SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
2
5
0
6
6
Đề cương tuyên truyền 10 Tháng Năm 2023 2:00:00 CH

Tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023)

Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/BTGTU ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

Thực hiện Công văn số 864-CV/QU ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

Thường trực Đảng ủy Cơ quan Chính quyền đề nghị Cấp ủy các chi bộ trực thuộc  triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị như sau:

- Đăng tải nội dung các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trên trang thông tin điện tử, Fanpage cơ quan, đơn vị để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử dân tộc, về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu cấp ủy định hướng khi có vấn đề phát sinh, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thời trong Nhân dân.

- Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1. Đề cương về Văn hóa Việt nam 1943: Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

3. Giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững.

4. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

5. Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.

6. Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh.

7. Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới.

8. Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam.

9. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học.

10. Bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ để xây dựng con người phát triển toàn diện.

11. Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc.

12. Văn hóa còn thì Dân tộc còn.

13. Văn hóa soi đường quốc dân đi.

14. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.


Số lượt người xem: 216    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm