SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
1
2
1
7
2
Thông tin về Đảng bộ 02 Tháng Hai 2023 1:45:00 CH

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023) Xây dựng đội ngũ cán bộ có khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển TPHCM

Trong không khí cả nước kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023), đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã trả lời phỏng vấn PV Báo SGGP về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng tại TPHCM, gắn với thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

 

 

Xây dựng tổ chức Đảng phù hợp với mô hình đô thị

* PHÓNG VIÊN: Đồng chí có thể điểm qua những kết quả nổi bật về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên tại TPHCM thời gian qua?

Đồng chí NGUYỄN HỒ HẢI: Thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên của Đảng bộ TPHCM đạt được những kết quả khá tích cực.

Có thể dẫn chứng như việc TPHCM đã sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng đúng quy định và phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn có nhà chung cư trong các đơn vị kinh tế tư nhân, các đơn vị giáo dục…

Ngoài ra, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến rõ nét; nội dung sinh hoạt chi bộ từng bước có cải tiến, tập trung vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống nhân dân. Công tác phát triển Đảng có chuyển biến tích cực cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng.

Đồng thời, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên đã ngày càng thực chất hơn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường và đạt hiệu quả khá tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tôi cho rằng vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, như mô hình tổ chức cơ sở Đảng chưa hoàn thiện, đồng bộ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác triển khai, thực hiện đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội còn chậm, thiếu đồng bộ và chưa đạt hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy còn thiếu trọng tâm, trọng điểm; việc thi hành kỷ luật đảng, chính quyền ở một số nơi còn có hiện tượng nể nang, né tránh…

 

* TPHCM đã thực hiện mô hình chính quyền đô thị, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng cần có những điều chỉnh để phù hợp hơn, thưa đồng chí?

* Đúng vậy! Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng cũng phải phù hợp với mô hình đô thị. Đồng thời, chú trọng công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc và kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy, chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

TPHCM kiên quyết, kiên trì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị về mọi mặt; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất.

TPHCM cũng chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát quyền lực; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, tạo chuyển biến căn bản về cải thiện môi trường đầu tư, đưa thành phố trở lại nhóm dẫn đầu các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

"TPHCM tập trung giải quyết những vụ việc khiếu nại, khiếu kiện tồn đọng, phức tạp kéo dài; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đúng đắn, kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm để tạo sự đồng thuận, thống nhất, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ" Phó Bí thư Thành ủy TPHCM NGUYỄN HỒ HẢI

Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đổi mới

* Việc TPHCM triển khai nhiệm vụ tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII được thực hiện ra sao?

* Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII với 6 trọng tâm.

Trong đó, đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổng kết thí điểm mô hình chi bộ nhà chung cư; tiếp tục hoàn thiện tổ chức Đảng ở khu phố, ấp; quan tâm phát triển tổ chức Đảng ở các khu đô thị mới. Tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình Đảng bộ bộ phận, nhất là ở xã, phường, thị trấn để có giải pháp phù hợp.

Cùng với đó, ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, cũng như phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân TPHCM tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên…

* Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới gắn với Nghị quyết 31 sẽ được triển khai như thế nào?

* Để thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị, TPHCM cần hơn bao giờ hết tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đổi mới, chấp nhận thử thách của đội ngũ cán bộ thành phố.

Tôi cho rằng, việc đó gắn liền với việc phát huy vai trò nêu gương, đi đầu của người đứng đầu các cấp cùng với cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ cơ quan, đơn vị mình quản lý chủ động nghiên cứu, phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc để tìm hướng xử lý, giải quyết. Cùng với đó là sự tự tin và không ngừng đặt ra các mục tiêu phấn đấu ngày càng cao trong học tập, công tác; dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ.

TPHCM cũng sẽ tập trung, kiên quyết, kiên trì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thành phố về mọi mặt. TPHCM xác định đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm các cấp ủy, tổ chức Đảng toàn Đảng bộ TPHCM thực sự đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển TPHCM…

Toàn Đảng bộ TPHCM hiện có 57 Đảng bộ trực thuộc với 1.970 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 1.011 Đảng bộ cơ sở và 859 chi bộ cơ sở) với 248.736 đảng viên. Năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, là năm bản lề để tăng tốc, tập trung sức lực vượt mọi chướng ngại để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM.

Đảng bộ TPHCM cần từng cán bộ, đảng viên nêu gương đi đầu, cam kết làm đúng và làm tốt phần việc của mình, phải thuộc bài và làm đúng vai, đúng việc với trách nhiệm, tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, hết lòng vì lợi ích chung, vì sự phát triển của TPHCM.

 

Nguồn SGGP


Số lượt người xem: 713    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm