SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
2
4
8
Giới thiệu 01 Tháng Sáu 2023 1:00:00 CH

Phòng Y tế Quận 8 (Division of Culture and Information of District 8)

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314371

Email: yte.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54314371

Email: yte.q8@tphcm.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

 

Bùi Thanh Nguyệt 

   btnguyet.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

Trưởng phòng

Phụ trách chung

5.431.4347

2

 

Trần Vĩnh Phúc

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Dân số-KHHGĐ

5.431.4341

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; dân số; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế trên địa bàn quận.

Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan theo quy định.

Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng được mở tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân quận

a) Dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển y tế trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận theo phân công về y tế trên địa bàn.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về y tế sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực y tế.

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp quận.

5. Giúp Ủy ban nhân dân cấp quận quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực y tế đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

7. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực y tế.

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp quận và Sở Y tế.

9. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực y tế đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp quận. Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm cấp quận.

10. Quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; đề xuất khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Y tế theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý và tổ chức sử dụng công sản, tài sản, tài chính và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp quận.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức bộ máy

Phòng Y tế có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân quận quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của Phòng Y tế cho phù hợp.

1. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch  Ủy ban nhân dân quận và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của Phòng Y tế; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội quận giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế.

Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt  công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

3. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Biên chế công chức

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại Phòng.

 Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ làm việc và trách nhiệm của lãnh đạo phòng

1. Phòng Y tế làm việc theo chế độ Thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các công chức giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện nhưng công chức phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.

2. Trách nhiệm của Trưởng phòng:

- Phụ trách, điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm của Phòng.

- Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận xây dựng Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng và các công việc được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình.

3. Trách nhiệm của các Phó Trưởng phòng:

- Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.

- Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất trí với Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.

Điều 6. Chế độ sinh hoạt, hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.

3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân dân quận và yêu cầu giải quyết công việc, Trưởng phòng tổ chức họp toàn thể công chức một lần trong tháng.

Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ được tổ chức để giải quyết những công việc đột xuất, khẩn cấp.

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực tiếp phê duyệt.

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.

Điều 7. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan

Phòng Y tế chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Cử công chức phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực y tế tại quận khi có yêu cầu.

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận

Phòng Y tế chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với thường trực Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác đã được phân công.

Theo định kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.

3. Đối với Trung tâm Y tế quận

Phòng Y tế giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế đối với Trung tâm Y tế quận.

Thực hiện mối quan hệ hợp tác, phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của quận.

Trung tâm Y tế quận có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo cho Phòng Y tế về: kế hoạch hoạt động, báo cáo công tác chuyên môn nghiệp vụ theo định kỳ và đột xuất, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình theo yêu cầu của Phòng Y tế. Trên cơ sở báo cáo của Trung tâm Y tế, Phòng Y tế tổng hợp báo cáo hoặc giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện báo cáo đến các cơ quan liên quan theo quy định.

4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của quận. Trường hợp chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Y tế chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các tổ chức xã hội của quận, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp:

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các tổ chức xã hội của quận, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

6. Đối với Ủy ban nhân dân các phường

Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân các phường thực hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

 Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Y tế quận có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế này, trình Ủy ban nhân dân quận quyết định để thi hành.

 

Điều 9. Trưởng Phòng Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế sau khi được Ủy ban nhân dân quận quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

 LEADERSHIP INFORMATION

 

 

No.

Full name

Position

Filed in charge

Tel.

1

 BUI THANH NGUYET

     btnguyet.q8@tphcm.gov.vn

Description: A picture containing human face, person, portrait, eyebrowDescription automatically generated

   

 

 

DEPUTY CHIEF OF DIVISION

In charge of general

 

5.431.4347

 

2

 TRAN VINH PHUC

      tvphuc.q8@tphcm.gov.vn

 Description: http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2021-4/Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BAc.jpg 

 

DEPUTY CHIEF OF DIVISION

Population - Family planning

5.431.4341

 

CHAPTER I

GENERAL REGULATIONS

 

Article 1. Locations and functions

The Division of Health  is a specialized agency under the District People's Committee, with the function of advising and assisting the District People's Committee in performing the State management of health, including: preventive medicine; medical examination, treatment and rehabilitation; traditional medicine; reproductive health; population; Medical equipment; pharmacy; cosmetics; food safety; health insurance in the district.

The Division of Health  is under the direction and management of the organization, staffing and operation of the District People's Committee, and at the same time under the direction, guidance, examination and inspection of the profession of the Department of Health and other relevant agencies and units as prescribed.

The Division of Health  has legal status, its own seal, and its own account is opened at the State Treasury and bank in accordance with the law.

Article 2. Duties and powers

1. To submit the People’s Committee of District

a) Draft decision, planning, medium-term and annual health development plan; programs and measures to organize the implementation of State administrative reform tasks in the health sector in the locality;

b) The draft decision specifying the functions, duties, powers and organizational structure of the Health Division.

2. To submit to the Chairman of the district People's Committee draft documents under the promulgation competence of the district People's Committee Chairman according to the assignment on health in the locality.

3. To organize the implementation of legal documents, planning and plans on health after they are approved by competent agencies; information, propaganda, dissemination and education of the law; monitor law enforcement in the health sector.

4. To assist the district People's Committee in implementing and taking responsibility for the appraisal, registration and grant of licenses and certificates in the medical field under its competence as prescribed by law and as assignment of the People's Committee of the district.

5. To assist the district People's Committees in the State management of enterprises, collective economic organizations and the private economy; guide and inspect associations and non-governmental organizations engaged in health care activities in the district in accordance with law.

6. To provide professional guidance in the field of health for cadres and civil servants of communes, wards and townships.

7. To organize scientific and technological research and application and innovation; build an information and archiving system in service of State management and professional expertise in the health sector.

8. To carry out periodic and irregular information and reports on the performance of assigned duties in accordance with regulations of the district People's Committee and the Department of Health.

9. To examine and participate in the health inspection of organizations and individuals in the implementation of the provisions of law; resolve the complaint report; anti-corruption, thrift practice, and anti-waste in the health sector as prescribed by law and as assigned by the district People's Committee. Standing Standing Steering Committee for Disease Prevention and Control, District Inter-sectoral Steering Committee on Food Safety.

10. To manage and employ civil servants according to employment positions; propose commendation, discipline, professional training and retraining for civil servants under the management of the Division of Health in accordance with law.

11. To manage and organize the use of public property, assets, finance and the assigned budget according to the provisions of law and as assigned by the People's Committee of the district.

12. To perform a number of other duties assigned by the People's Committee or the Chairman of the district  People's Committee or as prescribed by law.

CHAPTER II

ORGANIZATION OF APPARATUS AND STAFF

Article 3. Organization of apparatus

The Division of Health has a Chief, Deputy Chiefs and civil servants performing professional duties. Based on the actual situation of the number of assigned jobs and duties, the District People's Committee shall decide specifically the number of Deputy Chiefs of the Division of Health to be appropriate.

1. The Chief of the Division shall report to the People's Committee, the Chairman of the district People's Committee and the department managing the branch or field on the organization and operation of the Health Division; report work to the People's Committee of the district when required; coordinate with the heads of specialized agencies and socio-political organizations of the district to solve problems related to the functions, duties and powers of the Health Division.

The Chief of the Division is appointed by the Chairman of the District People's Committee and is responsible to the District People's Committee, the Chairman of the District People's Committee and to the law for the performance of the functions, duties and powers of the Division in accordance with the Regulations of working and assigned by the People's Committee of the district.

2. Deputy Chief of Division is the person who helps the Chief of Division to direct some aspects of work and is responsible to the Chief of Division for the assigned tasks. In the absence of the Chief of Division, a Deputy Chief of Division is authorized by the Chieff to manage the activities of the Division.

3. The appointment, mobilization, rotation, commendation, discipline, dismissal, resignation, implementation of regimes and policies towards the Chief and Deputy Chiefs shall be decided by the Chairman of the District People's Committee according to regulations of the Law.

Article 4. Staff

1. The civil servant payroll of the Division shall be decided by the Chairman of the district People's Committee out of the total payroll of civil servants approved by the competent authority.

2. The work arrangement for civil servants of the Division must be based on the job position, the standard of civil servant rank and the quality, qualifications and capacity of the civil servant; associated downsizing the payroll with the restructuring and improvement of the quality of the contingent of civil servants at the Division.

CHAPTER III

WORKING MODE AND WORKING RELATIONSHIP

Article 5. Working mode and duties of Division’s leaders

1. The Health Division works according to the mode of Head and according to the Working Regulations of the District People's Committee; ensuring the principle of democratic centralism; comply with the information and reporting regime as prescribed.

In case the Chief of the Division directly requests the civil servants to handle the work within the competence of the Deputy Chief  of the Division, such request shall be fulfilled but the civil servant must report to the Deputy Chief of the Division directly in charge of it.

2. Duties of the Chief of Division:

- In charge of managing all activities of the Division and in charge of the main tasks of the Division.

- Pursuant to the provisions of law and the assignment of the People's Committee of the district to develop the working regulation, the information and reporting regime of the agency, and direct and inspect the implementation of that Regulation.

- To take responsibility before the People's Committee of the district and the Chairman of the People's Committee of the district for the full performance of the functions, duties and powers of the Division and the work  assigned by the People's Committee of the district, the Chairman of the People's Committee of the district assigned or authorized; practice thrift, fight waste and take responsibility when corruption and waste occur; causing damage in organizations and units under their management.

3. Duties of Deputy Chiefs of Division:

- The Deputy Chiefs are in charge of the areas of work assigned by the Chief of the Division, directly dealing with arising jobs.

- When dealing with work in the field under his/her responsibility related to the professional contents of other Deputy Chiefs, the Deputy Chiefs actively discuss and agree on the solution, only submitting to the Chief of Divisiob for decision on the issues that have not yet been agreed upon with other Deputy Chiefs or new problems arise without guidelines, plans and solutions.

Article 6. Meeting mode

1. Every week, the leaders of the Division holds a briefing once to evaluate the performance of the duty and disseminate the work plan for the following week.

2. After handing over the leadership of the Division,  the parts will meet with the Deputy Chiefs of the Division directly in charge to evaluate the work, discuss the direction of work implementation and agree on the working schedule.

3. Based on the annual and monthly work program of the People's Committee of the district and the request to solve the work, the Chief of the Division shall hold a meeting of all civil servants once a month.

Extraordinary meetings in the month are only held to deal with unexpected and urgent work.

4. Each member in each part has a working schedule approved by the Division's leader directly.

5. Working schedule with relevant organizations and individuals, shown in the weekly and monthly working schedule of the unit; Working content is carefully prepared by the Division to effectively deal with arising requirements related to the Division's professional activities.

Article 7. Working relationship

1. For the Department of Health and related authorities

The Division of Health is subject to the professional guidance, examination and inspection of the Department of Health, to periodically report on professional work and at the request of the Director of the Department of Health, the Chief of the Management Board on Food safety.

Appoint civil servants to coordinate with relevant agencies in carrying out inspection and examination in the medical field in the district upon request.

2. For the People’s Committee of District

The Health Division is under the direct and comprehensive leadership and direction of the District People's Committee for all work according to the functions and duties of the Division, the Chief of the Division directly receives instructions and work contents from the Chairman or Vice Chairman in charge of the division and must regularly report to the Standing Committee of the District People's Committee on the assigned tasks.

Periodically report to the District People's Committee on the contents of the Division's work and propose measures to solve professional work in State management in related fields.

3. For the Health Center of District

The Health Division helps the District People's Committee perform the function of State management of health for the District Health Center.

To implement the relationship of cooperation and coordination according to functions and duties to ensure the completion of the district's political plans and duties.

The district health center is responsible for implementing the reporting regime to the Health Division on: operation plans, periodic and unexpected reports on professional work, providing information and data related to their field of activity at the request of the Health Division. On the basis of the report of the Health Center, the Division of Health shall synthesize the report or assist the District People's Committee in making reports to relevant agencies as prescribed.

4. For the other special agencies un the People’s Committee of district

To implement the relationship of cooperation and coordination on the basis of equality, according to functions and duties, under the general management of the district People's Committee, in order to ensure the completion of the district's political plans and duties. In case of coordinating to solve the work, if not agreeing with the opinions of the Heads of other specialized agencies, the Chief of Health Division  shall actively gather opinions and submit it to the Chairman of the District People's Committee for consideration and decision.

5. For the Vietnam Fatherland Front Committees of districts, wards, social organizations of the district, departments, branches, mass organizations, non-business units:

When the Vietnam Fatherland Front Committees of districts, wards, social organizations of the district, departments, branches, mass organizations and non-business units of the district have requests and recommendations on matters falling within the functions of the Division,The Chief of the Divivion shall present, settle or submit to the People's Committee of the district to settle such requests according to his/her competence.

6. For the People’s Committee of wards

To coordinate to support and create conditions for People's Committees of wards to carry out State management contents related to the functions and duties of the Division.

CHAPTER IV

ENFORCEMENT PROVISIONS

Article 8. Pursuant to this Regulation, the Chief of the District Health Division is responsible for specifying the functions and duties of the Division, powers, responsibilities, titles and standards of civil servants of the Division in accordance with the local characteristics, but not contrary to the content of this Regulation, submit to the People's Committee of the district for decision for implementation.

Article 9. The Chief of the Health Division and the heads of related agencies and units under the District People's Committee are responsible for implementing the Regulation on organization and operation of the Health Division after it is decided to promulgate by the District People's Committee. In the course of implementation, if problems arise beyond their competence, they shall study and propose to the People's Committee of the district to consider, resolve or supplement and amend the Regulation accordingly.

The District 8 Health Division would like to transfer the Office of the District 8 People's Committee to sum it up./.

 

(Cập nhật 01/6/2023)

 


Số lượt người xem: 19702    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm