SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
2
2
5
Giới thiệu 01 Tháng Sáu 2023 6:30:00 CH

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 (District 8 Construction Investment Project Management Board)

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8) 22137223; Fax: 5.4314.369

Email: bqlda.q8@tphcm.gov.vn

Address: No. 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8) 22137223 Fax: 5.4314.369

Email: bqlda.q8@tphcm.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 


STT

Họ tên

Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

Số điện thoại

1

Vương Chí Hùng

 

 

Giám đốc

Phụ trách chung

2.2137.223

2

Trương Ngọc Lâm

 

 

Phó
Giám đốc

Hạ tầng

5.4314.368

3

 

Nguyễn Kiến Tường

 

   

Phó
Giám đốc

Văn xã

5.4314.368

 

LEADER'S INFORMATION

 


STT

Full name

Position

Field in charge

Tel

1

Vuong Chi Hung

vchung.q8@tphcm.gov.vn

 

 

Manager

In charge of general

6.6795.062

2

Truong Ngoc Lam

tnlam.q8@tphcm.gov.vn

 

 

Vice Manager

Infrastructure

5.4314.368

3

 

Nguyen Kien Tuong

nktuong.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

Vice Manager

Civil construction

5.4314.368

 

1.     Vị trí, chức năng

Position and Functions

a)     Ban Quản lý dự án khu vực Quận 8 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Quận 8, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

The District 8 Project Management Board is a public entity under the People's Committee of District 8, operating with financial autonomy and ensuring regular expenditures in accordance with the government's regulations on financial autonomy of public entities in the field of economic and other sectors.

b)     Ban Quản lý dự án khu vực Quận 8 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định. Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Quận 8 chịu trách nhiệm trước UBND Quận 8 và pháp luật về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý dự án khu vực Quận 8 và là chủ tài khoản của đơn vị.

The District 8 Project Management Board has legal personality, its own seal, and maintains accounts at the State Treasury and banks as prescribed. The Director of the District 8 Project Management Board is responsible to the People's Committee of District 8 and the law for the management and operation of the entire activities of the District 8 Project Management Board and serves as the account holder of the entity.

2.     Nhiệm vụ, quyền hạn

Responsibilities and Authority

Ban Quản lý dự án khu vực Quận 8 có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý dự án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

The District 8 Project Management Board is responsible for carrying out tasks and exercising authority in project management in accordance with the provisions of the law and guidelines of the Ministry of Construction.

 

3.     Quyền, trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8:

Rights and Responsibilities of the Director of the District 8 Investment and Construction Project Management Board:

a)     Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Quận 8 và pháp luật về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 và là chủ tài khoản của đơn vị;

The Director of the District 8 Investment and Construction Project Management Board is responsible to the Chairman of the People's Committee of District 8 and the law for the management and operation of the entire activities of the District 8 Investment and Construction Project Management Board and serves as the account holder of the entity.

b)     Xây dựng, tham mưu ban hành Quy chế làm việc và các quy định khác về hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8;

Develop and advise on the establishment of the Working Regulations and other regulations on the activities of the District 8 Investment and Construction Project Management Board.

c)     Phân công nhiệm vụ của các Phó Giám đốc và thành viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8; tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8;

Assign tasks to Deputy Directors and members of the District 8 Investment and Construction Project Management Board; recruit, promote, appoint, dismiss, give salary raises, commend, and discipline officers and employees of the District 8 Investment and Construction Project Management Board.

d)     Tổ chức, chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất (nếu có) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các tổ chức năng, nghiệp vụ và các thành viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8;

Organize and preside over regular and ad hoc meetings (if any) of the District 8 Investment and Construction Project Management Board, supervise, inspect, and monitor the implementation of tasks by functional organizations, professional units, and members of the District 8 Investment and Construction Project Management Board.

4.     Quyền và trách nhiệm của các Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8:

Rights and Responsibilities of Deputy Directors of the District 8 Investment and Construction Project Management Board:

a)     Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 phân công hoặc ủy quyền; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

Carry out tasks and exercise authority within the scope delegated or authorized by the Director of the District 8 Investment and Construction Project Management Board; comply with the reporting regulations on the progress and results of assigned tasks.

b)     Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 và Chủ tịch UBND Quận 8 về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

Be responsible to the Director of the District 8 Investment and Construction Project Management Board and the Chairman of the People's Committee of District 8 for the results of the assigned tasks.

c)     Tham gia các cuộc họp, đề xuất hoặc kiến nghị về các giải pháp, biện pháp cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8.

 

Participate in meetings, propose or recommend necessary solutions and measures to fulfill the responsibilities of the District 8 Investment and Construction Project Management Board.

 

(Cập nhật ngày 01/6/2023)


Số lượt người xem: 17248    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm