SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
6
2
7
Giới thiệu 01 Tháng Sáu 2023 8:10:00 CH

Phòng Quản Lý Đô Thị Quận 8 (DIVISION OF URBAN MANAGEMENT OF DISTRICT 8)

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54315282

Email: qldt.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54315282

Email: qldt.q8@tphcm.gov.vn

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

 

Bùi Trung Trực

 

 

 

Trưởng phòng

Phụ trách chung

quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng

5.4314.330

2

 

Võ Đoàn Thư

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Quản lý kỹ thuật, cấp phép xây dựng nhà ở và công sở

5.4315.282

3

 

Trương Thế Kiệt

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Quản lý hạ tầng

5.4315.292

4

 

Đang cập  

 

 

 

 

 

5.4315.297

 

 

 

 QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị Quận 8
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7580/QĐ-UBNDngày 08 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Vị trí:

Phòng Quản lý đô thị Quận 8 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8.

Phòng Quản lý đô thị Quận 8 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Quận 8, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải.

2. Chức năng:

Phòng Quản lý đô thị Quận 8 có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện quản lý nhà nước về: xây dựng; kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phân cấp quản lý (gồm: thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); phòng chống thiên tai (lũ, lụt, bão,…).

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Quản lý đô thị Quận 8 có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao:

a) Trình Ủy ban nhân dân Quận 8 dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án đầu tư xây dựng về phát triển các ngành theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

b) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực được phân công sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công.

c) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp và thu hồi các loại giấy phép, quyết định cấp đổi số nhà thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận 8.

d) Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

đ) Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao của Phòng theo quy định của Ủy ban nhân dân Quận 8 và các Sở liên quan.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra và đề xuất xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, thuộc các lĩnh vực được phân công trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động các lĩnh vực được phân công trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.

g) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được phân công cho cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 8.

h) Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.

i) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân quận, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

k) Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố quy định, trong đó có phòng, chống thiên tai (lũ, lụt, bão,…), cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông. 

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, kiến trúc:

a) Giúp và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận 8 trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình, giấy phép đào đường và kiểm tra việc xây dựng công trình, đào đường theo giấy phép được cấp trên địa bàn Quận 8 theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận 8 theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Ủy ban nhân dân Quận 8 trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn Quận 8 theo quy định của pháp luật.

đ) Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc địa giới hành chính của Quận 8 để Ủy ban nhân dân Quận 8 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt theo phân cấp.

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc đô thị; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn Quận 8 theo phân cấp.

g) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị; thông tin liên lạc; cung cấp năng lượng và các công trình khác) trên địa bàn Quận 8 theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố, quận.

h) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn Quận 8 theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn quận - huyện.

i) Phối hợp với Thanh tra Xây dựng Quận 8 hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các công chức Thanh tra Xây dựng phường  .

k) Thực hiện công tác thu thập, cập nhật số liệu hiện trạng liên quan đến việc xây dựng phát triển đô thị, về các công trình xây dựng, về cơ sở hạ tầng bao gồm mạng lưới hạ tầng kỹ thuật (giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, cấp thoát nước, cấp điện, các công trình ngầm…) và hạ tầng xã hội (công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh…) trên địa bàn Quận 8 và quản lý theo quy định.

l) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội; tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn Quận 8 theo quy định của pháp luật.

              3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về lĩnh vực giao thông vận tải:

a) Trình Ủy ban nhân dân Quận 8 dự thảo: chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố; về phân loại đường theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do    Quận 8 chịu trách nhiệm quản lý.

c) Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 8.

đ) Tham gia Ban An toàn giao thông Quận 8; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn Quận 8.

4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác:

a) Xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và các công trình phòng chống lũ, lụt, bão trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán… trên địa bàn.

b) Phối hợp với thanh tra và các cơ quan kiểm tra, xử lý đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao trên địa bàn Quận 8.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8 và theo quy định của pháp luật.

 

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Quản lý đô thị Quận 8 có Trưởng phòng phụ trách và không quá 03 Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. Phòng Quản lý đô thị làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

a) Trưởng phòng là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc các Sở liên quan đến chức năng, nhiệm vụ về thực hiện các mặt công tác chuyên môn.

b) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ; việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

c) Các Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công; khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của Phòng. Các Phó Trưởng phòng thực hiện các công việc do Trưởng phòng phân công theo lĩnh vực và liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên những phần việc được phân công phụ trách.

              d) Tùy theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của cán bộ lãnh đạo Phòng (Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng), trong số các lãnh đạo Phòng phải có ít nhất 01 người được phân công chuyên trách quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng và theo chuyên ngành cụ thể.

2. Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quản lý đô thị trên địa bàn Quận 8 được bố trí tương xứng với nhiệm vụ được giao.

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, đặc điểm tình hình cụ thể đơn vị, trình độ, năng lực cán bộ, Phòng Quản lý đô thị Quận 8 tổ chức thành các Tổ gồm những công chức được phân công đảm nhận các chức danh công việc trên các mặt công tác:

- Tổ Quản lý kỹ thuật (gồm cấp phép xây dựng, quản lý nhà ở và công sở);

- Tổ Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị;

- Tổ Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Tổ Hành chính.

Tùy theo quy mô hoạt động và tính chất công việc và nhân sự cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân Quận 8 có thể phân công cán bộ phụ trách riêng từng lĩnh vực hoặc kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm.  

 

Điều 4. Biên chế

Căn cứ vào khối lượng công việc và tình hình cán bộ cụ thể để xác định từng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức để phân bổ biên chế cho phù hợp, đảm bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Số lượng biên chế cụ thể làm công tác quản lý ngành của Phòng Quản lý đô thị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Quận 8 hàng năm.

 

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành tất cả các hoạt động của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.

Điều 6. Chế độ sinh hoạt hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo Phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.

3. Mỗi tháng họp toàn thể cơ quan một lần.

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực tiếp phê duyệt.

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan phải thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu đáo để kịp thời giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.

 

Điều 7. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban nhân dân Quận 8:

Phòng Quản lý đô thị chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân Quận 8 về toàn bộ công tác của Phòng. Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân Quận 8 về những mặt công tác đã được phân công;

Theo định kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân Quận 8 về nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

2. Đối với Sở, ngành thành phố:

Phòng Quản lý đô thị chịu sự hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở liên quan; báo cáo kết quả hoạt động công tác chuyên môn định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc các Sở liên quan.

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8:

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân Quận 8 nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của quận. Trường hợp chủ trì phối hợp công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Quản lý đô thị chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, quyết định

4. Đối với Ủy ban nhân dân phường:

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

b) Hướng dẫn cán bộ phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công tác do Phòng quản lý.

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận:

a) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4  năm 2005 về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

               b) Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của Quận 8 có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận 8 giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 8. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức và người lao động của Phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định để thi hành.

               Điều 9. Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị sau khi được Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp sau khi có sự thỏa thuận của Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8

 

LEADERSHIP INFORMATION

 

No.

Full name

Position

Filed in charge

Tel.

1

 

BUI TRUNG TRUC

bttruc.q8@tphcm.gov.vn 

 

Chief of Division

In charge of general about

planning and construction investment projects

5.4314.330

2

 

VO DOAN THU

 Description: http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2020-9/V%C3%B5%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%C6%B0.jpg

 

 

Deputy Chief of Division

Technical management, issuing construction permits for houses and offices

5.4315.282

3

 

TRUONG THE KIET

  

 

 

Deputy Chief of Division

Infrastructure management

5.4315.292

4

 

Udating 

 

 

 

 

 

5.4315.297

 

REGULATION

Organization and operation of the Division of Urban Management of District 8

(Issued together with Decision No. 7580/QD-UBND dated October 8, 2012 of the People's Committee of District 8)

Article 1. Location and function

1. Location

The Division of Urban Management of District 8  is a specialized agency under the People's Committee of District 8.

The Division of Urban Management of District 8  has legal status, its own seal and account; under the direct and comprehensive direction and management of the People's Committee of District 8 in terms of organization, staffing and work, and at the same time under the professional guidance and inspection of the Department of Construction, Department of  Planning - Architecture, Department of Transport.

2. Function:

The Division of Urban Management of District 8  has the function of advising and assisting the People's Committee of District 8  in performing the State management of: construction; architecture; construction planning; urban development; houses and offices; building materials; traffic; urban technical infrastructure according to management decentralization (including: communication, energy supply, water supply and drainage; urban environmental sanitation; parks, trees; lighting; garbage; wharves, urban parking lot); natural disaster prevention (flood, storm, ...).

 

CHAPTER II

DUTIES AND POWERS

 

Article  2. Duties and powers

The Division of Urban Management of District 8 has the following duties and powers:

1.              General duties and powers in the fields of State management are assigned:

a)              To submit to the People's Committee of District 8 draft decisions and directives; planning, long-term, 5-year and annual plans; construction investment programs, schemes and projects on the development of branches according to the functions and tasks of the Division in the locality; programs and measures to organize the performance of administrative reform tasks in the assigned field of State management.

b)              To organize the implementation of legal documents, master plans, plans and tasks of administrative reform in the assigned fields after they are promulgated and approved; information, propaganda, education, dissemination and guidance of legal documents, mechanisms, policies, expertise and operations in the assigned fields.

c)              To assist the People's Committee of District 8 in implementing and taking responsibility for the appraisal, registration, granting and revocation of permits, deciding to grant and change house number within the scope of responsibility and authority of the Division in accordance with the provisions of law and as assigned by the People's Committee of District 8.

d)              To organize the implementation and application of scientific and technological advances; to build an information and archiving system to serve the State management and professional expertise of the Division.

đ) To have the right to request agencies and units of District 8 and the People's Committee of 16 wards of District 8 to provide data related to the field of management under the functions and tasks of the Division; carry out the work of information, periodical and irregular reports related to the functions and tasks assigned by the Division in accordance with the regulations of the People's Committee of District 8 and related Departments.

e) To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in checking and inspecting and proposing handling of violations against organizations and individuals in the observance of the law, in their assigned fields in the locality; resolve the complaint, report; prevent and combate corruption and waste in the activities of the assigned fields in the area according to the provisions of law and the decentralization of the People's Committee of the district.

g) To provide professional guidance on assigned fields to ward officials and civil servants in District 8.

h) To manage finances and assets of the Division in accordance with the law and decentralized by the District People's Committee.

i) To monitor, summarize and report monthly, quarterly, 6-monthly, 1-yearly and irregularly on the performance of assigned tasks to the District People's Committee, Department of Construction, Department of Planning and Architecture, Department of Transport and other competent agencies as prescribed by law.

k) To perform other duties as prescribed by the City People's Committee, including natural disaster prevention and control (floods, storms, etc.), granting permits and managing riverside passenger wharf operations.

 

2.              Specific duties and powers in the field of construction, planning and architecture

a)              To assist and take responsibility before the People's Committee of District 8 in organizing and performing the tasks of construction investment management, construction works’s quality management, construction material management in accordance with the law and assignment and decentralization of the City People's Committee.

b)              To assist the People's Committee of District 8 in granting, extending, adjusting and withdrawing construction works permits, road excavation permits and inspecting the construction and excavation of roads according to permits issued in the area of District 8 according to the assignment and decentralization of the City People's Committee.

c)              To organize the handover and archive of construction survey documents, construction design, construction works completion dossiers and documents under the management of the People's Committee of District 8 according to regulations of the law.

d)              To organize the formulation, appraisal and submission to the People's Committee of District 8 for approval, or organize the preparation for the People's Committee of District 8 to submit to competent authorities for appraisal and approval of construction planning projects in the area of ​​District 8 according to regulations of the Law.

đ) To organize the formulation and appraisal of the Regulation on management of urban planning and architecture within the administrative boundaries of District 8 for the People's Committee of District 8 to submit to the City People's Committee for approval or the People's Committee of District 8 for approval by decentralization.

e) To guide and inspect the construction of works according to the Regulations on management of urban planning and architecture already approved by competent authorities; announced and publicize the Regulations on management of urban planning and architecture; provide information on urban planning and architecture; manage landmarks, construction boundaries, construction cores in District 8 according to decentralization.

g) To guide, inspect and organize the implementation of new construction, renovation, repair, maintenance, management, exploitation and use of technical infrastructure works (including: water supply and drainage; environmental sanitation; parks, trees; lighting; garbage; wharf, urban parking; communication; energy supply and other works) in District 8 in accordance with the law and assignment and decentralization of the People's Committees of cities and districts.

h) To assist the People's Committee of District 8 in organizing the implementation of mechanisms and policies on houses and offices; manage the house fund and the right to manage and use the office in District 8 according to the decentralization of the City People's Committee; organize the investigation, statistics and periodical assessment of houses and offices in the district.

i) To coordinate with Construction Inspector of District 8 to provide professional guidance to ward Construction Inspectors.

k) To collect and update data on the current status related to urban construction and development, construction works, infrastructure including technical infrastructure network (road traffic, waterways, railways, water supply and drainage, electricity supply, underground works ...) and social infrastructure (educational, medical, cultural, physical training and sports, commercial and service works, green parks, etc....) in District 8 and managed according to regulations.

l) To assist the People's Committee of District 8 in State management of collective economic organizations, the private economy, and guide the operation of associations; non-governmental organizations operating in the fields of State management of the construction industry in District 8 according to the provisions of law.

              3. Specific duties and powers in the field of transportation:

a)              To submit to the People's Committee of District 8 a draft: programs and solutions for mobilizing and inter-sectoral coordination in ensuring traffic order and safety in the area; investment projects on construction of traffic infrastructure in the locality according to the decentralization of the People's Committee of the city; on road classification according to the provisions of law.

b)              To organize the management, maintenance and assurance of standards and technical regulations on the network of local road and inland waterway works being operated by District 8 under the responsibility of management.

c)              To manage transportation activities in the area according to the provisions of law and guidance of competent State agencies.

d)              To organize the implementation of measures to prevent, stop and handle acts of encroachment on traffic works, encroachment on traffic safety corridors; coordinate with relevant agencies in clearing and encroaching on traffic safety corridors in the area according to the guidance of the Department of Transport and the direction of the People's Committee of District 8.

đ) To join the Traffic Safety Committee of District 8; coordinate with relevant agencies in implementing road, railway, inland waterway, maritime and aviation search and rescue activities in District 8.

4. Perform some other duties:

a) To develop a plan and submit it to the People's Committee of District 8 to organize the implementation works of flood, storm and natural disaster prevention and control and flood, storm control works in the area. Perform the standing duties of the Steering Committee for Flood and Storm Prevention and Control; search and rescue according to regulations; propose plans and measures and participate in directing the prevention, combat and overcome of consequences of natural disasters such as floods, storms, landslides, droughts... in the area.

b) To coordinate with inspectors and agencies to inspect and handle assigned State management fields in District 8.

c) To perform other duties in the fields of State management as assigned, decentralized or authorized by the People's Committee of District 8 and in accordance with the law.

 

CHAPTER III

ORGANIZATION OF APPARATUS AND STAFF

Article 3. Organization of apparatus

1.              The Division of Urban Management of District 8 has a Chief in charge and no more than 03 Deputy Chiefs to assist the Chief of the Division. The Division of Urban Management works under the headship regime.

a)              The Chief of the Division is the head of the agency, responsible to the People's Committee of District 8, the Chairman of the People's Committee of District 8, before the law for all activities of the Division, and at the same time is responsible to the Directors of the Departmentsrelated to the functions and duties of performing professional work.

b)              The appointment of the Chief and Deputy Chief of the Division is decided by the Chairman of the People's Committee of District 8 according to professional standards; The dismissal, commendation and discipline of the Chief and Deputy Chiefs of the Division shall comply with the provisions of law.

c)              The Deputy Chiefs of the Division are the ones who help the Chief of the Division, take responsibility before the Chief and before the law for the tasks assigned by the Chief of the Division; In the absence of the Chief of the Division, a Deputy Chief of the Division is authorized by the Chief to manage the activities of the Division. The Deputy Chiefs of the Division perform the tasks assigned by the Chief of the Division according to their fields and are jointly responsible to their superiors for the assigned tasks.

d)              To depend on the professional qualifications, skills and capacity of the leading staff of the Division (the Chief  and Deputy Chiefs), among the leaders of the Division, there must be at least 01 person assigned to be in charge of managing and directing the Division, perform State management tasks in the construction industry and according to specific specialties.

2.              Cadres and professional cadres and civil servants in charge of urban management in District 8 are arranged commensurate with their assigned tasks.

3.              Based on the above functions and tasks, the characteristics of the specific situation of the unit, qualifications and capacity of officials, the Division of Urban Management of District 8 organizes into Teams consisting of civil servants who are assigned to undertake the following tasks in the fields of work:

- Technical Management Team (including construction permitting, house and office management);

- Urban Planning and Architecture Management Team;

- Urban Technical Infrastructure Management Team;

- Administration Team.

To depend on the scale of operation and the nature of the work and specific personnel of the locality, the People's Committee of District 8 may assign officers to be in charge of each field separately or concurrently in the fields on a lean, efficient and economical basis.

 

Article 4. Staff

Based on the workload and specific staff situation to determine each title and professional standards of civil servants to allocate staff appropriately, ensure the performance and completion of assigned tasks.

The specific number of staff for the branch management of the Division of Urban Management shall be decided by the Chairman of the People's Committee of District 8  on the basis of the administrative staffing quota assigned to District 8 by the City People's Committee annually. 

 

CHAPTER IV

WORKING MODE AND WORKING RELATIONSHIP

 

Article  5. Working mode

1.              The Chief of the Division is in charge of general management of the Division's activities and is in charge of key tasks. The Deputy Chiefs of the Division are in charge of the areas of work assigned by the Chief of the Division, directly dealing with arising jobs in the areas assigned to them.

2.              When dealing with work in the field under his/her responsibility related to the professional contents of other Deputy Chies, the Deputy Chiefs of the Division actively discuss and agree on a solution, only submitting to the Chief of Division for decision the issues that have not been agreed upon with other Deputy Chiefs or new problems arise without guidelines, plans and solutions.

3.              In case the Chief of the Division directly requests the officers and experts to handle the work within the competence of the Deputy Chief of the Division, such request shall be fulfilled but the officer must report to the Deputy Chief of the Division directly in charge of the matter.

Article 6. Meeting mode

1.              Every week, the leaders of the Division holds a briefing meeting to evaluate the performance of the task and disseminate the work plan for the following week.

2.              After meeting, the leaders of the Division, parts meet with the Deputy Chief of the Division directly in charge to evaluate the work, discuss the direction of work implementation and agree on the work schedule.

3.              Each month, there is a meeting for all officers, civil servants once a month.

4.              Each member in each team has a working schedule approved by the department's leader directly.

5.              Working schedule with relevant organizations and individuals must be  shown in the unit's weekly and monthly work schedule; Working content is carefully prepared by the Division to effectively deal with arising requirements related to the Division's professional activities.

Article 7. Working relationship

1. For the People’s Committee of District 8:

The Division of Urban Management is under the direct and comprehensive leadership and direction of the People's Committee of District 8  for all work according to the functions and tasks of the division, the Chief of the Division directly receives the direction and internal affairs of the from the Chairman or Vice Chairman in charge of the division and must regularly report to the People's Committee of District 8  on the assigned tasks.

Periodically, it must report to the People's Committee of District 8 on the contents of the division's work and propose measures to solve professional work in State management in related fields.

 

2. For the departments and branches of city:

The Division of Urban Management  is subject to the professional guidance and examination of the relevant Departments; periodically and irregularly report on the results of professional activities at the request of the Directors of the relevant Departments.

3. For other specialized agencies under the People's Committee of District 8:

To implement a partnership and coordination relationship on the basis of equality, according to functions and tasks, under the general management of the People's Committee of District 8 to ensure the completion of the district's political plans and tasks. In case of presiding over work coordination, if not agreeing with the opinions of the Chiefs of other specialized agencies, the Chief of the Division of Urban Management actively gathers opinions and submits them to the Chairman of the People's Committee of District 8 for consideration and decision.

4. For the People’s Committee of wards:

a) To coordinate to support and create conditions for the People's Committee of the wards to perform State management contents related to the functions and tasks of the Division;

b) To guide ward cadres on the professions of the branches and fields of work managed by the Division.

5. For the Vietnam Fatherland Front Committee, non-business units, departments, branches, mass organizations and social organizations of the district:

a) To coordinate with the Vietnam Fatherland Front Committee of District 8 to guide the Vietnam Fatherland Front Committee of the wards to carry out the supervision of community investment according to Decision No. 80/2005/QD-TTg dated April 18 2005 on the promulgation of regulations on investment supervision of the community.

               b) When the Vietnam Fatherland Front Committees of districts, wards, non-business units, departments, branches, mass organizations and social organizations of District 8 have requests and recommendations on matters falling within the functions of the Division, The Chief of Division is responsible for presenting, settling or submitting to the People's Committee of District 8 for settlement such requests according to his/her authority.

CHAPTER V

ENFORCEMENT PROVISIONS

 

Arrticle 8. Pursuant to this Regulation, the Chief of the Division of Urban Management of District 8 is responsible for specifying the functions and duties of the division, powers, responsibilities, titles and civil servants standards and employees of the division in accordance with the characteristics of the locality, but not contrary to the content of this Regulation, submit it to the Chairman of the People's Committee of District 8 for decision to implement.

Article 9. The Chief of the Division of Urban Management of District 8 is responsible for implementing the Regulation on organization and operation of the Division of Urban Management after decided by the People’s Committee of District 8. In the course of implementation, if problems arise beyond its competence, the division researchs to propose their request to the Chairman of the People's Committee of District 8 to consider, resolve or supply and amend the Regulation accordingly after having the agreement of the Chief of the Division of Internal Affairs of District 8./.

 

(Cập nhật ngày 01/6/2023)

 

 


Số lượt người xem: 55817    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm