SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
8
5
7
Giới thiệu 01 Tháng Sáu 2023 3:10:00 CH

Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 8 (Division of Culture and Information of District 8)

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314337

Email: vhtttt.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54314337

Email: vhtttt.q8@tphcm.gov.vn

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

 Lý Thị Phương Nhanh

Ltpnhanh.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

Trưởng phòng

Phụ trách chung

54.314.337

2

 Phạm Thanh Lâm

 ptLam.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

Phó trưởng phòng

- QLNN về văn hóa, dịch vụ văn hóa

- QLNN về du lịch, thể dục thể thao

- QLNN về di sản

54.314.346

3

 Nguyễn Minh Trọng

 nmtrong.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

Phó trưởng phòng

- QLNN về gia đình

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

54.314.338

 

 

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân Quận 8, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Chức năng

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8 và theo quy định của pháp luật; quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn.

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Trình Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm về phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông trên địa bàn; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

4. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

5. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Quận 8 thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

6. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Quận 8.

7. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8, các thiết chế văn hóa cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn.

8. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

9. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

10. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình.

11. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước của cộng đồng dân cư (khu phố, tổ dân phố…); hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường, công chức Văn hóa - Xã hội về xây dựng, thực hiện quy ước của khu phố bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

12. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Quận 8.

13. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

14. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

15. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn quận, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn Quận 8; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân Quận 8 và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

18. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận 8.

19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Quận 8.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Tổ chức bộ máy

1. Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng.

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của của Phòng;

b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng;

c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch ở quận là Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8. Đơn vị sự nghiệp có con dấu, tài khoản riêng. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Biên chế

1. Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định, được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của quận đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ Quận 8 xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành chung các hoạt động của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh trên lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó trưởng phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.

Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.

3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần.

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực tiếp phê duyệt.

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.

Điều 8. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Đối với Hội đồng nhân dân Quận 8

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 có trách nhiệm báo cáo công tác, giải trình trước Hội đồng nhân dân Quận 8 khi được yêu cầu.

3. Đối với Ủy ban nhân dân Quận 8

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân Quận 8 về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 về những mặt công tác đã được phân công và giải trình trước Ủy ban nhân dân Quận 8, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối khi được yêu cầu.

Theo định kỳ phải báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 về nội dung công tác của phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.

4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân Quận 8, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, quyết định.

5. Đối với các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên quan đến chức năng quản lý trên địa bàn Quận 8

Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của phòng phụ trách.

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp của Trung ương, thành phố trú đóng và hoạt động trên địa bàn quận, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện việc quản lý hành chính Nhà nước về các lĩnh vực thuộc chức năng đối với các đơn vị này theo quy định.

6. Đối với Ủy ban nhân dân phường

a) Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ về nghiệp vụ ngành để Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

b) Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 có trách nhiệm cùng với Ủy ban nhân dân phường kiện toàn, củng cố bộ phận công tác về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông tại địa phương. Phối hợp với các tổ chức, chính quyền, đoàn thể nhân dân xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

7. Đối với đơn vị sự nghiệp Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận 8

a) Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 tạo điều kiện để đơn vị sự nghiệp liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể dục,thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; kiểm tra, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý những vi phạm pháp luật trên lĩnh vực được giao.

b) Đơn vị sự nghiệp có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả hoạt động của lĩnh vực văn hóa và thông tin.

8. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của Quận 8

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 phối hợp và hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quần chúng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, phường, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận 8 giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền và có thông báo kết quả giải quyết cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 theo quy định.

 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định để thi hành.

Điều 10. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền, phòng nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 kính chuyển Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 tổng hợp./.

 

 

LEADERSHIP INFORMATION

 

No.

Full name

Position

Filed in charge

Tel.

1

 Ly Thi Phương Nhanh

 ltpnhanh.q8@tphcm.gov.vn

  

Chief of Division

In charge of general

54.314.337

2

 Pham Thanh Lam

 ptlam.q8@tphcm.gov.vn

 

  

Deputy Chief of Division

- State management of culture, cultural services

- State management of tourism, physical training and sports

- State management of heritage

54.314.346

3

Nguyen Minh Trong

nmtrong.q8@tphcm.gov.vn 

 

 

Deputy Chief of Division

- State management of family

- Movement "All people is unite to build a cultural life"

54.314.338

 

 

CHAPTER I

GENERAL REGULATIONS

Article 1. Location and function

1. Location

Division of  Culture  and Information of District 8 is a specialized agency under the People's Committee of District 8.

Division of  Culture  and Information of District 8 has legal status, its own seal and account; under the direction, management of organization, job position, civil servant payroll, civil servant rank structure and work of the People's Committee of  District 8; at the same time, subject to the direction, inspection and professional guidance of the Department of Cuture and Information of Ho Chi Minh City.

Article 2: Function

Division of Culture and Information of District 8 performs the function of advising and assisting the People's Committee of District 8 in State management of culture, family, physical training, sports, tourism and advertising; formulating and implementing village conventions and conventions; perform a number of tasks and powers as authorized by the People's Committee of District 8 and in accordance with law; State management of: press; publish; Postal; telecommunication; information technology; broadcasting; background information; external information and local information infrastructure.

 

CHAPTER II

DUTIES AND POWERS

Article 3. Duties and powers

Division of Culture and Information of District 8 has the duties and powers as follows:

1.              To submit to the People's Committee of District 8 for issuance of decisions and directives; long-term, five-year and annual plans on development of culture, family, physical training, sports, tourism, advertising, information and communication in the locality; projects and programs to develop culture, family, physical training, sports, tourism and advertising; programs and measures to organize the performance of State administrative reform and socialization tasks in the assigned field of State management.

2.              To submit to the Chairman of the People's Committee of District 8 draft documents in the fields of culture, family, physical training, sports, tourism, advertising, information and communication under the promulgation authority of the Chairman of the Committee. People of District 8.

3.              To organize the implementation of approved legal documents, master plans, plans, schemes and programs; guiding, providing information, propagating, disseminating and educating the law on management and development activities of culture, family, physical training, sports, tourism and advertising; policy on socialization of cultural, physical training and sports activities; violence prevention and control in family; information, propaganda, dissemination and education of the law, monitoring of law enforcement in the field of information and communication.

4.              To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Justice Division, Civil Status – Judicial Officer in advising and assisting the People's Committee and the Chairman of the People's Committee of District 8 in implementing the Decision No. 22/2018/QD-TTg dated May 8th. 5 years of 2018 of the Prime Minister on the formulation and implementation of village conventions and conventions.

5.              To guide organizations, units and people in District 8 to carry out cultural and artistic movements; movement of exercise and sports; building a civilized lifestyle in weddings, funerals and festivals; building the movement "All people is unite to build a cultural life" at facility; protection of historical - cultural relics and scenic spots; protect, embellish, exploit and rationally use tourism resources, tourist environment, tourist areas and tourist spots in the locality.

6.              To assist the People's Committee of District 8 in appraising, registering and granting licenses in the fields of information and communication in accordance with the law and as assigned and decentralized by the People's Committee of District 8.

7.              To guide and inspect the operation of the Libraries, the Culture and Sports Center of District 8, the facilities cultural institutions, the facilities of activities for providing cultural services, physical training, sports, tourism and advertising public entertainment spots under the management of the Division in the area.

8.              To assist the People's Committee of District 8 in the State management of collective economic organizations and the private economy; guide and inspect activities of associations and non-governmental organizations operating in the area in the fields of culture, family, physical training, sports, tourism, advertising, information and communication according to regulations of the law.

9.              To assist the People's Committee of District 8 in State management of radio and television networks in the facility.

10.           To assist the People's Committee of District 8 in organizing the protection of information safety and security in postal, delivery, telecommunications, information technology, Internet, radio and television activities.

11.           To assist the People's Committee of District 8 in State management of construction and implementation of resident community conventions (neighborhoods, residential groups, etc.); guide the People's Committee of the ward and the Culture - Society civil servants on the construction and implementation of the neighborhood's conventions to ensure compliance with regulations and actual conditions of the locality.

12.           To be responsible for monitoring and organizing the implementation of programs and projects on information technology application in the district as assigned by the People's Committee of District 8.

13.           To organize facility and external information activities in the area under the guidance of the Department of Information and Communications.

14.           To organize the application of scientific and technological advances; to build an information and archival system in service of State management and professional, expertise in the field of information and communication.

15.           To provide professional guidance in the fields of culture, family, physical training, sports, tourism and advertising for professional titles under the People's Committee of the ward; to propagate, disseminate  and guid organizations, units and individuals in the district, to implement the law in the fields of post, telecommunications and Internet; information technology, information infrastructure; broadcasting; advertisement; newspapers; publish.

16.            To assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant agencies in checking and inspecting the observance of the law on activities of  culture, family, physical training, sports, tourism and advertising in District 8; settle citizens' petitions, complaints and denunciations about culture, family, physical training, sports, tourism and advertising in accordance with law; organize the management, inspection and guidance of wards in managing postal, telecommunications and Internet agents in the area according to the provisions of law.

17.           To carry out information works and report periodically and irregularly on the performance of assigned tasks in accordance with regulations of the People's Committee of District 8 and Departments of management of sectors and fields.

18.           To manage the organizational structure, employment positions, civil servant payrolls, civil servant rank structure, to implement salary regimes, policies, remuneration, reward, discipline, training and fostering regimes about professional qualifications for civil servants under their management according to the provisions of law and as assigned by the People's Committee of District 8.

19.           To manage and be responsible for the finances and assets of the Division in accordance with the law and as assigned and decentralized by the People's Committee of District 8.

20.           To perform other tasks assigned by the People's Committee of District 8, the Chairman of the People's Committee of District 8 or as prescribed by law.

 

CHAPTER III

ORGANIZATION OF APPARATUS AND STAFF

Article 4. Organization of apparatus

1.              Division of Culture and Information of District 8  has a Chief of Division and no more than 03 Deputy Chief of Division

a)              The Chief of the Division is responsible to the People's Committee, the Chairman of the People's Committee of District 8  and to the law for the performance of functions, tasks and powers of the Division;

b)              The Deputy Chief of the Division is the person who helps the Chief of the Division, is responsible to the Chief of Division and to the law for the assigned tasks. In the absence of the Chief of the Division, a Deputy Chief of the Division is authorized by the Chief to run the activities of the Division;

c)              The appointment of the Chief and Deputy Chief of the Division is decided by the Chairman of the People's Committee of District 8 according to the title criteria co-ordinated by the Departments of Culture and Sports, the Department of Tourism, and the Department of Information and Communications to submit to the People's Committee of city to promulgate and in accordance with the law. The mobilization, rotation, commendation, discipline, dismissal, resignation, implementation of regimes and policies towards the Chief and Deputy Chief of the Division shall be decided by the Chairman of the People's Committee of District 8  in accordance with regulations of the law.

2.              The public non-business unit in the field of culture, physical training, sport and tourism in the district is the Culture - Sports Center of District 8. The non-business unit has its own seal and account. The establishment, reorganization and dissolution of these non-business units shall comply with the provisions of Decree No. 55/2012/ND-CP dated June 28, 2012 of the Government on establishment and reorganization Dissolution of public non-business units.

Article 5. Staff

1.              The civil servant payroll of the Division of Culture and Information of District 8 is decided by the Chairman of the People's Committee of District 8  on the basis of employment position, associated with functions, tasks, scope of activities and is included in the total payroll of civil servants in administrative agencies and organizations assigned to District that is approved by the competent authorities.

2.              The arrangement of work for civil servants of the Division of Culture and Information of District 8 must be based on the job position, the standard of the civil servant rank and the quality, qualifications and capacity of the civil servant.

3.              Based on the functions, tasks, list of employment positions and rank structure of civil servants approved by competent authorities, the Division of Culture and Information annually coordinates with Division of Internal Affairs of District 8 to build a civil servant payroll plan in accordance with law to ensure the performance of assigned tasks and submit to competent authorities to approve.

 

CHAPTER IV

WORKING MODE AND WORKING RELATIONSHIP

Article 6. Working mode

1.              The Chief of the Division is in charge of general management of the Division's activities and is in charge of key tasks. The Deputy Chiefs of the Division are in charge of the areas of work assigned by the Chief of the Division, directly dealing with arising jobs in the areas assigned to them.

2.              When dealing with work in the field under his/her responsibility related to the professional contents of other Deputy Chies, the Deputy Chiefs of the Division actively discuss and agree on a solution, only submitting to the Chief of Division for decision the issues that have not been agreed upon with other Deputy Chiefs or new problems arise without guidelines, plans and solutions.

3.              In case the Chief of the Division directly requests the officers and experts to handle the work within the competence of the Deputy Chief of the Division, such request shall be fulfilled but the officer must report to the Deputy Chief of the Division directly in charge of the matter.

Article 7. Meeting mode

1.              Every week, the leaders of the Division holds a briefing meeting to evaluate the performance of the task and disseminate the work plan for the following week.

2.              After meeting, the leaders of the Division, the Team Leaders meet with the Deputy Chief of the Division directly in charge to evaluate the work, discuss the direction of work implementation and agree on the work schedule.

3.              Each month, there is a meeting for all officers, civil servants once a month.

4.              Each member in each team has a working schedule approved by the department's leader directly.

5.              Working schedule with relevant organizations and individuals, shown in the unit's weekly and monthly work schedule; Working content is carefully prepared by the Division to effectively deal with arising requirements related to the Division's professional activities.

Article 8. Working relationship

1. For the Department of Culture and Sports, the Department of Tourism, and the Department of Information and Communications

The Division of Culture and Information of District 8  is under the guidance, check and professional inspection of the Department of Culture and Sports, the Department of Tourism and the Department of Information and Communications, to report on the work periodically and at the request of the Director of the Department of Culture and Sports, the Department of Tourism and the Department of Information and Communications.

2. For the People’s Council of District 8

The Chief of the Division of  Culture and Information of District 8 is responsible for reporting and explaining to the People's Council of District 8 when required.

3. For the People’s Committee of District 8

The Division of Culture and Information of District 8 is under the direct and comprehensive leadership and direction of the People's Committee of District 8  for all work according to the functions and tasks of the division, the Chief of the Division directly receives the direction and internal affairs of the from the Chairman or Vice Chairman in charge of the division and must regularly report to the Standing Committee of the District 8 People's Committee on the assigned tasks and explain to the People's Committee of District 8, the Chairman or Vice Chairman in charge of the division when required.

Periodically, it must report to the Standing Committee of the People's Committee of District 8 on the contents of the division's work and propose measures to solve professional work in State management in related fields.

4. For other specialized agencies under the People's Committee of District 8

To implement the relationship of cooperation and coordination on the basis of equality, according to functions and tasks, under the general management of the People's Committee of District 8, in order to ensure the completion of political tasks, economic social plans of district. In the case that the Division of Culture and Information of District 8 is in charge of coordinating to solve the work, if not agreeing with the opinions of the Chiefs of other specialized agencies, the Chief of the Division of Culture and Information of District 8  gathers the following opinions and submit to the Chairman of the People's Committee of District 8 for consideration and decision.

5. For units and organizations of production, business and services related to management functions in the area of ​​District 8

Directly guide, inspect and solve problems related to the field of State management of the division in charge.

For the production, business, administrative and non-business units of the Central Government, cities residing and operating in the district, the Division of Culture and Information of District 8  helps the People's Committee of District 8  in implementing the State administration management in the fields of functions for these units according to regulations.

6. For People’s Committee of wards

a) The Division of Culture and Information of District 8 is responsible for guiding, inspecting and providing professional assistance so that the People's Committee of the ward can direct and perform its assigned tasks well.

b) The Division of Culture and Information of District 8 is responsible for, together with the People's Committee of wards in consolidating and strengthening the sections that work on culture, family, physical training, sports, tourism, information and communication in the locality. Coordinate with organizations, authorities and mass organizations to build the movement "All people  is unite to build a cultural life"; to build cultural families, cultural hamlets, cultural quarters, cultural units; to protect  historical - cultural relics and scenic spots; protect, embellish, exploit and rationally use tourism resources, tourist environment, tourist areas and tourist spots in the locality.

7. For the non-business unit of Culture and Sports Center of District 8

a) The Division of Culture and Information of District 8 creates conditions for relevant non-business units to well perform their tasks, and at the same time advises the People's Committee of District 8 to perform the task of State management in the field of culture, physical training, sports, tourism, information and communication; inspect, promptly detect and propose handling of law violations in the assigned field.

b) The relevant non-business units are responsible for coordinating with The Division of Culture and Information of District 8 in advising the People's Committee of District 8 to develop plans and report on the results of activities in the field of culture and information.

8. For the Vietnam Fatherland Front Committee, non-business units, divisions, union, socio-political organizations of District 8

The Division of Culture and Information of District 8 coordinates and supports the Vietnam Fatherland Front Committee and union to well perform their assigned functions and tasks.

When the Vietnam Fatherland Front Committee of District 8, wards, non-business units, divisions, branches, union, socio-political organizations of the district have requests and recommendations on functional issues of the Division, the Chief of the Division is responsible for presenting, settling or submitting to the People's Committee of District 8 for settlement such requests according to his/her competence and notifying the settlement results to the Vietnam Fatherland Front Committee of District 8 according to the provisions of this law regulations.

 

CHAPTER V

ENFORCEMENT PROVISIONS

Article 9. Pursuant to this Regulation, the Chief of the Division of Culture and Information of District 8 is responsible for developing and promulgating the Working Regulation, specifying the functions and duties of the division, powers, responsibilities, titles and civil servants standards of the division in accordance with the characteristics of the locality, but not contrary to the content of this Regulation, submit it to the Chairman of the People's Committee of District 8 for decision to implement.

Article 10. the Chief of the Division of Culture and Information of District 8 and the Chiefs of relevant agencies and units under the People's Committee of District 8  are responsible for implementing the Regulation on organization and operation of the Division of Culture and Information of District 8. In the course of implementation, if problems arise beyond its competence, the division researchs to propose their request to the Chairman of the People's Committee of District 8 to consider, resolve or supply and amend the Regulation accordingly. /. 

The Division of Culture and Information of District 8 would like to transfer the Office of the People's Committee of District 8 for sum it up./.

 (Cập nhật 01/06/2023)

 


Số lượt người xem: 28458    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm