SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
2
9
8
5
Đề cương tuyên truyền 22 Tháng Hai 2023 10:45:00 SA

Phát huy phẩm chất đặc trưng, tiêu biểu của TPHCM trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Sáng 20/2, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh do Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW tổ chức tại TPHCM. Trong bài tham luận, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã nhấn mạnh đến việc phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu “Xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” với các nội dung cụ thể, thực hiện những định hướng chính sách, giải pháp đối với các giai cấp, tầng lớp Nhân dân phát huy phẩm chất đặc trưng, tiêu biểu của TPHCM trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh phù hợp trong tình hình mới.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội thảo

 

Phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, nghĩa tình

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, trên địa bàn TPHCM có đầy đủ 54 đồng bào dân tộc đang sống và làm việc. Mỗi đồng bào dân tộc luôn giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đây là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tạo nên sự đa dạng văn hóa cũng như nét văn hóa đặc trưng của TP. Nhân dân các địa phương đến TP sống và làm việc đã có nhiều đóng góp quý báu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội cho TP. Đặc biệt phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, chung tay, đồng lòng cùng TP tham gia công tác phòng, chống, vượt qua đại dịch Covid-19. Sau khi đại dịch được kiểm soát, các lực lượng, cộng đồng doanh nghiệp đã chung tay thực hiện các mục tiêu phục hồi kinh tế TP. “Những hành động đẹp, sự hy sinh, chia sẻ của đồng bào cả nước không những giúp TP có thêm nguồn lực chống dịch mà còn là minh chứng sinh động về phát huy vai trò của nhân dân, là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đang lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, góp phần củng cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự là động lực và sức mạnh để TP vượt qua mọi khó khăn, thách thức” - đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng đã nhấn mạnh những kết quả về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; về tham gia xây dựng những định hướng chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về thực hiện những định hướng chính sách, giải pháp đối với các giai cấp, nhân dân; về công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; về công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng thật sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo Nghị quyết số 23-NQ/TW đã đề ra. Trong đó, thời gian qua TP đã nỗ lực triển khai thực hiện, nhất là xây dựng “Thành phố nghĩa tình” và phẩm chất nghĩa tình của Nhân dân TP luôn đồng hành, ngày càng được phát huy và vun đắp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển; ngày càng tỏa sáng trong đời sống và mọi hoạt động của nhân dân, các giới đồng bào.

Đồng thời, tinh thần tương thân tương ái, cộng đồng trách nhiệm của từng người, từng gia đình, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thông qua các đoàn thể, các tổ chức xã hội. Người dân TP đã thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn; hoạt động vì người nghèo vừa phong phú về nội dung, phương thức, thể hiện sự đồng thuận xã hội mạnh mẽ và sâu rộng.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, phẩm chất nghĩa tình của Nhân dân TP thể hiện ở góc độ “cùng cả nước, vì cả nước”, với vai trò chính trị đặc biệt, TP thường xuyên hỗ trợ các tỉnh bạn (kể cả các tỉnh thuộc các nước láng giềng, đất nước anh em) còn khó khăn về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, xây dựng trường học, bệnh viện, trạm y tế, công trình xã hội, chương trình văn hóa, nghệ thuật... Tinh thần phát huy sức dân chăm lo cho dân lan tỏa khắp nơi, đầy ắp nghĩa tình thể hiện qua nhiều hoạt động của đoàn thể, tổ chức xã hội, như: cứu trợ đồng bào vùng bão lũ, hạn hán ở các tỉnh; mở rộng địa bàn hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, tại các nước láng giềng; các chương trình bảo trợ bệnh nhân nghèo... Công tác hậu phương quân đội, hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ hải đảo và ngư dân bám biển cũng được các cấp, các ngành quan tâm, nhân dân đồng thuận...

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Đề cập đến một số định hướng phát triển của TP, trong đó nhấn mạnh đến quan điểm xây dựng và phát triển TP với phương châm “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM” theo tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh đến các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Thành ủy TPHCM xác định rõ việc xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị, trong nhân dân. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; giỏi về nghiệp vụ, với phương châm “giỏi một việc, biết nhiều việc”, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Cùng với tập trung xây dựng, triển khai ngay Chương trình hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, TP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 04/02/2023 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Lãnh đạo thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp thực tiễn địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp trên các lĩnh vực với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo thực hiện hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TPHCM trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021 - 2026”; đổi mới, tiếp tục nâng cao hơn nữa chương trình đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học hiến kế, góp ý xây dựng và phát triển TP. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị, đề ra giải pháp và quyết tâm khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND; trong giải quyết kiến nghị cử tri, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

 

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

Song song đó là xác định hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính - xã hội các cấp phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích với nhân dân; các hoạt động phải đổi mới nội dung theo hướng thiết thực và đi sâu vào từng đối tượng cụ thể; khắc phục biểu hiện hành chính; chú trọng công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên, hội viên... Phát huy vai trò, sức mạnh của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong tập hợp rộng rãi các giới, các ngành, cá nhân tiêu biểu và nhân dân gắn với thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư.

Một trong những nội dung quan trọng là chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát quyền lực khi TP thực hiện chính quyền đô thị, không còn tổ chức HĐND quận, phường; nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP giai đoạn 2021 - 2030 theo Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, tạo chuyển biến cơ bản về cải thiện môi trường đầu tư, phấn đấu đưa TPHCM trở lại nhóm dẫn đầu các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

 

S. Hải

Nguồn hcmcpv.org.vn


Số lượt người xem: 263    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm