SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
3
8
6
Giới thiệu 01 Tháng Sáu 2023 7:10:00 CH

Thanh tra Quận 8 (INSPECTORATE OF DISTRICT 8)

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314357

Email: thanhtra.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54314357

Email: thanhtra.q8@tphcm.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

 

    Đỗ Lê Minh Quyền

 

 

 

Chánh Thanh tra

 

Phụ trách chung, CT phòng chống tham nhũng

 

5.431.4357

2

 

Huỳnh Quang Minh

 

 

 

 

Phó Chánh Thanh tra

Phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

 

5.431.4357

3

 

Nguyễn Hoàng Ngọc

 

 

 

 

  

 Phó Chánh Thanh tra

Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra và theo dõi thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra

 

5.431.4357

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 8

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND Ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Vị trí

Thanh tra Quận 8 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8.

Thanh tra Quận 8 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Quận 8 mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra thành phố.

2. Chức năng

Thanh tra Quận 8 tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 8; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thanh tra Quận 8 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân Quận 8 hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân  Quận 8 phê duyệt.

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức phường.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân 16 phường.

7. Về thanh tra:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân 16 phường, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân   Quận 8 và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 giao;

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Quận 8 và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8.

8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận 8 trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8;

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 khi được giao;

d) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8;

e) Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9. Về phòng, chống tham nhũng:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân 16 phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận 8;

b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc tham nhũng;

c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra Thành phố;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra Quận 8 theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Quận 8.

12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân Quận 8 và Thanh tra Thành phố.

13. Quản lý biên chế, công chức, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Quận 8 theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Quận 8; việc thực hiện điều động, luân chuyển Thanh tra viên của Thanh tra Quận 8 phải có ý kiến của Chánh Thanh tra thành phố.

Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra của công chức trong Thanh tra Quận 8 nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng. Nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ).

Thực hiện định kỳ chuyển đổi các vị trí công tác không phải công tác thanh tra của công chức trong Thanh tra Quận 8 thực hiện theo hướng dẫn của các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền ban hành quy định chi tiết danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi.

14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Quận 8.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Quận 8 giao và theo quy định của pháp luật.


Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

            Điều 3. Tổ chức bộ máy

Thanh Tra Quận 8 có Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và các công chức khác.

1. Chánh Thanh tra là người đứng đầu cơ quan Thanh tra Quận 8, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra thành phố về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Thanh tra.

Chánh Thanh tra có quyền:

- Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về quyết định của mình;

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

- Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 giải quyết vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp thuận thì báo cáo Chánh Thanh tra thành phố;

- Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố.

Việc miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố.

2. Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh tra vắng mặt một Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, theo đề nghị của Chánh Thanh tra và sau khi có ý kiến thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố.

Việc miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật, theo đề nghị của Chánh Thanh tra Quận 8 và sau khi có ý kiến thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố.

3. Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Biên chế

Biên chế công chức của Thanh tra Quận 8 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Quận 8 được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ủy ban nhân dân Quận 8 hàng năm.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Thanh tra Quận 8 xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Chánh Thanh tra Quận 8 phụ trách, điều hành các hoạt động của Thanh tra và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Chánh Thanh tra phụ trách những lĩnh vực công tác được Chánh Thanh tra phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh, báo cáo Chánh Thanh tra thông qua họp giao ban hoặc đột xuất khi cần thiết.         

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Chánh Thanh tra khác, Phó Chánh Thanh tra chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Chánh Thanh tra quyết định các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Chánh Thanh tra khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.         

3. Trong trường hợp Chánh Thanh tra trực tiếp yêu cầu Thanh tra viên hoặc chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Chánh Thanh tra, yêu cầu đó được thực hiện nhưng Thanh tra viên hoặc chuyên viên đó phải báo cáo cho Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách biết.

Điều 6. Chế độ sinh hoạt, hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo Thanh tra Quận 8 họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Thanh tra Quận 8, các bộ phận họp với Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.

3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân dân Quận 8 và yêu cầu giải quyết công việc, Chánh Thanh tra tổ chức họp toàn thể thanh tra viên, công chức một lần trong tháng.

Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ được tổ chức để giải quyết những công việc đột xuất, khẩn cấp.

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Thanh tra trực tiếp phê duyệt.

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Thanh tra chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Thanh tra.

Điều 7. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Thanh tra thành phố:

Thanh tra Quận 8 chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thành phố, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Chánh Thanh tra thành phố.

2. Đối với Ủy ban nhân dân Quận 8:

Thanh tra Quận 8 chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân Quận 8 về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Chánh Thanh tra Quận 8 trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 và phải báo cáo với Ủy ban nhân dân Quận 8 về những mặt công tác đã được phân công;

Theo định kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân Quận 8 về nội dung công tác của Thanh tra và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8:

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của Quận 8. Trong trường hợp Thanh tra Quận 8 chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Chánh Thanh tra Quận 8 tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, quyết định.

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của Quận 8:

            Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, phường, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của Quận 8 có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Thanh tra, Chánh Thanh tra có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận 8 giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

5. Đối với Ủy ban nhân dân 16 phường:

a) Phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra;

b) Hướng dẫn các phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công tác do Thanh tra Quận 8 quản lý.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Căn cứ Quy chế này, Chánh Thanh tra Quận 8 có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Thanh tra phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra và nội dung Quy chế này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định để thi hành.

 

Điều 9. Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

 

LEADERSHIP INFORMATION

 

No.

Full name

Position

Filed in charge

Tel.

1

DO LE MINH QUYEN

 

Chief Inspector

 Secretary of  the Branch

In charge of general and anti-corruption work

 

5.431.4357

2

 HUYNH QUANG MINH

 

 


Deputy Chief Inspector

In charge of  works for citizen reception, settlement of complaints, denunciations, recommendations and reflections

 

5.431.4357

3

 NGUYEN HOANG NGOC

 

 

 

Deputy Chief Inspector

Deputy Secretary of the Branch.

In charge of  works for inspection, examination and monitoring the implementation of conclusions after inspection and examination

 

5.431.4357

 

REGULATION

Organization and operation of Inspectorate of District 8

(Issued together with Decision No. 03 /2017/QD-UBND on 12 July, 2017 of the People's Committee of District 8)

 

CHAPTER I

GENERAL REGULATIONS

Article 1. Location and function

1. Location  

Inspectorate of District 8 is a specialized agency under the People's Committee of District 8.

Inspectorate of District 8 has legal status, own seal and account; under the direction and management of the organization, staff and work of the People's Committee of District 8 which is directly the Chairman of the People's Committee of District 8; at the same time under the direction of work and professional guidance of the City Inspectorate.

2. Function

Inspectorate of District 8 advise and assist the People's Committee of District 8 in performing the State management function on: Inspection, complaint and denunciation settlement within the scope of State management of the People's Committee of District 8; conduct inspection, settle complaints and denunciations and prevent and combat corruption in accordance with law.

Article 2. Duties and powers

Inspectorate of District 8 perform their duties and powers in accordance with the law on inspection, settlement of complaints and denunciations, anti-corruption, and the following specific tasks and powers:

1.              To submit  to the People's Committee of District 8 for promulgation decisions and directives on inspection, settlement of complaints and denunciations, prevention and combat of corruption; programs and measures to organize the performance of administrative reform tasks in the assigned field of State management.

2.                   To submit to the Chairman of the People's Committee of District 8 the annual inspection program and plan and other programs and plans as prescribed by law.

3.              To organize the implementation of legal documents, programs and plans after they are approved by the People's Committee of District 8 or the Chairman of the People's Committee of District 8.

4.              To announce, propaganda, disseminate and educate the law in the field of inspection, settlement of complaints and denunciations, and anti-corruption; provide professional guidance on inspection, settlement of complaints and denunciations, and anti-corruption for ward cadres and civil servants.

5.              To guide, inspect and urge the Chairman of the People's Committee of the ward and the head of the specialized agency of the People's Committee of District 8 in the implementation of the law on inspection, settlement of complaints and denunciations, and anti-corruption.

6.              To coordinate with the Vietnam Fatherland Front Committee of District 8 to provide professional guidance to the People's Inspection Committees of 16 wards.

7. For inspection

a) To inspect the implementation of policies, laws and tasks of the People's Committee of 16 wards, of specialized agencies of the People's Committee of District 8;

b) To inspect complicated cases involving the responsibilities of many People's Committees of wards, many specialized agencies of the People's Committee of District 8 and other agencies and units according to approved or unexpected plans when they are discovered that there are signs of law violation;

c) To inspect other cases assigned by the Chairman of the People's Committee of District 8;

d) To monitor, examine and urge the implementation of conclusions, recommendations and handling decisions on inspection by the District 8 Inspector and the Chairman of the District 8 People's Committee.

8. For settlement of complaints and denunciations:

a) To guide the People's Committee of 16 wards and agencies, organizations and units under the management of the People's Committee of District 8 to receive citizens, handle complaints and denunciations, settle complaints, denounce;

b) To inspect and examine the responsibilities of the Chairman of the People's Committee of 16 wards, the heads of agencies, organizations and units under the management of the People's Committee of District 8 in receiving citizens, settling complaints and denunciations. report; propose measures to strengthen the settlement of complaints and denunciations under the management of the Chairman of the District 8 People's Committee;

c) To verify, conclude and recommend the settlement of complaints and denunciations within the competence of the Chairman of the District 8 People's Committee when assigned;

d) To review and conclude the settlement of denunciations that the Chairman of the People's Committee of 16 wards and the heads of specialized agencies under the People's Committee of District 8 have settled but have signs of law violation; in case there are grounds to believe that the settlement of denunciations violates the law, they shall propose the Chairman of the District 8 People's Committee to consider and re-settle them according to regulations;

đ) To monitor, examine and urge the implementation of decisions on settlement of complaints, conclusions on denunciation contents, and decisions on handling of denunciations of the Chairman of the District 8 People's Committee;

e) To receive and process complaints and denunciations; settle complaints and denunciations within their competence in accordance with law.

9. For anti- corruption:

a) To inspect and examine the implementation of the provisions of the law on anti-corruption by the People's Committee of 16 wards and agencies and units under the management of the People's Committee of District 8;

b) To coordinate with the State Audit Office, the investigating agency, the People's Procuracy, and the People's Court in detecting corrupt acts, handling corrupt acts and taking responsibility before the law on their conclusions and decisions in the course of inspection, audit, investigation, prosecution and adjudication of corruption cases;

c) To verify declarations of assets and income in accordance with the law on anti-corruption; summarize results of declaration, publicity, verification, conclusion and handling of violations on transparency of assets and income within their respective localities; periodically report the results to the City Inspectorate;

d) Internal inspection and supervision to prevent corrupt acts in inspection, settlement of complaints and denunciations and prevention and combat of corruption.

10. In the course of performing the tasks of inspection, settlement of complaints and denunciations, and prevention and combat of corruption, the Inspector of District 8 shall exercise the powers of the Inspector of District 8  in accordance with the law; may request relevant agencies and units to appoint cadres, civil servants and public employees to participate in inspection teams, settle complaints and denunciations, and prevent and combat corruption.

11. To organize the application of scientific and technological advances; build  an information and archiving system to serve the State management and the expertise and professionalism of the Inspectorate of District 8.

12. To synthesize, inform, and report on the results of inspection, settlement of complaints and denunciations, and anti-corruption in accordance with regulations of the People's Committee of District 8 and the City Inspectorate.

13. To manage payrolls and civil servants, implement regimes, policies, regimes of treatment, reward, and discipline, and provide professional training and retraining for civil servants under their management of Inspector of District 8 according to the provisions of law and as decentralized by the People's Committee of District 8; The implementation of the assignment and rotation of Inspectors of the Inspectorate of District 8 must have the opinion of the Chief Inspector of the city.

Periodically change the position of inspectors in the Inspectorate of District 8 to proactively prevent corruption. Principles, contents, forms and responsibilities for the periodical change of positions shall comply with the provisions of Decree No. 158/2007/ND-CP on October 27, 2007 of the Government (amended, added according to Decree No. 150/2013/ND-CP on November 1, 2013 of the Government).

Periodically change positions that are not the inspection work of civil servants in the District 8 Inspectorate in accordance with the guidance of ministries and competent specialized State management agencies to issue regulations specifying a detailed list of working positions that must be periodically changed.

14. To manage and use assigned finance and assets in accordance with the law and decentralized by the People's Committee of District 8.

15. To perform other tasks assigned by the People's Committee of District 8 and in accordance with the law.


 

CHAPTER II

ORGANIZATION OF APPARATUS AND STAFF

            Article 3. Organization of apparatus

Inspectorate of District 8 have Chief Inspector, no more than 02 Deputy Chief Inspector, Inspectors and other civil servants.

1.              The Chief Inspector is the head of the District 8 Inspectorate, responsible to the People's Committee, the Chairman of the District People's Committee, and at the same time is responsible to the City Chief  Inspector for the implementation of professional works  and before the law on the performance of assigned functions, tasks, powers and all activities of the Inspectorate.

The Chief Inspector has powers:

- To decide the inspection when detecting signs of law violation and take responsibility before the Chairman of the People's Committee of District 8 for his decision;

- To propose to competent State agencies to amend, supplement and promulgate regulations to suit management requirements; to propose the suspension or cancellation of illegal regulations discovered through inspection;

- To propose the Chairman of the People's Committee of District 8 to solve the inspection problem; in case such recommendation is not accepted, it shall report it to the Chief Inspector of the city;

- To propose the Chairman of the District 8 People's Committee to consider responsibilities and handle the person under the management of the Chairman of the District 8 People's Committee who has committed illegal acts detected through inspection or failed to make conclusions , handling decisions on inspection; request heads of other agencies or organizations to consider responsibilities and handle persons under the management of agencies or organizations who commit law violations detected through inspection or fail to implement conclusions and decisions about inspection handling.

The appointment and re-appointment of Chief Inspector shall be decided by the Chairman of the District 8 People's Committee according to professional standards promulgated by the City People's Committee and after reaching agreement with the City Chief Inspectorate.

The dismissal or removal of Chief Inspector shall be decided by the Chairman of the District People's Committee in accordance with law after reaching agreement with the Chief Inspector of the city.

2. Deputy Chief Inspector is the person who helps Chief Inspector take charge and monitor some aspects of work; take responsibility before the Chief Inspector and before the law for the assigned tasks. In the absence of the Chief Inspector, a Deputy Chief Inspector is authorized by the Chief Inspector to manage the Inspector's activities.

The appointment and re-appointment of Deputy Chief Inspector shall be decided by the Chairman of the People's Committee of District 8 according to professional standards promulgated by the City People's Committee, at the proposal of the Chief Inspector and after agreed with the Chief Inspector of the City.

The dismissal or removal of Deputy Chief  Inspector shall be decided by the Chairman of the District People's Committee in accordance with the law, at the proposal of the Chief Inspector of District 8 and after reaching agreement with the Chief Inspector of the city.

3.              The commendation, discipline and other regimes and policies for Chief Inspectors and Deputy Chief Inspector shall comply with the provisions of law.

Article  4. Staff

The civil servant payroll of the Inspectorate of District 8 is decided by the Chairman of the People's Committee of District 8 on the basis of employment position, associated with functions, tasks, scope of activities and is included in the total payroll of civil servants in the agencies and administrative organizations of District 8 are assigned annually by the City People's Committee to the District 8 People's Committee.

Based on the functions, tasks, list of job positions and rank structure of civil servants approved by competent authorities, the District 8 Inspectorate annually develop a staff plan for civil servants according to the provisions of law to ensure perform assigned tasks.

 

CHAPTER III

WORKING MODE AND WORKING RELATIONSHIP

Article 5. Working mode

1. The Chief Inspector of District 8 is in charge of and directs the Inspectorate's activities and is in charge of key tasks. The Deputy Chief Inspectors are in charge of the areas of work assigned by the Chief Inspector, directly handle arising tasks, and report to the Chief Inspector through briefings or unexpected meetings when necessary.

2. When dealing with work in the field under his or her responsibility related to the professional contents of other Deputy Chief Inspectors, the Deputy Chief Inspectors actively discuss and agree on the solution, only submitting them to the Chief Inspector for decision about issues that have not been agreed with other Deputy Chief Inspectors or new problems arise without guidelines, plans and solutions.

3. In case the Chief Inspector directly requests the Inspector or specialist to deal with the work within the competence of the Deputy Chief Inspector, such request shall be made but the Inspector or such expert must report to the Deputy Chief Inspector directly in charge.

Article 6. Meeting mode

1.              Every week, the leaders of the Inspectorate of District 8 holds a briefing meeting to evaluate the performance of the task and disseminate the work plan for the following week.

2.              After meeting, the leaders of the Inspectorate of District 8, parts meet with the Deputy Chief of Inspector directly in charge to evaluate the work, discuss the direction of work implementation and agree on the work schedule.

3.              Based on the annual and monthly work program of the People's Committee of District 8 and the request to solve the work, the Chief Inspector holds a meeting of all inspectors and civil servants once a month.

Extraordinary meetings in the month are only held to deal with unexpected and urgent work.

4.              Each member in each team has a working schedule approved by the Inspectorate's leader directly.

5.              Working schedule with relevant organizations and individuals must be  shown in the unit's weekly and monthly work schedule; Working content is carefully prepared by the Inspectorate to effectively deal with arising requirements related to the Inspectorate's professional activities.

Article 7. Mối Working relationship

1. For the City Inspectorate:

Inspectorate of District 8  are subject to the guidance, inspection and professional inspection of the City Inspectorate, and periodically report on professional work and at the request of the Chief Inspector of the City.

2. For the People’s Committee of District 8:

Inspectorate of District 8 are under the direct and comprehensive leadership and direction of the People's Committee of District 8 for all work according to their functions and tasks, the Chief Inspector of District 8 directly receives direction and contents of work from the Chairman of the People's Committee of District 8 and must report to the People's Committee of District 8 on the assigned tasks;

Periodically report to the People's Committee of District 8 on the contents of the Inspector's work and propose measures to solve professional work in State management in related fields.

3. For other specialized agencies under the People's Committee of District 8:

To implement cooperation and coordination relationships on the basis of equality, according to functions and tasks, under the general management of the People's Committee of the district, in order to ensure the completion of political tasks and socio-economic plans of District 8. In case the District 8 Inspectorate presides over coordination to resolve the work, if he does not agree with the opinion of the Heads of other specialized agencies, the Chief Inspector of District 8 gathers opinions and submits them to the Chairman of the People's Committee of District 8 considers and decides.

4. For the Vietnam Fatherland Front Committee, non-business units, departments, branches, mass organizations, social organizations of District 8:

When the Vietnam Fatherland Front Committee of District 8, wards, non-business units, departments, branches, mass organizations, and social organizations of District 8 have requests and recommendations on matters falling within the functions of Inspectorate. The Chief Inspector shall present, settle or submit to the People's Committee of District 8 for settlement such requests according to his/her competence.

            5. For People’s Committee of 16 wards:

a) To coordinate, guide and inspect and urge the People's Committees of 16 wards to perform State management contents related to the functions and tasks of the Inspectorate;

b) To guide the wards on the professions of the branches and fields of work managed by the District 8 Inspectorate.

 

CHAPTER IV

ENFORCEMENT PROVISIONS

Article 8. Pursuant to this Regulation, the Chief Inspector of District 8 is responsible for specifying the functions and duties of the Inspectorate, powers, responsibilities, titles and standards of civil servants in accordance with the characteristics of the locality, but not contrary to the provisions of the Law on Inspection in 2010, Decree No. 97/2011/ND-CP on  October 21, 2011 regulating inspectors and inspection collaborators and the content of this Regulation, submit The Chairman of the People's Committee of District 8 decided to enforce.

 

Article 9. The Chief Inspector and the heads of relevant agencies and units under the District 8 People's Committee are responsible for implementing the Regulation on organization and operation of the Inspectorate after being signed by the Chairman of the District 8 People's Committee to promulgate. In the course of implementation, if problems arise beyond their competence, they will research and propose to the Chairman of the People's Committee of District 8 to consider, resolve or supplement and amend the Regulations accordingly. /.

 

(Cập nhật 01/6/2023)

 


Số lượt người xem: 20887    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm