SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
2
5
9
Giới thiệu 01 Tháng Sáu 2023 12:10:00 CH

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 (DIVISION OF FINANCE – PLANNING OF DISTRICT 8)

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314329

Email: tckh.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54314329

Email: tckh.q8@tphcm.gov.vn

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

Đoàn Thị Anh Đào

 dtadao.q8@tphcm.gov.vn

 

     

Trưởng phòng

Phụ trách chung

5.4314.328

2

 Diệp Hải

dhai.q8@tphcm.gov.vn 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Kế hoạch đầu tu

5.4314.327

3

 Huỳnh Hữu Liêm

hhliem.q8@tphcm.gov.vn 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Giá - Công sản

5.4314.329

 

Quy chế Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế

 I/ Chức năng

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận 8; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính; tài sản công; giá; kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật. Giúp Ủy ban nhân dân quận 8 giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính, kế hoạch đầu tư theo quy định của pháp luật.

 II/ Nhiệm vụ

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 có các nhiệm vụ sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành các văn bản triển khai chính sách, chế độ về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn Quận 8.

2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc Quận 8, Ủy ban nhân dân phường xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Quận 8 dự toán ngân sách Quận theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

 3. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách Quận 8 và tổng hợp dự toán ngân sách phường, phương án phân bổ ngân sách Quận 8 trình Ủy ban nhân dân Quận 8; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân Quận 8; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

 4. Lập quyết toán thu, chi ngân sách Quận 8; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận 8 báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 8 để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

 5. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính ngân sách, tài sản công, giá, thực hiện chế độ kế toán của Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc quận 8. Phối hợp với các cơ quan thuế trong việc quản lý công tác thu ngân sách của Nhà nước trên địa bàn quận 8 theo quy định của pháp luật.

 6. Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8.

 7. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

 8.  Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Quận 8 quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

 9. Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá theo quy định của Chính phủ và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố; phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn. Thực hiện công tác định giá các tài sản liên quan trong tố tụng hình sự và quy định của Chính phủ.

 10. Trình Ủy ban nhân dân quận 8 kế hoạch hàng năm về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi đã được phê duyệt. Là đầu mối tổng hợp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 các danh mục, dự án đầu tư công trên địa bàn. Tổ chức thực hiện công tác thẩm định các dự án đầu tư công theo quy định. Chủ trì, phố hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận 8.

 11. Tổng hợp báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận 8.

 12. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký Hợp tác xã, Hộ kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.   

 III/  Quyền hạn

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 có các quyền hạn sau:

1. Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8 và Ủy ban nhân dân phường cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao của Phòng theo quy định của Ủy ban nhân dân Quận 8 và các Sở liên quan.

 2. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế đóng trên địa bàn quận 8 để hình thành các báo cáo nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động thanh toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các phường thuộc Ủy ban nhân dân quận 8.

 3. Tham gia ý kiến về các trường hợp Ủy ban nhân dân quận 8 xét bổ nhiệm kế toán trưởng ở các ban ngành và phường theo phân cấp quản lý cán bộ.

 4. Tổ chức và triệu tập các cuộc họp định kỳ (quý, 6 tháng) với đại diện các đơn vị cơ sở để phổ biến, hướng dẫn thực hiện công tác tài chính kế toán có liên quan đến công tác của cơ sở.

 5. Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch quận 8 được ký tên và đóng dấu của Ủy ban nhân dân quận 8 trên các văn bản chính thức thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính – Kế hoạch theo ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân quận 8.

 6. Tham gia các Hội đồng có tính chất tư vấn do Ủy ban nhân dân quận 8 thành lập nhằm giúp Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định các vấn đề chuyên môn liên ngành.

 7. Kết hợp với các phòng, ban có liên quan của Quận để bảo vệ kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị cơ sở và quyết toán ngân sách định kỳ đối với các đơn vị trên.

 8. Tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 8 khi được phân công.

 IV/ Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 do Trưởng phòng phụ trách và có 02 Phó Trưởng phòng.

 - Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Phòng Tài chính – Kế hoạch quận 8 trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8, đồng thời chịu trách nhiệm với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về các mặt công tác chuyên môn do các Sở này phụ trách.

 - Các Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách một số công việc cụ thể của Phòng, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi trưởng phòng đi vắng. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 gồm các Tổ nghiệp vụ, như sau:

- Tổ ngân sách – Hành chính: chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng.

 - Tổ giá – Công sản: chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực giá, công sản.

 - Tổ Kế hoạch và Đầu tư: chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

 V/ Biên chế

Biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế quản lý Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho quận 8 hàng năm và căn cứ vào tính chất, khối lượng công việc, tình hình cán bộ địa phương.

 

LEADERSHIP INFORMATION

 

No.

Full name

Position

Filed in charge

Tel.

Email

1

DOAN THI ANH DAO

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2015-12/Doan%20Thi%20Anh%20Dao.jpg

    

Chief of Division

In charge of general

5.4314.328

dtadao.q8@tphcm.gov.vn

2

DIEP HAI

 http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2018-3/Diep%20hai%20-%20tckh.JPG

 

Deputy Chief of Division

Investment Plan

5.4314.327

dhai.q8@tphcm.gov.vn

3

HUYNH HUU LIEM

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2023-2/Huynh%20Huu%20Liem.jpg 

 

Deputy Chief of Division

Price Public Assets

5.4314.329

hhliem.q8@tphcm.gov.vn

 

DIVISION OF FINANCE – PLANNING

Functions, duties, powers, organization of apparatus and staff

 

I/ Functions

Division of Finance - Planning of District 8 is a specialized agency under the People's Committee of District 8, under the direction and management of the organization, staffing and operation of the People's Committee of District 8; at the same time subject to the direction, guidance and professional inspection of the Department of Finance, Department of Planning and Investment.

 

Division of Finance - Planning of District 8 has the function of advising and assisting the People's Committee of District 8 in performing State management in the following areas: finance; public assets; price; plan and invest in accordance with the law. Help the People's Committee of District 8 to settle disputes, complaints and denunciations about finance and investment plans in accordance with the law.

.

II/ Duties

Division of Finance - Planning of District 8 has these following duties:

 

1. To submit to the People's Committee of District 8 for promulgation documents implementing policies and regimes in the field of finance, planning and investment; programs and measures to perform State administrative reform duties in the field of finance, planning and investment in District 8.

 

2. To guide agencies and estimate units in District 8, the People's Committee of the ward in formulating annual budget estimates; develop and submit to the People's Committee of District 8 the district budget estimate under the guidance of the Department of Finance.

 

3. To make estimates of State budget revenues for revenues decentralized to management, estimates of budget expenditures in District 8 and summarizes ward budget estimates and District 8 budget allocation plans and submits them to the People's Committee. District 8; prepare an adjusted budget estimate in case of necessity and submit it to the People's Committee of District 8; organize the implementation of the budget estimate has been decided.

 

4. To make final settlement of budget revenue and expenditure in District 8; synthesize and make a report on finalization of State budget revenues and expenditures in District 8 and report it to the District 8 People's Committee for submission to competent State agencies for approval.

 

5. To guide and inspect the financial management of the budget, public assets, prices, and implementation of the accounting regime of the People's Committee of the ward and the administrative agencies and non-business units of the State in District 8. Coordinate with tax authorities in the management of State budget collection in District 8 according to the provisions of law.

 

6. To organize the verification and submit to the Chairman of the People's Committee of District 8 for approval the final settlement for the project under the approval authority of the Chairman of the People's Committee of District 8.

 

7. To manage authorized funding sources of superiors; manage financial services in accordance with the law.

 

8. To manage State assets at administrative agencies, non-business units in District 8 under the management of the Government's regulations and the guidance of the Ministry of Finance. To appraise and submit to the People's Committee of District 8 for decision according to its competence the procurement, lease, recovery, transfer, liquidation, sale and destruction of State assets.

 

9. To advise the People's Committee of District 8 to perform the State management of prices in accordance with the Government's regulations and the decentralization of the City People's Committee; coordinate with relevant agencies in inspecting the observance of price listing and selling at listed prices of business organizations and individuals operating in the locality. Conduct valuation of related assets in criminal proceedings and government regulations.

  

 10. To submit to the People's Committee of District 8 the annual plan on the field of planning and investment in the locality; guide and inspect the organization and implementation of the plan after it has been approved. To act as the focal point for summarizing and submitting to the Chairman of the District 8 People's Committee the lists and public investment projects in the locality. Organize the appraisal of public investment projects according to regulations. To assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant agencies in, investment supervision and evaluation; inspect the implementation of the law on planning and investment in the area of District 8.

 

11. To synthesize periodical reports on the implementation of the socio-economic development plan, and unexpected reports at the request of the People's Committee of District 8.

 

12. To receive registration dossiers of cooperatives and business households; synthesize and uniformly manage issues of collective economy, cooperatives, business households and private economy according to the provisions of law.

 

III/  Powers

Division of Finance - Planning of District 8 has these following powers:

 

1. To have the right to request agencies and units of District 8 and the People's Committee of the ward to provide data related to the field of management under the functions and duties of the Division; carry out the work of information, periodical and irregular reports related to the functions and duties assigned by the Division in accordance with the regulations of the People's Committee of District 8 and related Departments.

 

2. To coordinate with the State Treasury, Branch of Tax Division in District 8 to form professional reports related to payment activities of administrative and non-business units, People's Committees of wards under the People's Committee of District 8.

 

3. To comment on cases where the People's Committee of District 8 considers appointing chief accountants in divisions and wards according to staff management decentralization.

 

4. To organize and convene periodic meetings (quarterly, 6-monthly) with representatives of the facility units to disseminate and guide the implementation of financial and accounting work related to the establishment's work.

 

5. The Chief of the Finance - Planning Division of District 8 is signed and sealed by the People's Committee of District 8 on official documents under the functions and duties of the Finance - Planning Department under the mandate of the People's Committee of District 8.

 

 6. To participate in advisory councils established by the District 8 People's Committee to help the District 8 People's Committee decide on interdisciplinary professional issues.

 

7. To coordinate with relevant departments of the District to protect the plan to evaluate the implementation of the plan of the facility units and periodically finalize the budget for the above units.

 

8. To participate in inspection and examination teams under the direction of the People's Committee of District 8 when assigned.

  

IV/ Ornagization of Apparatus

 

1. The Division of Finance - Planning of District 8 is in charge of the Chief of the Division and has 02 Deputy Chiefs.

 

- The Chief of the Division is responsible for all activities of the Finance and Planning Division of District 8 before the Chairman of the People's Committee of District 8, and is responsible to the Director of the Department of Finance, the Director of the Department of Planning and Investment of the city in terms of professional work in charge of these Departments.

 

- The Deputy Chiefs are assistants to the Chief of the Division, assigned by the Chief to be in charge of a number of specific duties of the Division, jointly responsible to their superiors for the assigned and authorized duties, perform some specific duties while the Chief of the Division is absent.

 

2. The Finance - Planning Division of District 8 includes the following Operational Teams:

 

- Budget - Administrative team: under the direct direction of the Chief of Division.

 

- Price - Public assets team: under the direct direction of the Deputy Chief of the Division in charge of the field of prices and public assets.

 

- Planning and Investment Team: under the direct direction of the Deputy Chief of the Division in charge of the field of planning and investment.

 

V/ Staff

 

The payroll of the Finance - Planning Division of District 8 is decided by the People's Committee of District 8 on the basis of the quota of State management staff assigned by the City People's Committee to District 8 annually and based on the nature, workload, situation of local cadres.

(Cập nhật ngày 01/06/2023)

 


Số lượt người xem: 27554    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm