SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
5
8
7
6
0
Tin tức sự kiện 04 Tháng Tư 2012 5:10:00 CH

Luật Khiếu nại năm 2012

Luật Khiếu nại, tố cáo ban hành năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 (sau đây gọi là Luật Khiếu nại, tố cáo) đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật Khiếu nại, tố cáo; thiết lập trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đơn giản, nhanh chóng, công khai, minh bạch và có hiệu quả; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; phát huy quyền dân chủ của nhân dân; nhằm quán triệt và cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, phù hợp với tiến trình cải cách nền hành chính nhà nước và cải cách công tác tư pháp trong tình hình hiện nay; nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại, đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại và hiệu lực công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, ngày 11/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Khiếu nại. Chủ tịch Nước đã ký Lệnh Công bố Luật Khiếu nại và Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.

Luật Khiếu nại năm 2011 gồm 8 Chương và 70 Điều.

Chương I-Những quy định chung: Có 6 điều, từ Điều 1 đến Điều 6.

Chương II-Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính: Có 10 điều, từ Điều 7 đến Điều 16, chia làm 2 mục.

Chương III-Giải quyết khiếu nại: Có 19 điều, từ Điều 17 đến Điều 46, chia làm 4 mục.

Chương IV-Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức: Chương này gồm 12 điều, từ Điều 47 đến Điều 58.

Chương V-Tiếp công dân: Có 4 điều, từ Điều 59 đến Điều 62.

Chương VI-Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại: Có 4 điều, từ Điều 63 đến Điều 66.

Chương VII-Xử lý vi phạm: Chương này có 02 điều, Điều 67 và Điều 68, quy định về xử lý hành vi phạm pháp luật của người giải quyết khiếu nại và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại đối với người khiếu nại và những người khác có liên quan.

Chương VIII-Điều khoản thi hành: Có 02 điều, Điều 69 và Điều 70, quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp và quy định chi tiết.

Luật này đã được đăng tải trên trang website của Quốc hội tại địa chỉ http://vietlaw.gov.vn/LAWNET.

 

(Hòang Ngọc - Thanh tra Quận 8)

 

 

 


Số lượt người xem: 5346    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_1
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_2
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_3
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_4
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_5
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_6
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_8
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_9
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_10
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_11
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_12
 • TT tháng 1 và 2 (1)
 • TT tháng 1 và 2 (2)
 • TT tháng 1 và 2 (3)
 • TT tháng 1 và 2 (4)
 • TT tháng 1 và 2 (5)
 • TT tháng 1 và 2 (6)
 • TT tháng 1 và 2 (7)
 • TT tháng 1 và 2 (8)
 • TT tháng 1 và 2 (9)
 • TT tháng 1 và 2 (10)
 • TT tháng 1 và 2 (11)
 • An toàn du lịch
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND cấp xã nơi có khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản
 • Một số quy định cơ bản về khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND nơi có khoáng sản
 • Thành tựu nổi bật của ngành địa chất Việt Nam
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_12
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_11
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_10
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_9
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_6
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_8
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_7
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_5
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_4
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_3
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_2
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_1
 • Nghĩa tình Quận 8
 • Bản tin Quận 8_phần 5
 • Bản tin Quận 8_phần 4
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 2
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 3
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 2
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 1
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 1
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 4
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 3
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 2
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 1
 • Bản tin Quận 8_phần 3
 • Bản tin Quận 8_phần 2
 • Bản tin Quận 8 - Phần 1
Tìm kiếm