SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
6
5
4
Giới thiệu 02 Tháng Sáu 2023 10:00:00 SA

Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 (Office of District 8 People's Committee )

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54311355 Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn


Address: No. 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54311355 Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

 

Vũ Yến Oanh

 vyoanh.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

Chánh Văn phòng

Quản lý chung

Nội chính

5.4314.330

2

 

Đang cập nhật

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng

Văn xã, Kinh tế, Quản lý nhà nước về Dân tộc, Kiểm soát thủ tục hành chính

5.4314.318

3

 

Đinh Chí Thành

dcthanh.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng

Cải cách hành chính, Quy chế dân chủ, Hành chính quản trị

5.4314.360

4

 

Nguyễn Viết Cần

nvcan.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng

Đô thị - Nhà đất

5.4314.340

 

 Quy chế Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng:

1. Vị trí:

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 8 (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của Ủy ban nhân dân quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; được cấp kinh phí hoạt động, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận 8; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Chức năng:

Văn phòng có chức năng tham mưu tổng hợp giúp Ủy ban nhân dân quận 8 về hoạt động của Ủy ban nhân dân quận; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân về công tác dân tộc; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân quận 8.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

            Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân quận theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8;

2. Chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật;

3. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân quận thông qua và giúp Ủy ban nhân dân quận kiểm tra, đôn đốc, tổng kết việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 8;   

4. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động chung của Ủy ban nhân dân quận; tổ chức việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; chịu trách nhiệm rà soát trình tự thủ tục, thể thức văn bản trước khi trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét, quyết định;

5. Giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân quận với Thường trực Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đoàn thể quận và các cơ quan, tổ chức khác đóng trên địa bàn quận 8;

6. Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp Ủy ban nhân dân quận phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó;

7. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận về công tác dân tộc; công tác công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi của Văn phòng;

8. Chủ trì và phối hợp với Phòng Nội vụ quận 8 và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận, phường; 

9. Trình Ủy ban nhân dân quận chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng;

10. Giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận các đơn thư khiếu nại theo quy định;

11. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân quận 8 theo quy định;

12. Tham dự và ghi biên bản các phiên họp của Ủy ban nhân dân quận; tổng hợp, thông tin, báo cáo kết luận của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận đó;

13. Quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật;

14. Chịu trách nhiệm và phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị làm việc trong trụ sở Ủy ban nhân dân quận về điều hành và quản lý kinh phí chung giữa các cơ quan, đơn vị.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 giao và theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức bộ máy:

1. Văn phòng có Chánh Văn phòng, không quá 03 Phó Chánh Văn phòng và các công chức khác.

a) Chánh Văn phòng là người đứng đầu cơ quan Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng.

b) Phó Chánh Văn phòng là người giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng.

c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác Văn phòng phải là những người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi; được áp dụng chế độ, chính sách đãi ngộ theo quy định của pháp luật; được bố trí tương xứng với nhiệm vụ được giao.

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, đặc điểm tình hình cụ thể đơn vị, trình độ, năng lực công chức, Văn phòng tổ chức thành các bộ phận gồm:

- Tổ Tiếp công dân;

- Tổ Tiếp nhận và trả kết quả;

- Tổ Tổng hợp - Kế hoạch;

- Tổ Kế toán - Tài vụ;

- Tổ Bảo vệ - Phục vụ;

- Tổ Hành chính - Văn thư - Lưu trữ;

- Tổ Công nghệ thông tin.

Tổ chức nhân sự, nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận trên, Chánh Văn phòng có thể bố trí công chức được phân công đảm nhận các chức danh công việc trên các mặt công tác của Văn phòng, phụ trách riêng từng lĩnh vực hoặc kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm.

Điều 4. Biên chế:

Căn cứ vào khối lượng công việc và tình hình cán bộ cụ thể để xác định từng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức để phân bổ biên chế cho phù hợp, đảm bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Số lượng biên chế cụ thể của Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho quận hàng năm.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ làm việc:

1. Chánh Văn phòng phụ trách, điều hành các hoạt động của Văn phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Chánh Văn phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Chánh Văn phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.                                                                                                         

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Chánh Văn phòng khác, các Phó Chánh Văn phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Chánh Văn phòng quyết định các vấn đề chưa nhất trí giữa các Phó Chánh Văn phòng hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.                                                                                 

3. Trong trường hợp Chánh Văn phòng trực tiếp yêu cầu chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Chánh Văn phòng, yêu cầu đó được thực hiện nhưng chuyên viên đó phải báo cáo cho Phó Chánh Văn phòng trực tiếp phụ trách biết.

Điều 6. Chế độ sinh hoạt hội họp:

1. Hàng ngày, Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng dự hội ý và giao ban với Thường trực Ủy ban nhân dân quận.

2. Hai tuần một lần (từ 10 đến 15 và từ 25 đến 30 hàng tháng), Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.

3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức của Văn phòng một lần.

4. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động của Văn phòng.

Điều 7. Mối quan hệ công tác:

1. Đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố:

Văn phòng chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Đối với Văn phòng Quận ủy:

Văn phòng phối hợp với Văn phòng Quận ủy xây dựng chương trình làm việc, lịch công tác, cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy.

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận:

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức năng, nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp Văn phòng chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Chánh Văn phòng tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.

Định kỳ sáu tháng, một năm phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị làm việc trong trụ sở Ủy ban nhân dân quận kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện kinh phí quản lý và điều hành chung giữa các cơ quan, đơn vị.

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận:

Văn phòng có trách nhiệm quan hệ phối hợp thường xuyên với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng để nắm bắt và cung cấp các thông tin có liên quan đến chỉ đạo điều hành hoạt động của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thực hiện Quy chế phối hợp theo quy định của pháp luật.

5. Đối với Ủy ban nhân dân phường:

a) Văn phòng có quan hệ chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường; đôn đốc việc thực hiện các quyết định, chỉ thị và các chủ trương của Ủy ban nhân dân quận;  thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường về nghiệp vụ hành chính đảm bảo sự thống nhất trên địa bàn quận theo quy định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Căn cứ Quy chế này, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của các Tổ chuyên môn nghiệp vụ; cụ thể hóa quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức phù hợp với đặc điểm của Văn phòng, nhưng không trái với nội dung Quy chế này, để thực hiện.

Điều 9. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng sau khi được Ủy ban nhân dân quận ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

 

LEADERSHIP INFORMATION

No.

Full name

Position

Filed in charge

Tel.

1

Vu Yen Oanh  vyoanh.q8@tphcm.gov.vn 

 

 

 

Chief of Office

General Management

of Internal Affairs

5.4314.330

2

 

Updating 

 

 

 

Deputy Chief of Office

Society culture, Economy, State management on Ethnicity, Control of administrative procedures

5.4314.318

3

 

 Dinh Chi Thanh

dcthanh.q8@tphcm.gov.vn

 

  

 

Deputy Chief of Office

Administrative reform, Democratic regulation, Administration management

5.4314.360

4

 Nguyen Viet Can

nvcan.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

Deputy Chief of Office

Urban- House-Land

5.4314.340

Regulations of Office of People's Committee of District 8

Chapter I

LOCATION AND FUNCTIONS

 

         Article 1. Location and function:

     1.  Location:

The Office of the People's Committee of District 8 (hereinafter referred to as the Office) is a specialized agency, support apparatus of the People's Committee of District 8 and the Chairman of the People's Committee of District 8, has a legal status, an own seal and is allowed to open an account at the State Treasury; is provided with operating funds, subject to the direction and management on the organization, staffing and works of the People's Committee of District 8; Additionally, it is subject to the guidance and inspection regarding the professional knowledge and skills of the City People's Committee Office.

     2.  Functions:

The office has the function of general advice and assistance to the People's Committee of District 8 on the activities of the District People's Committee; advise and assist the People's Committee on ethnic affairs; advise and assist the Chairman of the District People's Committee on the direction and administration of the Chairman of the People's Committee; provide information for the management and operation of the People's Committee and State agencies at the locality; ensure material and technical foundations for the activities of the People's Committee of District 8.

Chapter II

DUTIES AND POWERS

             Article 2. Duties and powers:

                1. Build work programs and plans, preliminary and final reports on activities, report on reviewing the direction and administration of the district People's Committee and other reports of the district People's Committee under the direction of the Chairman of the People's Committee of District 8;

               2. Prepare reports to serve the leadership, direction and administration of the People's Committee and the Chairman of the District People's Committee in accordance with the law. Carry out regular and ad-hoc information reporting tasks as required by the law;

              3. Develop and submit to the District People's Committee for approval and assist the District People's Committee to inspect, urge and review the implementation of the Working Regulations of the District 8 People's Committee;

              4. Monitor and keep track of the general activities of the District People's Committee; organize the collection, synthesis and provision of information to serve the direction and administration of the People's Committee and the Chairman and Vice-Chairmen of the District People's Committee; be responsible for reviewing the order, procedures and documents before submitting them to the People's Committee and the Chairman of the District 8 People's Committee for consideration and decision;

              5. Assist the District People's Committee and Chairman of the District People's Committee in organizing the implementation of the Regulation on cooperation between the District People's Committee and the Standing Committee of the District Party Committee, the Vietnam Fatherland Front Committee of the district and district social organizations and other agencies and organizations located in district 8;

              6. Organize the announcement and communication of decisions and directives of the District People's Committee; legal documents of relevant superior State agencies. Assist the District People's Committee coordinate with functional agencies to monitor, urge and inspect the implementation of such documents;

              7. Uniformly manage the promulgation of documents by the People's Committee and the Chairman of the District People's Committee; advise and assist the District People's Committee on ethnic affairs; the works of dispatches, papers, correspondence, administration, archives, computerization of State administrative management according to the provisions of law within the scope of the Office;

             8. Chair and coordinate with the District 8 Department of Home Affairs and relevant agencies in reviewing administrative procedures at the People's Committees of district and wards;

             9. Submit to the District People's Committee programs and measures to organize the implementation of State administrative reform work within the scope of the Office;

            10. Assist the Chairman and Vice-Chairmen of the District People's Committee in organizing the reception of citizens and receiving complaints as prescribed;

            11. Organize meetings, working sessions, receiving guests and activities of the People's  Committee and the Chairman of the District People's Committee; ensure material and technical foundations for the operations of the People's Committee of District 8 as prescribed;

           12. Attend and record minutes of meetings of the District People's Committee; synthesize, inform and report on the conclusions of the People's Committee, the Chairman and Vice-Chairmen of the District People's Committee and monitor, examine and urge the implementation of those conclusions;

           13. Manage the assigned assets, equipment, material and technical foundations as prescribed;

           14. Take responsibility and coordinate with heads of agencies and units working in the  headquarters of the District People's Committee in the administration and management of common funds between agencies and units.

          15. Perform other tasks assigned by the People's Committee, the Chairman of the People's Committee of District 8 and as prescribed by law.

Chapter III

ORGANIZATION OF APPARATUS AND STAFF

          Article 3. Organization of Apparatus:

          1. The Office has a Chief of Staff, no more than 03 Deputy Chiefs of Office and other civil servants.

         a) The Chief of Office is the head of the Office, responsible to the People's Committee, the Chairman of the District People's Committee and to the law for the performance of the functions, tasks and powers of the Office.

         b) The Deputy Chief of Office is the person who assits the Chief of Office in directing some aspects of work and is responsible to the Chief of Office for the assigned tasks. In the absence of the Chief of Office, a Deputy Chief of Office is authorized by the Chief of Office to run the activities of the Office.

        c) The appointment, transfer, rotation, commendation, discipline, dismissal, resignation, implementation of regimes and policies towards the Chief of Office and Deputy Chief of Office shall be decided by the Chairman of the District People's Committee as prescribed by law.

         2. Professional and skillful civil servants working in the Office must be those with good political and ethical qualities, having professional qualifications, knowledge of the industry or field they are assigned to be in charge, monitor; be entitled to apply remuneration regimes and policies as prescribed by law; assigned commensurate with the assigned tasks.

          3. Based on the aforementioned functions and tasks, the specific situation of the unit, and the qualifications and capacities of the civil servants, the Office is organized into departments, including::

         - Citizens Reception Department;

         - Results Receipt and Return Department;

         - General – Planning Department;

         - Accounting - Finance Department;

         - Security - Service Department;

         - Administration - Document - Archives Department;

         - Information Technology Department.

          Organization of personnel, specific tasks of the above divisions, the Chief of Office can arrange civil servants to be assigned to take on job titles on the working aspects of the Office, in charge of each field or concurrently in the fields on a lean, efficient and economical basis.

Article 4. Staff:

Based on the workload and specific staff situation to determine each title and professional standards of civil servants to allocate staff appropriately, ensure the performance and completion of the assigned tasks.

The specific number of staff of the Office shall be decided by the Chairman of the District People's Committee based on the administrative staff targets assigned to the district by the City People's Committee on an annual basis.

Chapter IV

WORKING MODE AND WORKING RELATIONSHIP

Article 5. Working mode:

1. The Chief of the Office is in charge and administers the activities of the Office and is in charge of the key tasks. The Deputy Chiefs of Office are in charge of the areas of work assigned by the Chief of Office, directly dealing with arising jobs.

2. When dealing with work in the fields of responsibility related to the professional content of other Deputy Chiefs of Office, the Deputy Chiefs of Office actively discuss and agree on the solution, only submitting to the Chief of Office for decision of problems that have not been agreed between the Deputy Chiefs of Office or new problems arise without guidelines, plans and solutions.

3. In case the Chief of Office directly requests an expert to handle the work within the competence of the Deputy Chief of Office, such request shall be made but that official must report to the directly responsible Deputy Chief of Office.

Article 6. Mode of meeting activities:

1. Every day, the Chief of Office and the Deputy Chiefs of Office attend consultations and briefings with the Standing Committee of the District People's Committee.

2. Every two weeks (from 10th  to 15th and from 25th to 30th day every month), Chief of Office and Deputy Chiefs of Office meet once to assess the performance of tasks and disseminate work plans for next week.

3. A meeting of all cadres and civil servants of the Office is held once a month.

4. Working schedule with relevant organizations and individuals, shown in the weekly and monthly working schedule of the unit; Working content is carefully prepared to effectively deal with arising requirements related to the operation of the Office.

Article 7. Working relations:

1. For the Office of the City People's Committee:

The Office is subject to the professional guidance and inspection of the Office of the City People's Committee, and periodically reports on professional works and at the request of the Office of the City People's Committee.

2. For the Office of the District Party Committee:

The Office cooperates with the Office of the District Party Committee to develop work programs, work schedules, provide information and documents to promptly serve the leadership and direction of the District Party Committee.

3. For other specialized divisions under the District People's Committee:

Implement the relationship of cooperation and coordination on the basis of equality, according to functions and tasks, under the general management of the District People's Committee, in order to ensure the completion of political tasks, economic planning – society culture. In case the Presiding Office coordinates the settlement of the work, if not agreeing with the opinions of the Head of other specialized adivisions, the Chief of Office gathers the opinions and submits them to the Chairman of the District People's Committee for consideration and decision.

Every six months and a year, coordinate with the head of divisions and units working in the headquarters of the district People's Committee to review and assess the results of the implementation of funds for general management and administration among divisions, units.

4. For the Vietnam Fatherland Front Committee, divisions, units, mass organizations and social organizations of the district:

The Office is responsible for regular coordination relations with political organizations, socio-political organizations, mass associations to grasp and provide information related to the direction and operation of the Chairman and Vice-Chairmen of the District People's Committee. Assist the Chairman and Vice Chairmen of the District People's Committee in implementing the Regulation on coordination as prescribed by law.

5. For the Wards People's Committee:

a) The office has a close relationship with the Ward People's Committee to urge the implementation of decisions, directives and guidelines of the District People's Committee; comply with the reporting regime as prescribed.

b) Guide the District People's Committee on administrative operations to ensure the consistency in the district according to the regulations of the Government and the City People's Committee.

Chapter V

ENFORCEMENT PROVISIONS

Article 8. Based on this Regulation, the Chief of Office of the District People's Committee is responsible for building operation regulations of professional Groups; concretize the powers, responsibilities, titles and standards of civil servants in accordance with the characteristics of the Office, but not contrary to the content of this Regulation, for implementation.

 

Article 9. The Chief of Office of the District People's Committee and the Head of relevant divisions and units under the District People's Committee are responsible for implementing the organizational and operational Regulations of the Office after the District People's Committee signed for promulgation. During the implementation process, if issues arise that exceed their authority, they shall propose and recommend to the District People's Committee for consideration, resolution, supplementation, or modification of the Regulations to ensure appropriateness./.

 

 (Cập nhật ngày 01/06/2023)


Số lượt người xem: 21387    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm