ đạo công tác Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ Quận 8;

            - Căn cứ Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013 về việc điều chỉnh nhân sự Ban chỉ đạo công tác Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ Quận 8;

            - Căn cứ Quyết định số 7854/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc điều chỉnh nhân sự Ban chỉ đạo công tác Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ Quận 8;

            - Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8 tại Tờ trình số     /TTr-PNV ngày … tháng 8 năm 2015,

 QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Nay điều chỉnh nhân sự Ban Chỉ đạo công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Quận 8, gồm các ông, bà có tên sau:

            * Trưởng ban:

            1. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ                        : Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8;

            * Phó Trưởng ban:

            2. Ông Hà Văn Lợi                                 : Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 8;

            3. Ông Đỗ Hữu Trí                                 : Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8;

            4. Ông Huỳnh Việt Hùng                        : Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8;

            * Ủy viên thường trực:

            5. Ông Lê Quang Liêm               : Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 8;

            * Ủy viên:

            6. Ông Nguyễn Văn Toàn                       : Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8;

            7. Ông Phạm Ứng Dũng                        : Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8;

            8. Ông Lê Ngọc Hải                   : Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8;

            9. Bà Trần Thanh Hà                  : Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 8;

            Điều 2. Ban chỉ đạo công tác Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ Quận 8 là bộ phận tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 8 trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cá bộ, có nhiệm vụ:

            1. Căn cứ vào kế hoạch chung của thành phố, tiến hành rà soát, phân loại và lập danh sách cán bộ, công chức cần đào tạo, bồi dưỡng thuộc quận quản lý.

            2. Dựa vào các tiêu chuẩn đã quy định để xét duyệt và phân loại cán bộ cần được đào tạo, bồi dưỡn.

            3. Báo cáo cho Ủy ban nhân dân Quận 8 và Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh danh sách đào tạo, bồi dưỡng của quận.

            4. Thực hiện các chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng.

            5. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động và trình Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành.

            Điều 3. Giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm các cán bộ của các cơ quan, đơn vị sau:

            - Ban Tổ chức Quận ủy Quận 8;

            - Phòng Nội vụ Quận 8;

            - Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8;

            - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8;

            - Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8;

            - Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 8;

            - Phòng Tư pháp Quận 8.

            Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân Quận 8.

            Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Quận  ủy;
- Ủy ban MTTQ;
- Ban Tổ chức Quận ủy;
- Văn phòng Quận ủy;
- Phòng Nội vụ Q8;
- Các đòan thể, cơ quan thuộc quận;
- UBND 16 phường;
- Lưu: VT .

CHỦ TỊCH


đã ký


Bùi Tá Hoàng Vũ

 


Số lượt người xem: 4174    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm