SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
0
5
3
3
3
8
Tin tức sự kiện 04 Tháng Tư 2012 5:10:00 CH

Luật Khiếu nại năm 2012

Luật Khiếu nại, tố cáo ban hành năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 (sau đây gọi là Luật Khiếu nại, tố cáo) đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật Khiếu nại, tố cáo; thiết lập trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đơn giản, nhanh chóng, công khai, minh bạch và có hiệu quả; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; phát huy quyền dân chủ của nhân dân; nhằm quán triệt và cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, phù hợp với tiến trình cải cách nền hành chính nhà nước và cải cách công tác tư pháp trong tình hình hiện nay; nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại, đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại và hiệu lực công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, ngày 11/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Khiếu nại. Chủ tịch Nước đã ký Lệnh Công bố Luật Khiếu nại và Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.

Luật Khiếu nại năm 2011 gồm 8 Chương và 70 Điều.

Chương I-Những quy định chung: Có 6 điều, từ Điều 1 đến Điều 6.

Chương II-Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính: Có 10 điều, từ Điều 7 đến Điều 16, chia làm 2 mục.

Chương III-Giải quyết khiếu nại: Có 19 điều, từ Điều 17 đến Điều 46, chia làm 4 mục.

Chương IV-Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức: Chương này gồm 12 điều, từ Điều 47 đến Điều 58.

Chương V-Tiếp công dân: Có 4 điều, từ Điều 59 đến Điều 62.

Chương VI-Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại: Có 4 điều, từ Điều 63 đến Điều 66.

Chương VII-Xử lý vi phạm: Chương này có 02 điều, Điều 67 và Điều 68, quy định về xử lý hành vi phạm pháp luật của người giải quyết khiếu nại và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại đối với người khiếu nại và những người khác có liên quan.

Chương VIII-Điều khoản thi hành: Có 02 điều, Điều 69 và Điều 70, quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp và quy định chi tiết.

Luật này đã được đăng tải trên trang website của Quốc hội tại địa chỉ http://vietlaw.gov.vn/LAWNET.

 

(Hòang Ngọc - Thanh tra Quận 8)

 

 

 


Số lượt người xem: 5520    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm