SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
5
8
6
7
Tin tức sự kiện 02 Tháng Mười 2013 3:20:00 CH

Một số nội dung cơ bản quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại

Ngày 29/7/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

 

Theo đó, Thông tư này quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Quy định thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ; Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra sở; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, cụ thể:

- Thanh tra Chính phủ có thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

- Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ; đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị khác do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định thành lập.

- Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi chung là sở); Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

- Thanh tra sở có thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

- Đối với Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại đối với phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập.

Nội dung thanh tra trách nhiệm bao gồm thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; về trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết kiếu nại; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật về khiếu nại, cụ thể:

- Đối với nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân gồm 03 nhóm nội dung:

1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân.

2. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

3. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về theo dõi, tổng hợp tình hình khiếu nại, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân.

- Với nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết kiếu nại gồm 09 nhóm nội dung sau:

1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc thụ lý giải quyết khiếu nại.

2. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết khiếu nại.

3. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức đối thoại.

4. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về áp dụng biện pháp khẩn cấp, việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

5. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, xác minh nội dung khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại.

6. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai quyết định giải quyết khiếu nại.

7. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

8. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

9. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung.

- Đối với nội dung thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật về khiếu nại bao gồm 06 nhóm nội dung:

1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về khiếu nại theo thẩm quyền.

2. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại.

3. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra trách nhiệm.

4. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ thông tin, báo cáo, quản lý và lưu trữ hồ sơ giải quyết vụ việc khiếu nại.

5. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc xử lý vi phạm.

6. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp Iuật về giải quyết tranh chấp thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2013.

 

(Hoàng Ngọc - Thanh tra Quận 8)

 

 

 


Số lượt người xem: 5430    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm